Bedrijfsvoering

Beleidscyclus en planning & control

De Posten heeft in het kader van haar kwaliteitssysteem een beleidscyclus (afbeelding) waarin de planning & controlecyclus is geïntegreerd. De strategie- en beleidsplanvorming vinden plaats in regelmatige bijeenkomsten met de directeur-bestuurder, het Kernteam en het OOT waarvan de planning ook op deze beleidscyclus is afgestemd.Risicoparagraaf

Overzicht voornaamste risico’s en onzekerheden

De voornaamste risico’s en onzekerheden voor de Posten zijn:
  • Op 27 februari is de eerste Corona besmetting vastgesteld in Nederland. Het Coronavirus heeft een grote impact op de exploitatiecijfers van 2020. Zo loopt het ziekteverzuim op, dient er afdoende beschermende kleding voor de medewerkers te worden gekocht en vervallen bepaalde inkomsten doordat contactmomenten geminimaliseerd worden. Voor een nadere beschrijving van deze effecten verwijzen we u naar de Toekomstparagraaf
  • De omzet die de Posten maakt in de Wet langdurige zorg (Wlz) loopt een risico omtrent het systeem van persoonsvolgende bekostiging. Er worden geen plafonds meer gehanteerd per zorgorganisatie. Aanbieders lopen het risico dat men een deel van de omzet dient terug te betalen aan het zorgkantoor wanneer het regiobudget wordt overschreden. Het zorgkantoor heeft toegezegd zich op diverse wijzen optimaal in te spannen om dit te voorkomen
  • De Posten gaat vanuit de Wlz de komende 2 jaar een budget aan kwaliteitsgelden ontvangen, dat zich opbouwt tot circa 2,8 miljoen (aan het eind van het derde jaar). Deze gelden worden alleen ontvangen als er daadwerkelijk kosten tegenover staan in 2019, 2020 en 2021. In 2019 zijn de personele kosten veel harder gestegen dan er is toegezegd aan financiering vanuit de kwaliteitsgelden voor het jaar 2019. Door de ingroei in 2019 zal ook het budget kwaliteitsgelden 2020 niet toereikend zijn. De Posten is van mening dat zij op dit moment onterecht wordt gekort in de kwaliteitsgelden te meer omdat ze aantoonbaar al meerinzet heeft. De NZa kan na de herschikking in september nog een correctie doen op het voor 2019 te ontvangen budget. Echter, door de financiering van meerkosten en derving van inkomsten in de zorg, bestaat de kans dat de voor de kwaliteitsgelden gereserveerde gelden ingezet worden voor de Corona schade die er is en zal ontstaan bij de zorgpartijen. Dit betekent dat er door de Posten in 2020 bedrijfsmatig strak gestuurd moet worden
  • De Posten sluit met zorgverzekeraars omzetplafonds af. In de loop van het jaar én ook na afloop van het jaar wordt vaak definitief duidelijk wat het omzetplafond daadwerkelijk wordt. Het kan zijn dat dan deze overproductie niet wordt vergoed

Risicobeheersing

De bestuurder van de Posten is verantwoordelijk voor het opzetten en handhaven van een effectief systeem van interne beheersing ter verzekering van de betrouwbaarheid van de productregistratie en –verantwoording en het voldoen aan de vastgestelde regeling Administratieve Organisatie/Interne Controle en vergelijkbare regelingen van Zorgverzekeraars en Gemeente. Het systeem van interne beheersing heeft betrekking op de bedrijfsvoering die het volledige traject omvat vanaf de kennismaking met de klant tot en met de verantwoording aan het Zorgkantoor, Zorgverzekeraars, Gemeenten en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).