Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Wat wil de klant?

Bij de Posten is het uitgangspunt van goede persoonsgerichte zorg en dienstverlening om aan het te sluiten bij de kwaliteit van bestaan van de klant. We sluiten aan bij de manier van leven van de klant, diens mogelijkheden en wensen. Wij weten dat dit voor iedere klant anders is en dat dit soms per moment kan verschillen.  Daarom zoeken wij het open gesprek met onze klant om helder te krijgen wat belangrijk en wat nodig is. De klant bepaalt wat belangrijk is en de medewerkers van de Posten vertalen samen met de klant en zijn netwerk de wensen en behoeften naar concrete acties. De klant behoudt hierbij zijn regie en samen bewaken we de autonomie.  
Onze vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn hierbij richtinggevend. Dit geldt niet alléén voor onze klanten met een indicatie voor intramurale Wlz-zorg, maar ook voor onze klanten met een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis.


 • In 2023 zijn alle intramurale teams getraind op basis van het traject “Persoonsgericht werken”. Het persoonsgericht werken zal verder worden door-ontwikkeld en geborgd in de teams in combinatie met andere projecten (samenhang) zoals Schijf van Vijf en Informele zorg

Thema Compassie

De Posten vindt het belangrijk dat de klant nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip ervaart. Om te toetsen of onze klanten onze zorg- en dienstverlening ook zo ervaren, hebben wij hierover vragen opgenomen in onze klanttevredenheidsonderzoeken. Uit de reacties blijkt dat wij hieraan voldoen: klanten geven aan dat medewerkers betrokken en zorgzaam zijn. De benaderingswijze ervaren klanten als warm en respectvol. Men groet elkaar en er zijn vaste gezichten op de afdeling, wat bewoners als prettig ervaren. Klanten geven aan dat de medewerkers hen echt kennen.

Thema Uniek zijn

De Posten ziet de klant als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt. Om optimaal aan te sluiten bij zijn/haar wensen, behoeften, levensverhaal en gedrag, kennen en begrijpen onze medewerkers onze klant. Ze weten waar de klant blij van wordt, wat hij/zij plezierig vindt en wat niet en wat zijn of haar voorkeur is op het gebied van onze vier welzijnsthema’s (Eten & Drinken, Kunst & Cultuur, Groen en Bewegen) en daginvulling (zie ook Zinvolle Daginvulling).

Thema Autonomie

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie over het eigen leven en welbevinden behoudt, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Of de klant een indicatie voor intramurale Wlz-zorg heeft of een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis, we gaan altijd uit van zijn/haar mogelijkheden, wensen en behoeften, en sluiten daarop aan met onze ondersteuning, zorg en behandeling. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt.

Methodische verslaglegging in het dossier

Iedere klant van de Posten heeft een eigen klantdossier binnen het Electronisch Cliëntdossier van de Posten binnen ONS/NEDAP. Dit dossier laat zien wie de klant is, wat belangrijk is voor de klant en welke wensen en behoeftes de klant heeft. Kortom het laat zien wat de kwaliteit van bestaan van de klant zo goed mogelijk maakt.  
We werken op methodische wijze met het klantdossier, al voor acties worden ingezet wordt het klantdossier aangemaakt en bewerkt. Dit is het moment waarop tijdens een eerste contact met de klant wordt kennisgemaakt. Tijdens dit gesprek wordt gekeken wie de klant is en wat nodig is. Er worden doelen opgesteld en afspraken gemaakt die worden vastgelegd in het dossier.  Op gepaste momenten vindt evaluatie van de doelen plaats. Een eerste (voorlopig) plan is geschreven uiterlijk 24 uur na aanvang van de zorg, binnen 6 weken vindt een eerste evaluatie van het plan plaats en is er een definitief plan. 
Het klantdossier is eigendom van de klant, namens de Posten is intramuraal de contactverzorgende degene die het dossier bijhoudt en verantwoordelijk is voor het plan. Deze coördineert en reageert op signalering die gedaan worden. Bij verandering in de behoefte van de klant wordt het plan, in overleg met de klant aangepast. In de wijkverpleging stelt een wijkverpleegkundige het plan op en voert de regie op coördinatie.  Het klantdossier is via Carenzorgt inzichtelijk voor de klant en diens wettelijk vertegenwoordiger. "Het klantdossier is op ieder moment via Carenzorgt.nl te raadplegen door de klant/wettelijk vertegenwoordiger en indien de klant daarvoor toestemming geeft, ook door derden.
Afhankelijk van de complexiteit van de zorgbehoefte kan de specialist ouderengeneeskunde betrokken worden als consulent en sparringpartner van de huisarts of – als de kwetsbaarheid en de complexiteit van de problematiek toeneemt – als medebehandelaar (al dan niet kortdurend) of hoofdbehandelaar van de klant.


 • Eind 2024 is er een plan ontwikkeld en geïmplementeerd met als uitgangspunten:
  • 1. Regie bij de klant
  • 2. Gebruikt kan worden voor alle klanten van de Posten
  • 3. Met informatie die echt nodig is
  • 4. Op een manier die toevoegt aan de dagelijkse manier van werken.
 • Het Kwaliteitskompas dat per 2024 wordt ingevoerd gaat uit van narratieve verantwoording waarin het open gesprek als basis dient. Samen met de Raad van Toezicht en medezeggenschap gaan we dit vertalen naar een andere werkwijze