Bedrijfsvoering

Beleidscyclus en planning & control

De Posten werkt met een systematische beleidscyclus, integraal onderdeel van een kwaliteitsbewuste organisatie. Deze cyclus is een proces van voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid. Strategie- en beleidsplanvorming vinden plaats in regelmatige bijeenkomsten met de directeur-bestuurder. Van deze bijeenkomsten, die zijn beschreven in de Overlegstructuur van de Posten, is de planning op deze beleidscyclus is afgestemd.
De beleidscyclus kent een looptijd van vier jaar met daarbinnen de jaarlijkse planning voor de begroting en het jaarplan (de koers). Het doel van de beleidscyclus is het (bij)sturen van het beleid van de Posten aan de hand van een duidelijke werkwijze en met het juiste inzicht en overzicht (o.a. in de vorm van maand- en kwartaalrapportages). Daarnaast zorgt de beleidscyclus voor een verbeterde synchronisatie van beleidsvoeringprocessen. Dit wordt bereikt door het werken met de beleidscyclus als basissystematiek én door een meer systematische informatievoorziening over en weer en door minder ad hoc beleid en informatievragen. Kortom: door alle betrokkenen de ruimte te geven binnen de periodieke kaderstelling.
 • In 2023 vervolgen we onze weg om projectmatig te werken aan de doelstellingen in ons Jaarplan. Dit om te groeien als klantgerichte organisatie en om de organisatie voor te bereiden op onze nieuwbouw. We borduren voort op onze Projectbrieven en ontwikkelen een (nieuw) digitaal Projectmanagementsysteem waartoe, in het kader van transparantie, ook medezeggenschap en andere betrokkenen toegang hebben
 • Ten aanzien van de nieuwbouw gaan we ons in 2023 verder heroriënteren op en vormgeven van onze logistieke processen op basis van onze visie, beschreven in ons visiedocument Visie & Focus
 • We werken toe naar efficiënter en effectiever werken door de financiële-, HR- en inkoopprocessen te optimaliseren waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden in onze huidige systemen

 • In 2022 zijn we overgestapt op het vernieuwde ONS. Naast een mooiere vormgeving zorgen de verbeterde functionaliteiten van dit systeem voor meer gebruiksgemak voor onze medewerkers
 • Eind januari heeft de Posten, na vervanging van het Wifi-netwerk, de telefooncentrale vervangen waardoor de bereikbaarheid van afdelingen / teams is verbeterd, de verbindingen zijn verbeterd en de alarmering beter is gewaarborgd
 • In het kader van het terugdringen van administratieve lasten in de wijkverpleging hebben we in 2022 veel stappen gezet o.a. qua registratie en planning. Ook is gewerkt aan de vereenvoudiging van de algemene voorwaarden. In 2023 zetten we onze acties hierin voort. Op dit moment zijn we in afstemming met de zorgverzekeraar en de accountant om het advies “van registreren naar regisseren” te kunnen uitwerken
 • Sinds eind 2022 is het dashboard voor onze zorgteams live. De komende tijd zal deze worden vormgegeven en door-ontwikkeld met bijvoorbeeld het SPP, de AO/IC controle en MIC-meldingen (kwaliteitsdashboard)
 • Begin 2022 zijn we verder gegaan met het projectmatig werken via projecten en programma’s die worden beschreven in, geborgd en bewaakt via projectbrieven, canvassen en middels een nieuwe digitaal Jaarplan dat in 2023 wordt opgeleverd

Risicoparagraaf

Risicobeheersing

Financieel
De bestuurder van de Posten is verantwoordelijk voor het opzetten en handhaven van een
effectief systeem van interne beheersing ter verzekering van de betrouwbaarheid van de
productregistratie en –verantwoording en het voldoen aan de vastgestelde regeling Administratieve Organisatie/Interne Controle en vergelijkbare regelingen van Zorgverzekeraars en Gemeente. Het systeem van interne beheersing heeft betrekking op de bedrijfsvoering die het volledige traject omvat vanaf de kennismaking met de klant tot en met de verantwoording aan het Zorgkantoor, Zorgverzekeraars, Gemeenten en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). I.v.m. continuïteit wordt per kwartaal een AO/IC controle opgeleverd en met de directeur-bestuurder en het Kernteam besproken. Verbeteracties volgen we binnen de regulier zorgcontracterings-overleggen.

