Verbeterdoelen 2023

In onderstaand schema ziet u onze verbeterdoelen voor het komende jaar. 

Deze verbeterdoelen, verdeeld onder 5 speerpunten, zijn gericht op de transformatie die de Posten de komende jaren wil gaan maken (ziet u hiervoor ons Algemeen Beleid) en maken deel uit het Jaarplan van de Posten en de jaarplannen van de leidinggevenden en teams. Ook vervullen onze commissies en bijbehorende thema’s op het gebied van de kwaliteit en veiligheid hierbij een nadrukkelijke rol.

Om focus en overzicht te blijven houden op de opgave die voor ons ligt, zullen we deze gaan vertalen in  doelstellingen en verwerken in een nieuw digitaal jaarplan. De in 2022 gestarte project- en procesmatige wijze van werken zetten we daarin digitaal voort. 
Ook het komende jaar nemen we alle geledingen, medewerkers en stakeholders weer mee in de voortgang van de doelstellingen door de schriftelijke kwartaalrapportages of mondelinge informatievoorziening tijdens de vergaderingen en themabijeenkomsten.

Toetsing vindt in 2023 plaats door middel van audits op de verschillende onderwerpen.
Daarnaast zullen we ook dit jaar aan de hand van klant-ervaringsmetingen, deelname aan activiteiten en regelmatige communicatie met klanten, mantelzorgers en medewerkers blijven toetsen hoe onze klanten de zorg- en dienstverlening ervaren door de ingezette verbeteracties op deze doelstellingen.  (zie Gebruik van informatie).

Onze verbeterdoelen, verdeeld onder de 5 speerpunten, zijn

Ontwikkeldoel

1. Samen is de norm!

Personeelssamenstelling | Arbeidsmarkt

In 2023 gaan we de positie van de Posten op de arbeidsmarkt verstevigen. Dit doen we vanuit onze eigen identiteit maar ook samen met de Zorgschakel partners (ZSE Employability Centre)en tevens de regionale zorg- en welzijnspartners door deelname aan het TAZ programma.

Leiderschap, Governance, Medezeggenschap en Management
Gericht op het belang van meer samenwerking en netwerken en passend bij deze tijd en onze nieuwe statuten, herijken we in 2023 onze toezicht- en bestuursreglementen.

In 2023 werken we toe naar de juiste arts op het juiste moment. We vormen een medische staf- en vakgroep, dragen zorg voor de totstandkoming van een Professioneel Statuut en herpositionering van SO’s en VS-en om daarmee de samenwerking binnen de organisatie als in de regio te vergrote

In 2023 zet de Posten in op leiderschapsontwikkeling waaronder de versteviging van de samenwerking binnen het huidige Kernteam.

Wonen en welzijn | Thema Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
We versterken het persoonsgericht werken door onder andere in te zetten op gelijkwaardig samenwerken tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Zie ook Persoonsgericht werken.

Gebruik van informatie | Netwerk / samenwerkingspartners
In 2023 verstevigen we onze samenwerking met partners en breiden deze waar mogelijk uit. Vanuit onze rol binnen Zorgschakel Enschede (ZSE) Zorgschakel Enschede dragen we mede zorg voor de totstandkoming en uitvoering van de werkagenda van ZSE 2023 met als basis de meerjarenstrategie van Zorgschakel Enschede. Onze eigen meerjarenstrategie is hiermee verbonden. Om intern focus te blijven houden op de ontwikkelingen van de meerjarenstrategie van ZSE volgen we deze ook per kwartaal in onze eigen kwartaalrapportages.

In samenwerking met onze partners binnen de coalitie Onze Buurt de Posten vervolgen we in 2023 onze weg naar de realisatie van de doelstellingen van de onderliggende programmalijnen.

