Gebruik van hulpbronnen

De plannen voor 2020 op dit onderwerp zijn gebaseerd op het kwaliteitsverslag 2018.
We hebben daarbij rekening gehouden met voortschrijdende inzichten en ervaringen uit 2019.

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
  • Om jaarlijks stil te staan bij de verschillende instrumenten en systemen die onderdeel uitmaken van ons kwaliteitsmanagementsysteem, vindt hierop begin 2020 weer een directiebeoordeling plaats
  • Eén van de beoordeelde processen betrof het BHV-proces. Uit de directiebeoordeling 2019 kwam naar voren dat dit proces efficiënter kon worden ingericht. In 2019 heeft, met akkoord van de Ondernemingsraad, een herinrichting plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in een kostenbesparende organisatie, een kleinere groep BHV-ers en waarborging van een betere spreiding van de verantwoordelijkheid binnen de Posten. Vanaf eind 2019/begin 2020 gaat de Posten hiermee aan de slag
  • In het kader van AVG-wet, heeft de Posten de risico’s inzake de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens in beeld laten brengen. Aan de hand van een stappenplan zijn op basis van de vastgestelde risico’s maatregelen geïmplementeerd. Jaarlijks (en voor het eerst in 2020) gaan we deze maatregelen evalueren waarna eventueel benodigde aanpassingen plaatsvinden
  • In september 2019 is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd waarop een plan van aanpak is gemaakt. Dit plan van aanpak wordt bewaakt en geborgd door de huidige ARBO-werkgroep en twee preventiemedewerkers.
    Vanaf 2020 zal het onderwerp ARBO regulier worden besproken binnen de teamoverleggen
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug