Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Bij de Posten zijn de vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) voor onze zorgprofessionals richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dit geldt niet alléén voor onze klanten met een indicatie voor intramurale Wlz-zorg, maar ook voor onze klanten met een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis.

Thema Compassie

De Posten vindt het belangrijk dat de klant nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip ervaart. Om te toetsen of onze klanten onze zorg- en dienstverlening ook zo ervaren, hebben wij hierover vragen opgenomen in onze klanttevredenheidsonderzoeken. Uit de reacties blijkt dat wij hieraan voldoen: klanten geven aan dat medewerkers betrokken en zorgzaam zijn. De benaderingswijze ervaren klanten als warm en respectvol. Men groet elkaar en er zijn vaste gezichten op de afdeling, wat bewoners als prettig ervaren. Klanten geven aan dat de medewerkers hen echt kennen.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
  • De (verplichte) trainingen belevingsgericht werken zetten we in 2021 voort
  • In 2021 gaan we robot Sara inzetten. Sara is een zogenoemde sociale zorgrobot die de eenzaamheid bij ouderen kan verlichten door een praatje te maken, een verhaal te vertellen of (samen) muziek te maken

De ontwikkelingen in 2020 waren:
  • De (verplichte) trainingen belevingsgericht werken hebben in 2020 niet plaatsgevonden vanwege de corona-situatie
  • In 2020 hebben we vanuit de financiële middelen vanuit het Kwaliteitsbudget voortgeborduurd op de extra ingezette medewerkers (waaronder de medewerkers Woonplezier). In 2021 richten we ons op het nog beter aansluiten van deze ingezette medewerkers conform de verwachting van de organisatie

Thema Uniek zijn

De Posten ziet de klant als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt. Om optimaal aan te sluiten bij zijn/haar wensen, behoeften, levensverhaal en gedrag, kennen en begrijpen onze medewerkers onze klant. Ze weten waar de klant blij van wordt, wat hij/zij plezierig vindt en wat niet en wat zijn of haar voorkeur is op het gebied van onze vier welzijnsthema’s (Eten & Drinken, Kunst & Cultuur, Groen en Bewegen) en daginvulling (zie ook Zinvolle Daginvulling), sociale contacten, seksualiteit en geestelijke verzorging. Ook zijn/haar dierbaren leren wij graag kennen. Samen zorgen we ervoor dat het leven van onze klant zoveel mogelijk geleid kan blijven worden zoals hij/zij dat prettig vindt en waarin ruimte is voor plezier, vreugde en verdriet, maar ook voor kwetsbaarheid en ontroering. Dit alles wordt, zoveel mogelijk bij het eerste contact met onze medewerkers, digitaal vastgelegd in het klantdossier (ECD).


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
  • Het traject Levensverhalen dat we in 2018, met betrokkenheid van de Cliëntenraad, waren gestart, is bijna gereed. Binnen dit traject halen we verhalen op van klanten en zijn/haar netwerk om te achterhalen wat de wensen, verwachtingen en ervaringen zijn ten aanzien van welzijn en zinvolle daginvulling. Dit om de klant beter te leren te kennen en het samenspel tussen klant, familie en medewerkers te versterken. Met als doel om de zorg- en dienstverlening nóg beter te laten aansluiten bij de wensen van de klanten. Afspraken daarover worden vastgelegd in het klantdossier. Het traject is onderdeel van het project 5M onder het traject Samen Sturen. Het wordt in 2021 besproken en verder vormgegeven
  • We zetten onze trainingen aan medewerkers over onbegrepen gedrag bij bewoners met dementie voort

De ontwikkelingen in 2020 waren:
  • In 2020 hebben we het traject Levensverhalen voortgezet, echter vanwege de corona-situatie heeft het ophalen van informatie en het toetsen van de methodiek niet kunnen plaatsvinden. In 2021 wordt het verder vormgegeven en is daarom ook opgenomen in ons Kwaliteitsplan 2021
  • We hebben onze trainingen aan medewerkers over onbegrepen gedrag bij bewoners met dementie voortgezet

Thema Autonomie

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie over het eigen leven en welbevinden behoudt, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Of de klant een indicatie voor intramurale Wlz-zorg heeft of een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis, we gaan altijd uit van zijn/haar mogelijkheden, wensen en behoeften, en sluiten daarop aan met onze ondersteuning, zorg en behandeling. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt.

