Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Bij de Posten zijn de vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) voor onze zorgprofessionals richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dit geldt niet alléén voor onze klanten met een indicatie voor intramurale Wlz-zorg, maar ook voor onze klanten met een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis.

Thema Compassie

De Posten vindt het belangrijk dat de klant nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip ervaart. Om te toetsen of onze klanten onze zorg- en dienstverlening ook zo ervaren, hebben wij hierover vragen opgenomen in onze klanttevredenheidsonderzoeken. Uit de reacties blijkt dat wij hieraan voldoen: klanten geven aan dat medewerkers betrokken en zorgzaam zijn. De benaderingswijze ervaren klanten als warm en respectvol. Men groet elkaar en er zijn vaste gezichten op de afdeling, wat bewoners als prettig ervaren. Klanten geven aan dat de medewerkers hen echt kennen.


De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • Gezien de positieve resultaten zetten we de (verplichte) trainingen belevingsgericht werken voort
 • We borduren voort op de, dankzij de extra financiële middelen van het kwaliteitsbudget, ingezette extra medewerkers (waaronder de medewerkers Woonplezier) om meer tijd en aandacht te hebben voor onze klanten. Zij zijn onderdeel van elk team en zorgen voor de dagelijkse invulling van welzijn in en om de huiskamers

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • De (verplichte) trainingen belevingsgericht werken hebben we voortgezet
 • Vanuit de extra financiële middelen van het kwaliteitsbudget hebben we extra medewerkers (waaronder medewerkers Woonplezier) kunnen inzetten

Thema Uniek zijn

De Posten ziet de klant als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt. Om optimaal aan te sluiten bij zijn/haar wensen, behoeften, levensverhaal en gedrag, kennen en begrijpen onze medewerkers onze klant. Ze weten waar de klant blij van wordt, wat hij/zij plezierig vindt en wat niet en wat zijn of haar voorkeur is op het gebied van onze vier welzijnsthema’s (Eten & Drinken, Muziek, Groen en Bewegen) en daginvulling (zie ook Zinvolle Daginvulling), sociale contacten, seksualiteit en geestelijke verzorging. Ook zijn/haar dierbaren leren wij graag kennen. Samen zorgen we ervoor dat het leven van onze klant zoveel mogelijk geleid kan blijven worden zoals hij/zij dat prettig vindt en waarin ruimte is voor plezier, vreugde en verdriet, maar ook voor kwetsbaarheid en ontroering. Dit alles wordt, zoveel mogelijk bij het eerste contact met onze medewerkers, digitaal vastgelegd in het klantdossier (ECD).


De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • We zetten het traject Levensverhalen voort
 • We gaan het welzijn meten door gebruik te maken van de methodiek en toolkit van het traject Levensverhalen. Deze meetwijze gaan we combineren met ons nieuwe meetinstrument klanttevredenheid dat in 2020 zal worden vastgesteld
 • We borduren voort op de trainingen aan medewerkers over onbegrepen gedrag bij bewoners met dementie. Dit doen we met een cyclus van telkens drie jaar

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • We hebben voortgeborduurd op het traject Levensverhalen dat we in 2018, met betrokkenheid van de Cliëntenraad, waren gestart. Binnen dit traject halen we verhalen op van klanten en zijn/haar netwerk om te achterhalen wat de wensen, verwachtingen en ervaringen zijn ten aanzien van welzijn en zinvolle daginvulling. Dit om de klant beter te leren te kennen en het samenspel tussen klant, familie en medewerkers te versterken. Met als doel om de zorg- en dienstverlening nóg beter te laten aansluiten bij de wensen van de klanten. Afspraken daarover worden vastgelegd in het klantdossier. Zie ons Kwaliteitsplan 2020 voor de vervolgplannen
 • We hebben onze trainingen aan medewerkers over onbegrepen gedrag bij bewoners met dementie voortgezet. Zie ook ons Kwaliteitsplan 2020 op https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/

Thema Autonomie

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie over het eigen leven en welbevinden behoudt, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Of de klant een indicatie voor intramurale Wlz-zorg heeft of een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis, we gaan altijd uit van zijn/haar mogelijkheden, wensen en behoeften, en sluiten daarop aan met onze ondersteuning, zorg en behandeling. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt.

