Gebruik van hulpbronnen

De benodigde hulpbronnen (w.o. gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, facilitaire zaken, financiën en administratieve organisatie, professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen en stakeholders) en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primaire proces, zijn beschreven in het Kwaliteitsplan en in het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem: het Kwaliteitskompas. Jaarlijks voert de Posten een directiebeoordeling uit op de verschillende instrumenten en systemen die hier onderdeel van uitmaken (zie Directiebeoordeling). Op deze wijze brengt de Posten alle bedrijfsprocessen in kaart, wordt beoordeeld of deze naar wens functioneren en wordt er gekeken naar risico’s en mogelijkheden tot verbetering om hierop te sturen. De belangrijkste resultaten en verbeterkansen van de meest risicovolle processen bespreekt de directie jaarlijks met het Kernteam.
Na vaststelling neemt de Posten deze mee in de planning van het Jaarplan (zie Beleidscyclus en planning en control).
Naast de borging van de resultaten van de directiebeoordeling borgt en bewaakt de Posten ook de belangrijkste resultaten van externe audits. Het helpt ons bij het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en het welzijn van onze klanten en medewerkers.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
  • Om jaarlijks stil te staan bij de verschillende instrumenten en systemen die onderdeel uitmaken van ons kwaliteitsmanagementsysteem, vindt hierop een directiebeoordeling plaats, die begin 2021 zal worden opgeleverd
  • In 2021 evalueren we de in 2020 ingerichte BHV-inrichting

De ontwikkelingen in 2019 waren:
  • Ter voorbereiding op het tweedaags bezoek van het certificeringsbureau voor ISO-certificering is een directiebeoordeling op het kwaliteitsmanagementsysteem uitgevoerd en in januari voorgelegd. Het is een verplicht onderdeel voor de ISO-certificering maar dient bovenal als continu verbeter- en leerinstrument voor onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening
  • In 2019 is het overzicht verbeteracties naar aanleiding van audits verder doorontwikkeld
  • In september 2019 is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd waarop een plan van aanpak is gemaakt. Dit plan van aanpak wordt bewaakt en geborgd door de huidige ARBO-werkgroep (binnen de kwaliteitsstructuur) waaraan ook twee interne preventiemedewerkers deelnemen
  • In 2019 heeft, met akkoord van de Ondernemingsraad, een BHV-herinrichting plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparende organisatie, een kleinere groep BHV-ers en waarborging van een betere spreiding van de verantwoordelijkheid binnen de Posten