Thema Zorgdoelen

Naast de beschrijving van het levensverhaal van de klant in het klantdossier, wordt bij de aanvang van de zorg met iedere klant en/of zijn contactpersoon ook gesproken over persoonlijke wensen, behoeftes en beperkingen om de zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en ondersteuning (zie ook Zinvolle Daginvulling) hierop goed te kunnen laten aansluiten. Deze afspraken en doelen leggen wij direct bij aanvang van de zorg vast in een voorlopig zorgplan (met in ieder geval informatie over medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon) waarover de klant binnen 24-uur beschikt en dat binnen zes weken na de intake wordt omgezet naar een volledig en definitief zorgplan. De afspraken over handelen bij calamiteiten ligt bij de Posten vast in het kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas).
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het zorgplan is belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3 (IG) of bij een zorgverlener van tenminste niveau 3.
Dit zorgplan wordt door de klant of eerste contactpersoon ondertekend en is eigendom is van de klant.
Om ervoor te zorgen dat dit klantdossier blijft aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de klant wordt deze minimaal ieder halfjaar geëvalueerd met de klant en zijn/haar familie of mantelzorger. In de thuiszorg vindt deze evaluatie indien gewenst met de wijkverpleegkundige plaats. Het klantdossier is op ieder moment via Carenzorgt.nl te raadplegen door de klant zelf en indien de klant daarvoor toestemming geeft, ook door de eerste contactpersoon van de klant.

De arts (specialist ouderengeneeskunde in Woonzorg, huisarts in thuiszorg) maakt met de klant afspraken m.b.t. het medisch beleid, zoals bv. over reanimatie en euthanasie. Afhankelijk van de complexiteit van de zorgbehoefte kan de specialist ouderengeneeskunde betrokken worden als consulent en sparringpartner van de huisarts of – als de kwetsbaarheid en de complexiteit van de problematiek toeneemt – als medebehandelaar (al dan niet kortdurend) of hoofdbehandelaar van de klant.

Het op correcte en adequate wijze vastleggen van de afspraken met de klant (dossiervoering), is bij de Posten een continu proces van aanscherpen. Het draagt bij aan de kwaliteit van zorg en een goede multidisciplinaire samenwerking. Dossiervoering is tevens onderdeel van het in ons kwaliteitsmanagementsysteem beschreven en vastgelegde proces rondom het in zorg nemen tot en met het beëindigen van de zorg van de klant. We investeren in de benodigde voorwaarden voor goede dossiervoering zoals bijvoorbeeld het bieden van scholingen, stimuleren tot reflectie op de werkwijzen, ondersteuning bij het oppakken van verbeteracties en bij de implementatie op teamniveau. Borging en bewaking hiervan vindt plaats binnen het Kwaliteitskompas, Kwaliteit in Beeld en het overzicht verbeteracties n.a.v. audits dat volgens de beleidscyclus volgt. Uit interne observaties, intercollegiale toetsingen, klantdossiers en gesprekken met klanten en professionals toetsen wij of de beoogde resultaten zijn behaald. Dit om te bereiken dat de Posten in alle fases van het klantproces aantoonbaar methodisch werkt aan persoonsgerichte zorg en behandeling ten behoeve van de verbetering van onze kwaliteit van zorg, welzijn en behandeling.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
  • Het rapporteren middels de SOEP-methodiek zetten we voort in 2021. Het is één van de speerpunten binnen het verbeterdoel 2021: methodisch werken. Andere speerpunten binnen dit verbeterdoel zijn: artsenvisite, triage en MDO. Zie voor al onze Verbeterdoelen 2021: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/verbeterdoelen

De ontwikkelingen in 2020 waren:
  • Het rapporteren middels de SOEP-methodiek hebben we in 2020 voortgezet. Het is één van de speerpunten binnen ons ontwikkeldoel 2021: methodisch werken. Zie voor al onze Ontwikkel- (“Verbeter”-)doelen in 2021: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/verbeterdoelen