Personeelssamenstelling

Kwaliteit komt tot stand in de relatie tussen klant en zorgverlener


De Posten streeft naar werkgeluk voor haar medewerkers voortkomend uit competente en bevlogen medewerkers en kwaliteit van werk. Op basis van deze ambitie werken wij vanuit de vier V’s: Vakmanschap, Vitaliteit, Verandervermogen en Verschil maken. Om steeds voldoende medewerkers met de juiste competenties, kennis en vaardigheden op de juiste plek te hebben, werkt de Posten vanuit een optimale personeelssamenstelling die past bij de koers van de Posten. Dit doen we door het volgen van de vastgestelde normbezetting via het dashboard.

 • In 2024 zal de Posten zich richten op het toekomstbestendig maken van de functiemix in het primaire proces. Hierbij wordt aandacht besteed aan het herinrichten van de verschillende functies en wordt er ingezet op taakdifferentiatie. Daarbij zal ook informele zorg een belangrijke rol gaan spelen
 • Hierbij wordt de beweging gemaakt van bevoegd en bekwaam naar zorg-geschoold en zorg-getraind
 • De Posten zal zich tevens richten op aantrekkelijk werkgeverschap onder andere door inzetten op het behoud van medewerkers goede en gezonde werk-privé balans. Projecten die we hier op inzetten zijn onder andere:
  • Falke & Verbaan
  • Zelfroosteren
  • Optimaliseren werkprocessen
  • Arbeidsmarkt campagne
  • Leerafdeling
  • Samenwerking Zorgschakel Enschede en TAZ

 • In de zomer van 2022 zijn we gestart met het project Zelfroosteren, met daarbij de volgende doelstellingen; meer invloed en zeggenschap bij medewerkers, het vergroten van een goede werk-privé balans, evenwichtige roosters die bijdragen om de ervaren werkdruk te verlagen. Met als doel het werkgeluk van de medewerkers en de aantrekkelijkheid van de Posten als werkgever te vergroten
 • We zijn gestart met drie pilotteams. De werkgroep heeft zorgvuldige observaties en evaluaties uitgevoerd en feedback van alle betrokkenen verzameld. Dit levert een beeld op waarbij zowel voordelen als nadelen te benoemen zijn welke de juiste aandacht krijgen van de werkgroep. De eerste indrukken uit de werkdrukken zijn positief. In Q1 2024 wordt besloten of zelfroosteren wordt uitgerold in de gehele organisatie. De projectmatige aanpak eindigt uiterlijk Q3 2024
 • De afgelopen jaren (2021, 2022) en ook in 2023 zijn functies geactualiseerd in het kader van het project vernieuwd functiehuis. Het doel is door middel van een gefaseerde aanpak een geactualiseerd functiehuis op te leveren die aansluit bij de missie en visie van de organisatie, waarbij loopbaanpaden zichtbaar zijn en waarbij onderlinge beloningsverhoudingen duidelijk zijn. De functieprofielen zijn aansprekend en generiek beschreven inclusief competenties (organisatie- en functie specifieke). Geactualiseerde functieprofielen vormen daarmee een stevige onderlegger voor zowel medewerker als leidinggevende bij bijvoorbeeld ontwikkelgesprekken
 • We zijn gestart met het gebruik van een Leerlingvolgsysteem. Hierin kunnen studenten, werkbegeleiders en praktijkopleiders alles bijhouden wat van toepassing is op het leerproces
 • Eind november heeft een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden waarvan de resultaten midden december met het Kernteam en de leidinggevenden zijn gedeeld. De resultaten worden op teamniveau besproken waarbij de benodigde vervolgacties gezamenlijk worden bepaald en opgenomen in de teamplannen. Op organisatie niveau zien we goede scores op betrokkenheid, werkplezier en zijn medewerkers trots op de organisatie en voelen zich verbonden. Dat betekent een groot ambassadeurschap. Dat is terug te zien in een hoge eNPS score. Lage scores zien we op werk/privé balans en werkdruk, met name bij Verzorgenden IG en Verpleegkundigen. Hierop zijn verbeteracties in gezet
 • In september zijn we gestart met een leerafdeling op onze locatie Herstelzorg. Op deze wijze leveren we een belangrijke bijdrage aan de regionale opleidingskwaliteit- en capaciteit en hopen we meer toekomstige collega’s enthousiast te maken voor het werken bij de Posten of elders in de ouderenzorg. Ook willen we hiermee meer ruimte creëren voor innovatie en verbetering. Door op deze wijze te investeren in de kwaliteit van de herstelzorg, leveren we ook een bijdrage aan de goede doorstroming van cliënten in de keten
 • Het werken volgens de gedragsmatige visie van Falke & Verbaan is in 2023 verder verstevigd. De periodieke kennissessies voor (nieuwe) medewerkers waarbij de gedragsmatige visie wordt besproken dragen hieraan bij. We zien aan het einde van het jaar, vanaf september, een stijging in ons voortschrijdende verzuimpercentage
 • Begin december ondertekende De Posten de samenwerkingsverklaring TAZ: een samenwerkingsverband van vijftig Twentse zorg- en welzijnsorganisatie, 14 Twentse gemeenten, onderwijspartijen ROC van Twente en zorgverzekeraars met als doel de tekorten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn aan te pakken. Vanuit de TAZ neemt de Posten deel aan Zorgstart, een regiobreed platform om de toestroom van zij-instromers te centraliseren en te vergroten. Eind 2023 zijn vanuit dit platform meerdere aanmeldingen voor zij-instromers binnengekomen
 • Begin 2023 is het kwantitatieve gedeelte van het SPP herijkt. Dit heeft inzicht gegeven over de huidige team-/functiemix in verhouding tot de begroting en inzet. We werken toe naar een ideale team-/functiemix vanuit onze programma's. Taakdifferentiatie en informele zorg moeten hier aan gaan bijdragen
 • In Zorgschakel Enschede-verband hebben we in 2023 verder gewerkt aan het projectplan Employability Centre: een gezamenlijke aanpak van de arbeidsmarkt met als doel het vergroten van instroom en behoud van medewerkers (Enschede-breed)
 • De ontwikkelgesprekken worden in het algemeen als nuttig ervaren en medewerkers vinden de methodiek prettig. Dit draagt bij aan waardering en oprechte aandacht. In de analyse is te zien dat nog niet iedereen is gesproken. Dit wordt verder opgevolgd in 2024. HR zal periodieke analyses draaien om de leidinggevende te ondersteunen op dit gebied
 • In 2023 hebben we 92 nieuwe collega's mogen verwelkomen. 29 hiervan hebben de Startbaan (ons digitale onboarding systeem) doorlopen en afgerond. 25 collega's hebben dit deels afgerond of zijn er mee bezig. HR zal periodieke analyses draaien om de Leidinggevende te ondersteunen om het percentage nieuwe medewerkers te vergroten welke de Startbaan hebben afgerond

