Verbeterdoelen 2022In onderstaand schema ziet u onze verbeterdoelen voor het komende jaar. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze website Kwaliteit in beeld.

De verbeterdoelen maken deel uit het Jaarplan van de Posten en de jaarplannen van de leidinggevenden en teams. Ook vervullen de commissies en werkgroepen op het gebied van de kwaliteit en veiligheid een nadrukkelijke rol (zie “kwaliteitsstructuur” onder Leren en Ontwikkelen).

Het jaar 2021 was voor ons een bijzonder jaar als gevolg van het corona-virus. Door de impact hiervan op onze organisatie, zijn niet alle activiteiten rondom het Kwaliteitsplan 2021 behaald. Ook voor 2022 is de verwachting dat wij nog niet verlost zijn van het corona-virus. Naast een kleine aanscherping op het totale plan blijven de genoemde onderwerpen 2021 voor 2022 staan.

Om focus en overzicht te blijven houden op de initiatieven binnen onze plan, zullen we op projectmatige wijze gaan werken. Projecten zullen via projectbrieven worden beschreven en gevolgd. Naast onze overlegstructuur zal een nieuw digitaal Jaarplan en onze huidige beleidscyclus ons ondersteunen om gezamenlijk onze doelstellingen te bereiken. Ook het komende jaar nemen we alle geledingen, medewerkers en stakeholders tijdig en transparant mee in de uitwerking van de doelstellingen (zie Leiderschap, governance, medezeggenschap en management). Dit doen we middels de schriftelijke kwartaalrapportages en door de ontwikkelingen mondeling te bespreken tijdens de vergaderingen en evt. themabijeenkomsten.

Toetsing vindt in 2022 plaats door middel van audits op de verschillende onderwerpen. Daarnaast zullen we ook dit jaar aan de hand van klant-ervaringsmetingen, deelname aan activiteiten en regelmatige communicatie met klanten, mantelzorgers en medewerkers blijven toetsen hoe onze klanten de zorg- en dienstverlening ervaren door de ingezette verbeteracties op deze doelstellingen. (zie Gebruik van informatie).

Ontwikkeldoel

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Thema Compassie

In 2022 werkt de Posten toe naar persoonsgerichte zorg. We hebben hiervoor een trainingstraject “persoonsgericht werken” ontwikkeld waarin “Ken je Klant” en het nog beter herkennen van (onbegrepen) gedrag een groot onderdeel is en waarbij methodisch werken en vrijheid en veiligheid verder worden vormgegeven. Momenteel zijn we bezig dit programma organisatiebreed voor te bereiden om hiermee de komende jaren samen met de teams mee aan de slag te gaan.

Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning

Thema’s van veiligheid: Medicatieveiligheid

Om de medicatieveiligheid goed te kunnen blijven bewaken, zijn interne medicatie-audits, evenals hygiëne- en infectiepreventie-audits als prioriteit opgenomen in onze driejarige auditplanning.

Thema’s van veiligheid: Vrijheid en Veiligheid

In 2022 gaan we toewerken naar meer vrijheidsverruiming op Erve Leppink en Ronde Vleugel door middels van o.a. gebruik nieuwe technologie en het vergroten van bewustwording (over de inzet van technologie) bij familie en medewerkers (door gesprekken met familie tijdens familie-avonden en m.b.v. casuïstiek)

Leren en ontwikkelen

In 2022 besteden we specifiek aandacht aan kwaliteit door dit onderwerp niet alléén schriftelijk maar ook mondeling bespreekbaar te maken door het uitwisselen van ervaringen van medewerkers en leidinggevenden tijdens kwartaalrapportage-bijeenkomsten en middels interviews in ons Magazine.

In 2022 vindt een verschuiving plaats van medewerkers naar de eerste-lijn en de buurt én gaan we experimenteren met nieuwe vormen van bekostiging.

Kwaliteitsstructuur (commissies en werkgroepen)

Omdat we het belangrijk vinden onze professionals steeds meer te betrekken bij ons beleid, evalueren we 2 x per jaar onze kwaliteitsstructuur met de voorzitters van de commissies en werkgroepen. In 2021 heeft evaluatie met de voorzitters van de werkgroepen plaatsgevonden, in Q1 vindt de evaluatie met de voorzitters van de commissies plaats.

Gebruik van informatie

Klantervaringsonderzoeken

In 2022 optimaliseren we de metingen van de klantervaringen door periodiek de score te meten en per team de scores te bespreken en te volgen.

Netwerk / samenwerkingspartners

De beoordelingssystematiek voor leveranciers, samenwerkingspartners en ZZP-ers is in 2021 niet ontwikkeld. Dit pakken we in 2022 op waarbij we rekening houden met de benodigde eisen en wensen ten aanzien van onze nieuwbouw, o.a. op het gebied van kwaliteit, samenwerking, duurzaamheid en kosten. Voor ZZP-ers ontwikkelen we een overzicht dat jaarlijks met het Kernteam in het kader van de begroting en het Jaarplan tegen het licht wordt gehouden.

Door de verbinding van onze meerjarenstrategie met de meerjarenstrategie van Zorgschakel Enschede (ZSE) volgen we de ontwikkelingen voortaan ook per kwartaal in onze kwartaalrapportages.
Vanuit ZSE werken we het komende jaar samen aan:

  • Wijkgericht werken. Hiervoor is een gezamenlijke notitie opgesteld, die antwoorden geeft op vragen die vanuit de Leidraad naar voren komen. De notitie is een stap in de richting van wijkgericht werken binnen de wijkverpleging in Enschede. Naast een proces tussen de 4 partners van ZSE, is dit ook een proces met andere organisaties, financiers, ketenpartners en collega wijkverpleging-aanbieders. Hiermee gaan we in 2022 verder
  • Het Employability center (zie hiervoor ook “Arbeidsmarkt” onder Personeelssamenstelling)
  • Inzet op schaarse functies zoals Specialisten Ouderengeneeskunde
  • Technologie