 Kwaliteitsmanagementsysteem
De Posten beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem, het “Kwaliteitskompas”. Eén keer per twee jaar voert de Posten een directiebeoordeling uit op de verschillende instrumenten en systemen van dit systeem. Op deze wijze brengt de Posten alle bedrijfsprocessen in kaart, wordt beoordeeld of deze naar wens functioneren en wordt er gekeken naar risico’s en mogelijkheden tot verbetering om hierop te sturen. De belangrijkste resultaten en verbeterkansen van de meest risicovolle processen bespreekt de directie jaarlijks met het Kernteam.
De directiebeoordeling ondersteunt de Posten in het behalen van de beoogde doelstellingen.
Door integratie van de algemene informatie vanuit de Directiebeoordeling op de website Kwaliteit in Beeld vormt deze website een totaalbeeld van de actuele situatie van onze Kwaliteit.
De aandachtspunten vanuit de directiebeoordeling staan genoemd onder “Overzicht voornaamste risico’s, onzekerheden en aandachtspunten”.


Overzicht voornaamste risico’s, onzekerheden en aandachtspunten

Financieel
De voornaamste risico’s en onzekerheden voor De Posten zijn:
 • Stichting De Posten heeft in boekjaar 2023 nog steeds te maken met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. De impact op de bedrijfsvoering is weliswaar veel lager dan in de voorgaande jaren. Het ziekteverzuim is echter nog hoog. Deels hangt dit samen met corona. We zien verder ook dat de patiëntgebonden kosten blijvend hoog zijn, doordat de situatie nog steeds vraagt om extra beschermingsmaterialen. De NZA heeft hiervoor een vaste component aan de materiele normkosten toegevoegd. Er is geen regelgeving meer vanuit WLZ, ZVW en het sociale domein die de negatieve gevolgen van Covid-19 afdekt voor 2023. De Posten streeft ernaar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen. De huidige exploitatie geven voldoende vertrouwen op de houdbaarheid van de financiële ratio’s
 • De omzet die De Posten maakt in de Wet langdurige zorg (Wlz) loopt een risico omtrent het systeem van persoonsvolgende bekostiging. Er worden geen plafonds meer gehanteerd per zorgorganisatie. Aanbieders lopen het risico dat men een deel van de omzet dient terug te betalen aan het zorgkantoor wanneer het regiobudget wordt overschreden. Het zorgkantoor heeft toegezegd zich op diverse wijzen optimaal in te spannen om dit te voorkomen
 • De Posten sluit met zorgverzekeraars omzetplafonds af. In de loop van het jaar én ook na afloop van het jaar wordt vaak definitief duidelijk wat het omzetplafond daadwerkelijk wordt. Het kan zijn dat dan deze overproductie niet wordt vergoed
 • De energiekosten zullen in 2023 fors hoger zijn dan in 2022. Er is nog geen helderheid of hier in 2023 deels een compensatie voor komt (zoals dat in 2022 wel het geval was). De medewerkers van De Posten zijn en worden opgeroepen om bewust met energie om te gaan
 • De  Posten ziet een risico ten aanzien van de opdrijvende krachten in de personeelskosten door schaarste (dure PNIL) en door de dreigende CAO-verhoging die mogelijk niet volledig vergoed wordt in de tarieven
 • Besluitvorming over nieuwbouw is nog niet definitief gezien de vele onzekerheden. Dat kan verschillende risico’s met zich meebrengen. Enerzijds de hoogte van de investeringskosten die effect zullen hebben op de Businesscase en daarmee de betaalbaarheid. En anderzijds: uitstel van nieuwbouw brengt risico’s met zich mee op het gebied van bestaande huisvesting zoals onderhouds- en aanpassingskosten en door oude huisvesting kans op leegstand en minder aantrekkelijk als werkgever

Kwaliteitsmanagementsysteem
Gezien de Directiebeoordeling over de jaren 2021 - 2023 pas wordt opgeleverd ná oplevering van dit Bestuursverslag zijn de resultaten en aandachtspunten hieruit nog niet beschreven in dit verslag.

 • In 2023 wordt in kwartaal 1 de directiebeoordeling over de jaren 2021 en 2022 opgeleverd. De algemene resultaten vermelden we, na bespreking met directie en managers, op deze website