Personele inzet 

Profiel personeelssamenstelling
Per 31 december 2023
Personeel in loondienst
Aantal personen
Aantal FTE
Aantal %
Woonzorg 421 254,88 55
Behandelteam 43 29,63 6
Ondersteunende diensten 136 106,05 18
Thuiszorg 163 93,08 21
Totaal de Posten 763 483,64 100
Aantal vrijwilligers 396

Functies Totaal aantal  Totaal FTE WZ aantal WZ FTE TZ aantal TZ FTE
Wijkvpk 9 6,74 0 0 9 6,74
VPK niv 4/EVD verpleegkundige 30 23,55 26 20,43 4 3,12
 Welzijnsbegeleider 34  2,89 22 14,33 12 7,56
VIG/EVV/CV 162 111,74 105 73,67 57 38,07
Helpende (+) 94 52,30 79 44,95 15 7,35
Medewerker Woonplezier
(incl Huiskamer Medewerker)
123 58,46 111 51,33 12 7,13
 Huishoudelijk medewerker 40 14,38 2 1,07 38 13,31
Leerling/stagiaire niv 5/6 9 8,09 6 5,42 3 2,67
Leerling/stagiaire niv 4 34 22,01 30 18,90 4 3,11
Leerling/stagiaire niv 3 27 18,82 22 15,28 5 3,54
Leerling/stagiaire niv 2 13 8,52 10 6,74 3 1,78

Aard van de aanstellingen
Totaal
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd
Totaal
763
520 243
Woonzorg
421 255 166
Behandelteam
43 33 10
Ondersteunende diensten
136 101 35
Thuiszorg
163 131 32
Verloop personeel
(inclusief stagiaires en vakantiekrachten, flexpool en HH)

Aantal
personen
Aantal
FTE
Instroom personeel

179 87,20
Uitstroom personeel

201 82,39
 Verloop personeel
(exclusief stagiaires en vakantiekrachten)
   Aantal
personen
 Aantal
FTE
 Instroom personeel
  139 63,25
 Uitstroom personeel
  155 67,85
Ziekteverzuim
7,66%
Ratio personele kosten vs. Opbrengsten
70,5%

 • Samen met onze partners binnen Zorgschakel Enschede (ZSE) zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van het Employability Center, gericht op het blijven binden en boeien van medewerkers. Met dit samenwerkingsverband versterken we onze positie als ZSE op de arbeidsmarkt. Zie ook ons Kwaliteitsplan 2023
 • In 2022 ondernamen wij vanuit onze arbeidsmarktcommunicatie diverse acties om zoveel mogelijk toekomstige collega’s te bereiken: we publiceerden onder andere een karaktervideo, we boden een aanbrengbonus en we deden een oproep op social media voor zij-instromers. Dit laatste heeft zijn vruchten afgeworpen: we verwelkomden in april en juni respectievelijk vijf en acht zij-instromers die een dagje hebben meegelopen in de zorg en waarmee vervolgafspraken zijn gepland
 • In 2022 hebben we ons voorbereid op de in september 2023 te starten leer-en werkafdeling op onze afdeling Herstelzorg van team De Brug. Via deze afdeling willen we meer BBL-leerlingen en stagiaires begeleiden en hen na diplomering als nieuwe collega’s behouden