Personeelssamenstelling

(voldoende en vakbekwaam personeel)


De plannen voor 2020 op dit onderwerp zijn gebaseerd op het kwaliteitsverslag 2018.
We hebben daarbij rekening gehouden met voortschrijdende inzichten en ervaringen uit 2019.

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • De Posten streeft naar werkgeluk voor haar medewerkers voortkomend uit competente en bevlogen medewerkers en kwaliteit van werk. Op basis van deze ambitie:
  • werken wij vanuit de vier V’s: Vakmanschap, Vitaliteit, Verandervermogen en Verschil maken
 • Om steeds voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek te hebben, werkt de Posten vanuit een optimale personeelssamenstelling die past bij de koers van de Posten. Vanuit deze ambitie:
  • herijken we onze Strategische Personeelsplanning (SPP)
   • Het inrichten van een gesprekkencyclus om inzicht te verkrijgen in talenten, bijdragen en ontwikkelingsbehoefte is hier onderdeel van
  • stellen we een strategisch opleidingsplan op
  • stellen we een strategisch gezondheidsbeleid op
  • stellen we een strategisch arbeidsmarktbeleid op
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Personele inzet

Profiel personeelssamenstelling
Per 1 juli 2019
Personeel in loondienst
Aantal personen
Aantal FTE
Aantal %
Woonzorg 441 241,68 52
Behandelteam 42 27,56 5
Ondersteunende diensten 138 78,55 16
Thuiszorg 234 115,4 27
Totaal de Posten 855 463,19
Aantal vrijwilligers 325

Functies WZ aantal WZ FTE TZ aantal TZ FTE
Wijkvpk 0 0 12 9,67
VPK niv 4 40 25,31 10 7,89
VIG/EVV 148 98,6 72 44,16
Helpende (+) 75 34,72 10 5,33
Medewerker Woonplezier
(incl Huiskamer Medewerker)
92 43,33 9 4,33
Leerling/stagiaire niv 5 2 0,83 4 1,78
Leerling/stagiaire niv 4 15 5,11 3 2,11
Leerling/stagiaire niv 3 25 11,89 2 1,33
Leerling/stagiaire niv 2 0 0 0 0

Aard van de aanstellingen
Totaal
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd
Totaal
855
549
306
Woonzorg
441
266
175
Behandelteam
42
31
11
Ondersteunende diensten
138
91
47
Thuiszorg
234
161
73
Verloop personeel
(inclusief stagiaires en vakantiekrachten)

Aantal
personen
Aantal
FTE
Instroom personeel

127
48,7
Uitstroom personeel

98
39,34
Ziekteverzuim
6,75 %
Ratio personele kosten vs. Opbrengsten
72,2%

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • Om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het leren en evalueren zetten we vanuit de kwaliteitsgelden in op wekelijkse begeleiding door een VIG-er/Verpleegkundige en zijn er extra BOL- en BBL-plekken beschikbaar
 • Doordat de zorgvraag in onze zorgteams steeds complexer wordt, streeft de Posten naar het vergroten van de deskundigheid door meer verpleegkundigen aan te stellen en door nauw samen te werken met de professionals van het behandelteam. Vanuit de financiële middelen van het kwaliteitsbudget zetten we voor complexe hulpvragen op het gebied van ouder worden, revalidatie en/of chronische beperkingen óf psychische hulpvragen resp. een GZ-psycholoog i.o. in en een psychiatrisch verpleegkundige
 • Om de afdeling HR te ondersteunen op het gebied van werving, selectie, inwerken, binden, boeien en coachen, zetten we vanuit de financiële middelen van het kwaliteitsbudget een adviseur werving en selectie in en een HR-medewerker
 • Vanuit de financiële middelen van het kwaliteitsbudget borduren we voort op het centrale roosteren door de inzet van een leidinggevende flexpool en huishoudelijke hulp als coördinator voor de centrale roostering. Door optimale ondersteuning van de leidinggevende flexpool aan de flex-medewerkers, beogen we een hogere kwaliteit van de flexpool
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Verzuim en duurzame inzetbaarheid

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • De komende jaren wil de Posten de aandacht voor verzuim ombuigen naar aandacht voor gezondheid en vitaliteit. We stellen hiervoor midden 2020 een strategisch Gezondheidsbeleid op, één van de speerpunten van het SPP.
 • We gaan nog meer aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid, kaders en duidelijkheden over verantwoordelijkheden voor teams en met medewerkers en teams. Dit doen we onder andere middels het traject Samen Sturen, één van de randvoorwaarden van onze verbeterdoelen
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • De resultaten en aanbevelingen van het in 2019 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en de health-check gaan we gebruiken als input ter bevordering en verbetering van de goede werksfeer binnen de zelforganiserende teams, plezier en betrokkenheid in het eigen werk en het leren en verbeteren van en met elkaar
  • Uit de uitkomsten van het MTO bleek dat er behoefte was aan een middenkader. Per 2020 zet de Posten daar op in door inzet van leidinggevenden
  • Daarnaast zullen wij ons, vanuit de uitkomsten, blijven focussen op de gezondheidsthema’s. Deze worden in het strategisch gezondheidsbeleid opgenomen
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Arbeidsmarkt

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • We ontwikkelen een strategisch arbeidsmarktbeleid waarin een nieuwe arbeidsmarktcommunicatie “nieuwe stijl”, het richten op samenwerking met zorginstellingen en onderwijs in de regio, Zorgschakel Enschede en actieve deelname aan een regionaal samenwerkingsverband met Menzis wordt opgenomen
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug