VerbeterdoelenHet jaar 2020 was voor ons een bijzonder jaar als gevolg van het corona-virus. Door de impact hiervan op onze organisatie, zijn veel activiteiten rondom het Kwaliteitsplan 2020 niet geheel behaald. Met name de implementatie van de plannen is in het afgelopen jaar achterwege gebleven. Ook voor 2021 is de verwachting dat wij de eerste maanden nog niet verlost zijn van het corona-virus.
Na een evaluatie in Kwaliteit in Beeld op 9 november jl. en afstemming met het Kernteam is besloten gedeeltelijk voort te borduren op het Kwaliteitsplan 2020 en de doelstellingen op te nemen in de reguliere activiteiten. Het Kwaliteitsplan en de Verbeterdoelen 2021 beperken we daarmee tot een haalbaar plan met concrete doelstellingen.

De verbeterdoelstellingen voor 2021 gaan over de implementatie van afgesproken beleid op het gebied van methodisch werken en kwaliteit en veiligheid vanuit de commissies en werkgroepen. 
Ze worden middels het traject Samen Sturen opgepakt en maken daarmee onderdeel uit van de jaarplannen van de leidinggevenden en de teams. Ook vervullen de commissies en werkgroepen op het gebied van de kwaliteit en veiligheid een nadrukkelijke rol. Zie voor meer informatie over de kwaliteitsstructuur: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/leren-en-werken-aan-kwaliteit
Om draagvlak te creëren samen de doelstellingen te gaan bereiken, bespreken we samen met de medewerkers hoe en op welke volgorde zij de doelen willen gaan oppakken. 
De doelstellingen borgen en bewaken we binnen de stuurgroep Kwaliteit in Beeld en tevens in het digitale Jaarplan van de Posten. Periodiek evalueren we de voortgang in het wekelijkse corona-overleg, het Kernteam, de kwartaalrapportage-bijeenkomsten en de stuurgroep Kwaliteit in Beeld. Ook de CR, OR, VAR, Raad van Toezicht en onze medewerkers houden wij regulier van de voortgang op de hoogte. Op de wijze waarop wij dit doen, verwijzen wij u naar onze website Kwaliteit in Beeld: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl//leiderschap-governance-en-management.

Toetsing zal in 2021 plaatsvinden door middel van audits op de verschillende onderwerpen.
Daarnaast zullen we ook dit jaar aan de hand van klant-ervaringsmetingen, deelname aan activiteiten en regelmatige communicatie met klanten, mantelzorgers en medewerkers blijven toetsen hoe onze klanten de zorg- en dienstverlening ervaren door de ingezette verbeteracties op deze doelstellingen. Zie hiervoor ook: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/gebruik-van-informatie.

Verbeterdoelen 2021

In 2021 borduren we voort op het methodisch werken en richten we ons op de verbeteracties vanuit de Kwaliteitsindicatoren op het gebied van kwaliteit en veiligheid waarbij we met name aandacht besteden aan de implementatie.

Verbeterdoel: Met speerpunten: Thema / hoofdstuk
Methodisch werken Artsenvisite Zorgdoelen

https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/persoonsgerichte-zorg-en-ondersteuning
Triage
Rapportage (SOEP-methodiek)
MDO
Kwaliteit en Veiligheid Medicatieveiligheid Veiligheid

https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/veiligheid
Vrijheid en Veiligheid (Wet Zorg en Dwang)
Decubituspreventie
Eten en drinken
Incidenten

Kwaliteitsbudget

De overheid heeft extra financiële middelen voor de periode 2019-2021 beschikbaar gesteld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze middelen, die in 2019 zijn beschreven in een apart 3-jarig plan waarmee wij vanaf 2019 aan de slag zijn gegaan, zijn onderdeel van ons Kwaliteitsplan en de Verbeterdoelen. De verantwoording van de door ons reeds ondernomen activiteiten leest u op deze website, onder “Verslag 2019”.

Het 3 jaar durende plan is in 2019 in samenwerking met zorgverleners en Cliëntenraad opgesteld en gestaafd op onderstaande thema’s die verbonden zijn met de doelstellingen van het programmaplan “Thuis in het verpleeghuis”:
  • 1. Meer tijd en aandacht voor de bewoner
  • 2. Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners
  • 3. Leren, verbeteren en innoveren
Ontwikkeling
In het jaar 2019 hebben we medewerkers geworven in de functies zoals aangegeven in dit plan. De invulling hiervan is in 2019 echter sneller gegaan dan de groei van de kwaliteitsmiddelen. Dit betekende een tekort in het jaar 2019 en ook voor het jaar 2020 zijn de kwaliteitsgelden niet voldoende toereikend om de inzet van de medewerkers die ingezet zijn binnen dit kwaliteitsbudget te bekostigen. Het plan is dus gevolgd, waarbij de snelheid van invulling een afwijking is geweest op het oorspronkelijke plan. De groei van de medewerkers die in 2019 en begin 2020 is gestabiliseerd, zal door natuurlijk verloop wat af moeten nemen om in evenwicht te komen met de gelden die we hiervoor zullen ontvangen. Op basis hiervan hebben we besloten ons in 2021 te richten op een goede inbedding van deze medewerkers in de organisatie.