Personeelssamenstelling

(voldoende en vakbekwaam personeel)


De Posten streeft naar werkgeluk voor haar medewerkers voortkomend uit competente en bevlogen medewerkers en kwaliteit van werk. Op basis van deze ambitie werken wij vanuit de vier V’s: Vakmanschap, Vitaliteit, Verandervermogen en Verschil maken. Om steeds voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek te hebben, werkt de Posten vanuit een optimale personeelssamenstelling die past bij de koers van de Posten.

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • In 2019 voldeed de Posten aan de bezetting volgens de voorwaarden van het Kwaliteitskader:
  • Minimaal twee zorgverleners beschikbaar bij intensieve zorgmomenten
  • Permanent toezicht tijdens de dag en avond in de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte
  • Per groep is er iemand aanwezig die beschikt over de juiste kennis en competenties
  • In iedere locatie is 24/7 een BIG-geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse
  • In iedere locatie is 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar en is binnen 30 minuten ter plaatse
 • De HR-visie van de Posten is ontwikkeld. In deze visie staan de 4V’s centraal: Vakmanschap, Vitaliteit, Verandervermogen en Verschil maken
 • De processen van de medewerkersreis zijn in kaart gebracht
 • Middels inzet van de extra financiële middelen vanuit het Kwaliteitsbudget heeft de Posten in 2019 welzijn, persoonlijke aandacht en levenskwaliteit voor onze klanten en voor elkaar als collega’s verder vorm gegeven door:
  • inzet van extra medewerkers (o.a. medewerkers Woonplezier)
  • meer samenwerking met activiteitenbegeleiders waardoor meer ruimte voor aanwezigheid in de huiskamers
  • het op orde brengen en centrale coördinatie van het roosteren waardoor roosters beter aansluiten bij de zorgzwaarte en zorgvraag van onze klanten
  Omdat uit de resultaten van onze klanttevredenheidsonderzoeken is gebleken dat dit vruchten heeft afgeworpen, borduren we in 2020 voort op de ingeslagen weg zoals u kunt lezen in ons Kwaliteitsplan 2020 op onze digitale site: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/
 • Om de kwaliteit van verpleeghuiszorg op verantwoorde wijze te kunnen leveren, streeft de Posten naar een goede balans in aard en omvang van personeel. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren, hebben we in 2019 stappen gezet tot het herijken van de Strategische Personeelsplanning, dat in 2020 zijn vervolg krijgt
 • In 2019 hebben we ons gefocust en blijven we ons focussen op het aantrekken van nieuwe collega’s met name voor de functies verzorgende IG en verpleegkundige niveau 4. In het kader hiervan zijn we in 2019 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website: ‘werken bij de Posten’, die in 2020 live gaat
 • Onze aandacht gaat uit naar het (ver)binden en behouden van professionals. Het leidinggevend kader vervult hier een rol in. Daarnaast voeren we “blijf gesprekken” voor zittende medewerkers, organiseren we maandelijks “welkom lunch bijeenkomsten” voor nieuwe medewerkers waarbij dit naast een warm welkom en kennismaking, ook een informatief karakter heeft. Ook hebben we een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers
 • Ook nemen we sinds 2019 deel aan het landelijke uitstroomonderzoek om meer inzicht te krijgen in redenen van medewerkers om de organisatie te verlaten. Dit om hiervan te leren en ons beleid daar, waar nodig en in lijn met onze visie, op de resultaten aan te passen. Medewerkers krijgen nadat zij aangegeven dat zij de organisatie gaan verlaten een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête
 • In 2019 hebben we veel stappen gezet in binnen ons Opleidingsplan, dat zich focust op scholingsactiviteiten in het kader van Vakmanschap (gericht op professionele kennis en vaardigheden en behoud van specialistische registraties zoals de BIG registraties), Vitaliteit (gericht op persoonlijke balans en motivatie) en Verandervermogen (aanpassen aan omstandigheden, reflectie, ontwikkeling sleutelfunctionarissen). De in 2019 gegeven trainingen en scholingen zijn: omgaan met agressie, intervisie, vaardigheidstrainingen, verpleegtechnisch handelen, specialisaties V&VN, advanced nursing practice, belevingsgerichte zorg en onbegrepen gedrag, casemanagement dementie voor wijkverpleegkundigen. Daarnaast zijn we op het gebied van duurzame inzetbaarheid gestart met ontwikkelingstrajecten voor onze sleutelfunctionarissen middels het traject Samen Sturen

Personele inzet 

Profiel personeelssamenstelling
Per 31 december 2019
Personeel in loondienst
Aantal personen
Aantal FTE
Aantal %
Woonzorg 416 241,2 50
Behandelteam 47 31,3 6
Ondersteunende diensten 151 89,1 18
Thuiszorg 217 113,7 26
Totaal de Posten 831 475,3 100
Aantal vrijwilligers 315

