Hulpbronnen, omgeving en context

De benodigde hulpbronnen (w.o. gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, facilitaire zaken, financiën en administratieve organisatie, professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen en stakeholders) en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primaire proces, zijn beschreven in het Kwaliteitsplan en in het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem: het Kwaliteitskompas. Eén keer per twee jaar voert de Posten een directiebeoordeling uit op de verschillende instrumenten en systemen die hier onderdeel van uitmaken (zie Risicobeheersing). Naast borging van de resultaten van de directiebeoordeling borgt en bewaakt de Posten ook de belangrijkste resultaten van externe audits. Het helpt ons bij het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en het welzijn van onze klanten en medewerkers.


  • In overleg met de brandweer bekijken we in 2023 hoe we de huidige gebouwen tot aan de sloop kunnen laten voldoen aan wet- en regelgeving
  • Ook in 2023 vinden per kwartaal veiligheidsaudits plaats op de afdelingen en worden constateringen en verbeterpunten per direct en/of zo snel mogelijk opgepakt
  • In 2023 leveren we het herijkte calamiteitenplan op, dat wordt getoetst bij de brandweer
  • In 2023 gaan we aan de slag met de ontwikkelpunten vanuit de in november 2022 uitgevoerde RI&E binnen De Posten en Erve Leppink

  • In november 2022 is binnen De Posten en Erve Leppink een RI&E uitgevoerd. De ontwikkelpunten zijn en worden besproken met het Kernteam en opgepakt en geborgd binnen de Arbocommissie (zie Kwaliteitsstructuur). In 2023 gaan we hiermee aan de slag (zie het Kwaliteitsplan 2023)
  • Passend bij onze visie op (zorg-)technologie, hebben we begin 2022 een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Deze nieuwe centrale biedt veel nieuwe mogelijkheden, die goed aansluiten bij onze wens om de telefonische bereikbaarheid van De Posten, onze teams en onze medewerkers te verbeteren