VerbeterdoelenLeren en ontwikkelen is een basisgedachte van de Posten. Het helpt ons bij het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en het welzijn van onze klanten en medewerkers.
Om te komen tot een beeld van de kwaliteit van de organisatie, gebruikt de Posten diverse bronnen. Van de rapporten en uitkomsten hiervan stellen wij verbeterplannen op die worden geborgd en bewaakt in de stuurgroep Kwaliteit in Beeld (KIB) en in de beleidscyclus van de Posten. Ook dialogen met de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VAR), Ondernemingsraad (OR), Cliëntenraad (CR) en met onze zorgprofessionals leveren onderwerpen op voor deze verbeterplannen.
In samenspraak met de directeur-bestuurder, de managers zorg en diverse beleids- kwaliteits- en zorgprofessionals hebben deze gegevens in 2019 geleid tot verbeterdoelen op het gebied van methodisch werken, het bevorderen van welzijn en een zinvolle daginvulling voor onze Wlz-klanten en technologie en zorgdomotica waarop wij in 2020 voortborduren. Deze doelen zijn geborgd in de planning van het Kwaliteitsbudget en het digitale Jaarplan van de Posten. De voortgang volgen wij in KIB, de kwartaalrapportage-bijeenkomsten van het Jaarplan en de jaarlijkse directie-beoordelingsgesprekken. De CR, OR, VAR, Raad van Toezicht en onze medewerkers houden wij van deze voortgang op de hoogte. Op de wijze waarop wij dit doen, verwijzen wij u naar Leiderschap, Governance en Management.
De evaluatie van de bereikte resultaten vindt eind 2020 plaats in de Stuurgroep Kwaliteit in Beeld.

De CR heeft ingestemd met deze verbeterdoelen.

Randvoorwaarden

Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en het welzijn van onze klanten en het geluk van onze medewerkers centraal te kunnen blijven stellen en om onze ambities hierin waar te maken zal het fundament (inrichting, besturing, cultuur ) op orde worden gebracht en de bedrijfsvoering optimaal zijn.

Samen Sturen

Het leggen van dit fundament is een integraal thema binnen het traject Samen Sturen. De Posten gaat van zelf sturen naar samen sturen: door versterking van de zorgteams middels inzet van een leidinggevende Welzijn en Zorg per 1 januari 2020, kunnen onze medewerkers zich weer (meer) concentreren op hun vakmanschap wat de zorg- en dienstverlening aan en het woon- en leefplezier van onze klanten ten goede komt. Binnen dit traject besteden we ook aandacht aan het aspect cultuur.

Optimale bedrijfsvoering

De organisatie van de Posten op orde betekent ook optimale (resultaatgerichte en doelmatige) bedrijfsvoering. Dit doen wij middels het borgen van de continuïteit van een goede financiële bedrijfsvoering en een goede sturing op het behalen van de doelstellingen van de ambities van onze Meerjarenstrategie 2019 – 2021. Het jaar 2020 staat in het teken van het verder optimaliseren en inrichten van de facilitaire processen ten behoeve van een flexibele en efficiënte organisatie waarbij (nog) beter kan worden voldaan aan de klantwensen. Uitgangspunt is om nu reeds voor te sorteren op de nieuwbouw ten aanzien van de verschillende processen.

Kwaliteitsbudget

Met de extra financiële middelen die de overheid voor de periode 2019-2021 beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is de Posten voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie van de hiervoor bedoelde verbeterdoelen. De door ons reeds ondernomen activiteiten leest u in ons kwaliteitsverslag:
Lees het nu terug
Uit de resultaten van onze klanttevredenheidsonderzoeken is gebleken dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen: er is meer aandacht voor de persoonlijke levenskwaliteit en het welzijn van onze klanten en voor elkaar als collega’s van de Posten. We hebben daarom besloten in 2020 voort te borduren op deze ingeslagen weg zoals in onderstaand overzicht is weergegeven. Een uitgebreide beschrijving leest u terug onder de betreffende thema’s en hoofdstukken in Kwaliteitsplan. Voor het Kwaliteitsbudget beschikt de Posten over een aparte uitgebreide onderbouwing.