Functies Totaal aantal  Totaal FTE WZ aantal WZ FTE TZ aantal TZ FTE
Wijkvpk 11  9 0 0 11 9
VPK niv 4 50 34,3 40 26,3 10 8
VIG/EVV 214  140,5 142 96,3 72 44,2
Helpende (+) 93 45,3 82 40,1 11 5,2
Medewerker Woonplezier
(incl Huiskamer Medewerker)
104 50,6 94 45,9 10 4,7
Leerling/stagiaire niv 5 9 5,1 5 2,1 4 3
Leerling/stagiaire niv 4 19 11 15 8,8 4 2,2
Leerling/stagiaire niv 3  23 13,2 20 11,2 3 2
Leerling/stagiaire niv 2 3 1,4 3 1,4 0 0

Aard van de aanstellingen
Totaal
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd
Totaal
831
550 281
Woonzorg
416 255 161
Behandelteam
47 33 14
Ondersteunende diensten
151 103 48
Thuiszorg
217 159 58
Verloop personeel
(inclusief stagiaires en vakantiekrachten)

Aantal
personen
Aantal
FTE
Instroom personeel

267
123,64
Uitstroom personeel

200 77,01
 Verloop personeel
(exclusief stagiaires en vakantiekrachten)
   Aantal
personen
 Aantal
FTE
 Instroom personeel
  236  107,23
 Uitstroom personeel
  168 47,94
Ziekteverzuim
6,9 %
Ratio personele kosten vs. Opbrengsten
74,80%


Verzuim en duurzame inzetbaarheid

De komende jaren wil de Posten de aandacht voor verzuim ombuigen naar aandacht voor gezondheid en vitaliteit. Daarnaast gaan we nog meer aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid, kaders en duidelijkheden over verantwoordelijkheden voor teams en met medewerkers en teams.

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • Middels het traject Samen Sturen is in 2019 de keuze gemaakt om per 2020 te gaan werken met leidinggevenden, die de kleine zelforganiserende teams gaan versterken. Op deze wijze kunnen onze medewerkers zich weer (meer) concentreren op hun vakmanschap wat de zorg- en dienstverlening aan en het woon- en leefplezier van onze klanten ten goede komt
 • In 2019 heeft de Posten actief ingezet op een arbeidspsycholoog, die bij verzuim maar voornamelijk voor preventie van verzuim wordt ingezet
 • Onze aandacht aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid heeft in 2019 geleid tot een erkenning als mantelzorgvriendelijk werkgever

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De Posten houdt tweejaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De resultaten hieruit worden samengevat en beschikbaar gesteld aan medewerkers van de Posten via intranet en zijn onder andere input voor de Strategische Personeelsplanning. De resultaten en het plan van aanpak zijn met en door de OR en het Kernteam gedeeld en akkoord bevonden. Resultaten en aanbevelingen gebruikt de Posten als input ter bevordering en verbetering van de goede werksfeer binnen de teams, plezier en betrokkenheid in het eigen werk en het leren en verbeteren van en met elkaar.

De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • In 2021 houden we het tweejaarlijks MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • In 2019 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in combinatie met een PMO (inclusief health-check) gehouden. De resultaten en het plan van aanpak zijn in kwartaal 3 2019 gedeeld met en akkoord bevonden door OR en OOT. Via intranet zijn de resultaten middels een infographic gedeeld met de organisatie. Een aantal acties zijn direct uitgezet zoals de cursussen “stoppen met roken” en arbeidsvitaminen (fruit). De lange termijn onderwerpen worden in samenwerking met de leidinggevenden Welzijn & Zorg opgepakt als onderdeel van het Strategisch Gezondheidsbeleid

Arbeidsmarkt

De turbulente arbeidsmarkt zorgt voor uitdagingen om voldoende gekwalificeerd personeel te (ver-)binden, boeien en behouden. Zowel binnen de Posten als in de regio ervaren we krapte op de functies op niveau 3 (verzorgende IG) en niveau 4 (verpleegkundige) en specifiek voor de extramurale zorg. De Posten speelt hierop in door het ontwikkelen van een strategisch arbeidsmarktbeleid waarin onder andere een nieuwe arbeidsmarktcommunicatie “nieuwe stijl” en de website “werken bij” (https://www.werkenbijdeposten.nl/), het richten op samenwerking met zorginstellingen en onderwijs in de regio, Zorgschakel Enschede en actieve deelname aan een regionaal samenwerkingsverband met Menzis. We kunnen ons echter niet alleen focussen op de werving en behouden van gekwalificeerd personeel maar kijken breder en onderzoeken ook andere oplossingsrichtingen zoals onder andere functiedifferentiatie.

De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Vanuit Zorgschakel Enschede (ZSE) wordt het arbeidsmarktbeleid binnen het gezamenlijk, nog op te richten, Employability Center ontwikkeld. De basis hiervoor is een SPP per ZSE-partner. Het SPP van de Posten zal hiervoor in 2021 worden afgerond

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • De Posten is sinds 2019 aangesloten bij de regionale arbeidsmarktagenda van de Regio Twente. Vanuit deze agenda neemt de Posten deel aan de topics: verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid; uitstroomonderzoek; vitaliteit medewerkers en werkbegeleiding; strategische aanpak arbeidsmarkt; zorgtechnologie en stroomlijnen crisisbedden
 • Daarnaast is er een begin gemaakt met een nieuwe format voor vacatures en een ”werken bij website’’. Deze wordt in 2020 verder doorontwikkeld