2. Persoonsgericht werken

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning | Thema Compassie
We zetten het persoonsgericht werken ook in 2023 voort; de klant echt kennen en zien. Samen (naasten, vrijwilligers en beroepskrachten) passende zorg en ondersteuning bieden naar persoonlijke behoeften. Het jaar 2022 heeft laten zien dat we dit succesvol uitrollen en in 2023 gaan we hiermee verder voor de hele organisatie.
Het betreft een programma voor de gehele organisatie, waarna iedereen dezelfde taal spreekt en we toewerken naar een persoonsgerichte werkwijze in de dagelijkse praktijk. Bouwstenen in dit programma zijn: ‘ken je klant', ‘vrijheid en veiligheid’, teamrollen (verpleegkundigen, contactverzorgenden en welzijnsbegeleiders) en ‘familieparticipatie'.

3. Duurzaamheid

Algemeen Beleid | Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
De Posten is aangesloten bij de Green Deal. Door deelname aan de Green Deal kijken we samen waar we efficiëntere en duurzamere keuzes kunnen maken. We stellen in 2023 een duurzaamheidsverslaggeving op waarin aandacht voor gezondheidsbevordering, vergroting van bewustwording en kennis rondom duurzaamheid, toewerken naar minder directie CO2-uitstoot in 2030, toewerken naar circulaire zorg, toewerken naar verminderen van milieubelasting van medicatie(gebruik).

Personeelssamenstelling | Verzuim en duurzame inzetbaarheid
Om inzetbaarheid te vergroten en het verzuim te verlagen blijven we ons in 2023 inzetten om de gedragsmatige visie en aanpak van verzuim preventie en reductie van Falke en Verbaan verder te implementeren binnen de Posten. 

4. Vergroten Zeggenschap 

Personeelssamenstelling | Personele inzet
Om het leerklimaat te optimaliseren en meer leerlingen te kunnen opleiden en binden starten we in 2023 met een leerafdeling.

In 2023 borduren we voort op de in april 2022 gestarte “Proeftuinen”. Tijdens deze Proeftuinen gaan zorgprofessionals zelf nadenken over ideeën en oplossingen om de zorg anders te gaan organiseren en tegelijkertijd om het klant- en werkgeluk te vergroten. De experimenten in de Proeftuinen sluiten aan bij de strategische koers van de Posten.

5. Ontwikkeling Woonpark de Posten 

Algemeen Beleid
In het eerste kwartaal van 2023 wordt een besluit genomen over de nieuwbouw van Woonpark de Posten waarmee we de benodigde transitie voor de organisatie kunnen versnellen. 

Personeelssamenstelling | Personele inzet
In 2023 zet De Posten in op de transformatie van de Facilitaire Dienst om werkprocessen beter te laten aansluiten bij de behoefte van de klant en de organisatie en richting de toekomst.

Personeelssamenstelling | Verzuim en duurzame inzetbaarheid
Als onderdeel van het nieuwbouw-traject, gaan we in 2023 (opnieuw) kijken naar onze werkplekken en deze, waar nodig, herzien. Dit omdat we het belangrijk vinden dat deze aansluit bij onze HR-visie op   gezondheid en werkgeluk.

Bedrijfsvoering | Beleidscyclus en planning & control
Ten aanzien van de nieuwbouw gaan we ons in 2023 verder heroriënteren op en vormgeven van onze logistieke processen op basis van onze visie, beschreven in ons visiedocument Visie & Focus.

Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning | Eten en drinken
In 2023 werken we op het gebied van Eten en drinken concepten uit voor de inrichting van de buurtpleinen (keuken) en werken we 3 concepten uit (op eigen appartement, buurtkamer en buurtplein) op organisatorisch vlak over hoe wij uitvoering gaan geven aan “eten en drinken”.  

Leren en ontwikkelen 
In 2023 worden het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van de nieuwbouw als ook van de transformatie van de Ronde Vleugel opgeleverd.

In 2023 vertalen we de effecten van gefaseerd bouwen naar schuifplannen voor verschillende functies.