Thema Zorgdoelen

Naast de beschrijving van het levensverhaal van de klant in het klantdossier, wordt bij de aanvang van de zorg met iedere klant en/of zijn contactpersoon ook gesproken over persoonlijke wensen, behoeftes en beperkingen om de zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en ondersteuning (zie ook Zinvolle Daginvulling) hierop goed te kunnen laten aansluiten. Deze afspraken en doelen leggen wij direct bij aanvang van de zorg vast in een voorlopig zorgplan (met in ieder geval informatie over medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon) waarover de klant binnen 24-uur beschikt en dat binnen zes weken na de intake wordt omgezet naar een volledig en definitief zorgplan. De afspraken over handelen bij calamiteiten ligt bij de Posten vast in het kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas).
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het zorgplan is belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3 (IG) of bij een zorgverlener van tenminste niveau 3.
Dit zorgplan wordt door de klant of eerste contactpersoon ondertekend en is eigendom is van de klant.
Om ervoor te zorgen dat dit klantdossier blijft aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de klant wordt deze minimaal ieder halfjaar geëvalueerd met de klant en zijn/haar familie of mantelzorger. In de thuiszorg vindt deze evaluatie indien gewenst met de wijkverpleegkundige plaats. Het klantdossier is op ieder moment via Carenzorgt.nl te raadplegen door de klant zelf en indien de klant daarvoor toestemming geeft, ook door de eerste contactpersoon van de klant.

De arts (specialist ouderengeneeskunde in Woonzorg, huisarts in thuiszorg) maakt met de klant afspraken m.b.t. het medisch beleid, zoals bv. over reanimatie en euthanasie. Afhankelijk van de complexiteit van de zorgbehoefte kan de specialist ouderengeneeskunde betrokken worden als consulent en sparringpartner van de huisarts of – als de kwetsbaarheid en de complexiteit van de problematiek toeneemt – als medebehandelaar (al dan niet kortdurend) of hoofdbehandelaar van de klant.

Het op correcte en adequate wijze vastleggen van de afspraken met de klant (dossiervoering), is bij de Posten een continu proces van aanscherpen. Het draagt bij aan de kwaliteit van zorg en een goede multidisciplinaire samenwerking. Dossiervoering is tevens onderdeel van het in ons kwaliteitsmanagementsysteem beschreven en vastgelegde proces rondom het in zorg nemen tot en met het beëindigen van de zorg van de klant. We investeren in de benodigde voorwaarden voor goede dossiervoering zoals bijvoorbeeld het bieden van scholingen, stimuleren tot reflectie op de werkwijzen, ondersteuning door kwaliteitscoaches bij het oppakken van verbeteracties en bij de implementatie op teamniveau. Borging en bewaking hiervan vindt plaats binnen het Kwaliteitskompas, Kwaliteit in Beeld en het overzicht verbeteracties n.a.v. audits dat volgens de beleidscyclus volgt. Uit interne observaties, intercollegiale toetsingen, klantdossiers en gesprekken met klanten en professionals toetsen wij of de beoogde resultaten zijn behaald. Dit om te bereiken dat de Posten in alle fases van het klantproces aantoonbaar methodisch werkt aan persoonsgerichte zorg en behandeling ten behoeve van de verbetering van onze kwaliteit van zorg, welzijn en behandeling.


De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • We zetten het methodisch rapporteren middels de SOEP-methodiek voort inclusief de hiervoor benodigde voorwaarden (waaruit vanuit het Kwaliteitsbudget zal worden geïnvesteerd):
  • we zetten extra medewerkers in, gekoppeld aan de teams
  • we investeren in meer tijd en aandacht om deze methodiek cyclisch te verbeteren
  • we borduren voort op het hiervoor ingezette verbetertraject.
  • Dit traject is binnen de Posten bekend als procesgroep 5M (Methodisch, Multidisciplinair, Merkbaar, Meetbaar, voor en door Mensen)

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • We hebben onze aandacht voor dossiervoering middels het methodisch rapporteren middels de SOEP-methodiek in samenwerking met onze professionals en VAR voortgezet. Dit hebben wij in 2019 gedaan door:
  • het bieden van scholingen en het stimuleren van reflectie op de werkwijzen
  • de implementatie van het methodisch rapporteren op teamniveau
  • het oppakken van verbeteracties middels ondersteuning van de kwaliteitscoaches vraagt nog om verbetering en zal in 2020 verder worden opgepakt