Onderwerp
Doelstelling
Door (inzet van)
Thema / hoofdstuk
Meer tijd en aandacht voor de bewoners door inzet van extra medewerkers voor: Sfeer en persoonlijke aandacht in de huiskamers van onze woongroepen
Medewerkers Woonplezier
Zinvolle Daginvulling
Activiteiten die bijdragen aan een plezierige, zinvolle dag
Medewerker met kooktalent
Muziektherapeut
Medewerker bewegen
Vrijwilligers om samen te eten met onze klanten
Coördinator zinvolle dag
Welzijnscoach (activiteiten begeleiders)
Welzijn en Zinvolle Daginvulling
Het werven van voldoende geschikte vrijwilligers (vrijwilligersbeleid)
Coördinator vrijwilligers
Welzijn, Familieparticipatie/vrijwilligers
Zingeving en beleving
Twee geestelijk verzorgenden
Zingeving
Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners Methodisch werken alle medewerkers, investeren in warme overdracht bij drie belangrijke momenten:
Aandacht rondom verhuizing
Aandacht rondom MDO
Aandacht rondom overlijden
Extra medewerkers, gekoppeld aan de teams
meer tijd aandacht en ruimte omdit cyclisch te verbeteren
Inzet van procesgroep 5M
O.a. zorgdoelen, personeelssamenstelling
Bewaking van de kwaliteit van zorg
Verpleegkundigen met taken op gebied van kwaliteit
Kwaliteitsstructuur
Begeleiden van leerlingen (leren en evalueren)
Wekelijkse begeleiding door VIG/Verpleegkundige
Extra aantal Bol en BBL plekken beschikbaar.
O.a. personeelssamenstelling
Inzet op thema’s (bijv. medicatie, palliatief, verpleegkundig specialist en incontinentie)
Gespecialiseerd verpleegkundigen
Kwaliteitsstructuur
Begeleiding/behandeling klanten met:
complexe hulpvraag op gebied van ouder worden, revalidatie en/of chronische beperkingen
complexe psychische hulpvraag
GZ-psycholoog i.o.
Personeelssamenstelling
Psychiatrisch verpleegkundige
Personeelssamenstelling
Ondersteuning HR op gebied van werving, selectie, inwerken, binden, boeien en coachen
Adviseur werving en selectie en HR-medewerker
Personeelssamenstelling
Kijkje in elkaars keuken (samen leren en verbeteren)
Medewerkers welzijn en zorg
Personeelssamenstelling
Leren, verbeteren en innoveren
Aandacht voor (zorg) technologie en zorgdomotica Adviseurs zorgtechnologie
Uren applicatiebeheer
Wonen en Welzijn
Anders organiseren
Centrale coördinatie roostering Leidinggevende Welzijn en Zorg
Personeelssamenstelling
Procesoptimalisatie
Traject Samen Sturen
Randvoorwaarden


Verbeterdoel:
Beoogd resultaat
Deadline/
borging
Thema/hoofdstuk
Methodisch werken
Eind 2020 is het methodisch werken binnen de Posten geborgd.
Planning:
Q4 2020
Zorgdoelen
Artsenvisite
Q4 2020
Triage
Q2 2020
Rapportage (SOEP-methodiek)
Q3 2020 
Verhuizing (intake) Q2 2021
Afscheid (overlijden)
Q3 2021
MDO
Q1 2020
Klantbespreking tijdens teamoverleg
Q3 2020
Passend aanbod voor een plezierige en zinvolle dagbesteding
Eind 2019 heeft de Posten voor haar Wlz-klanten een passend aanbod ontwikkeld voor een plezierige en zinvolle daginvulling ter bevordering van de kwaliteit van leven.
Met speerpunten:
Q3 2020
Zinvolle daginvulling
Tijd en aandacht: doorontwikkeling en borging huiskamergerichte activiteiten met nadruk op welzijnsthema’s Groen, Bewegen, Muziek en Eten & Drinken
Q4 2020
Wonen en Welzijn
Kennis vergroten:
aanbieden van (o.a. e-Learning-) trainingen (w.o. cursus welzijnscoach)
samenwerking onderwijspartners (m.b.t. onderzoek)
Q4 2020
Zinvolle daginvulling
Innovatiepilots:
toepassing en implementatie innovatieve diensten en producten i.s.m. Twentse Zorgacademie
Q4 2020
Wonen en Welzijn
Vrijwilligersbeleid: werven van voldoende geschikte vrijwilligers
Q4 2020
Familieparticipatie/vrijwilligers
Samenwerking externe partners: op welzijnsaanbod samenwerking vergroten met partners in de wijk, onderwijs of specialisten op welzijnsthema’s Groen, Bewegen, Muziek en Eten & Drinken
Q4 2020
Netwerk
Technologie en zorgdomotica Visie en strategie vormen Q1 2020 Wonen en Welzijn
Visie en concrete aanpassingen m.b.t. Zorg en Dwang gereed om binnen de
Posten te implementeren
Q2 2020
Wonen en Welzijn

Ook dit jaar zullen wij aan de hand van klanttevredenheidsmetingen, deelname aan activiteiten en regelmatige communicatie met klanten, mantelzorgers en medewerkers blijven toetsen hoe onze klanten de door ons ingezette activiteiten voor een plezierige en zinvolle dag ervaren om onszelf hierin blijvend te verbeteren.