Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Wat wil de klant?

Bij de Posten zijn de vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) voor onze zorgprofessionals richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dit geldt niet alléén voor onze klanten met een indicatie voor intramurale Wlz-zorg, maar ook voor onze klanten met een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis.

Thema Compassie

De Posten vindt het belangrijk dat de klant nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip ervaart. Om te toetsen of onze klanten onze zorg- en dienstverlening ook zo ervaren, hebben wij hierover vragen opgenomen in onze klanttevredenheidsonderzoeken. Uit de reacties blijkt dat wij hieraan voldoen: klanten geven aan dat medewerkers betrokken en zorgzaam zijn. De benaderingswijze ervaren klanten als warm en respectvol. Men groet elkaar en er zijn vaste gezichten op de afdeling, wat bewoners als prettig ervaren. Klanten geven aan dat de medewerkers hen echt kennen.


  • We zetten het persoonsgericht werken ook in 2023 voort; de klant echt kennen en zien. Samen (naasten, vrijwilligers en beroepskrachten) passende zorg en ondersteuning bieden naar persoonlijke behoeften. Het jaar 2022 heeft laten zien dat we dit succesvol uitrollen en in 2023 gaan we hiermee verder voor de hele organisatie.
    Het betreft een programma voor de gehele organisatie, waarna iedereen dezelfde taal spreekt en we toewerken naar een persoonsgerichte werkwijze in de dagelijkse praktijk. Bouwstenen in dit programma zijn: ‘ken je klant', ‘vrijheid en veiligheid’, teamrollen (verpleegkundigen, contactverzorgenden en welzijnsbegeleiders) en ‘familieparticipatie'
  • In Q1 wordt het trainingstraject van de programma’s voor onze contactverzorgenden en onze medewerkers Woonplezier om hun rol in de organisatie te verstevigen afgerond. Samen met de leidinggevenden en de teams wordt dit geborgd door dit goed vorm te geven binnen de teams

  • In 2022 is het trainingstraject “persoonsgericht werken” ontwikkeld waarin “ken je klant” een groot onderdeel is. Deze training is ontwikkeld door de professionals van De Posten en als pilot gestart op Erve Leppink voor de contactverzorgenden en verpleegkundigen. Deze training werd positief gewaardeerd en geëvalueerd. In 2023 worden dan ook alle zorgteams getraind en werken we op deze wijze toe naar een persoonsgerichte werkvisie en het goed leren kennen van onze klanten

Thema Uniek zijn

De Posten ziet de klant als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt. Om optimaal aan te sluiten bij zijn/haar wensen, behoeften, levensverhaal en gedrag, kennen en begrijpen onze medewerkers onze klant. Ze weten waar de klant blij van wordt, wat hij/zij plezierig vindt en wat niet en wat zijn of haar voorkeur is op het gebied van onze vier welzijnsthema’s (Eten & Drinken, Kunst & Cultuur, Groen en Bewegen) en daginvulling (zie ook Zinvolle Daginvulling).

Thema Autonomie

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie over het eigen leven en welbevinden behoudt, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Of de klant een indicatie voor intramurale Wlz-zorg heeft of een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis, we gaan altijd uit van zijn/haar mogelijkheden, wensen en behoeften, en sluiten daarop aan met onze ondersteuning, zorg en behandeling. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt.

Thema Zorgdoelen

Naast het beschrijven en bijhouden van het levensverhaal van de klant in het klantdossier, wordt bij de aanvang van de zorg met iedere klant en/of zijn contactpersoon ook gesproken over persoonlijke wensen, behoeftes en beperkingen om de zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en ondersteuning (zie ook Zinvolle Daginvulling) hierop goed te kunnen laten aansluiten. Deze afspraken en doelen leggen wij direct bij aanvang van de zorg vast in een voorlopig zorgplan waarover de klant binnen 24-uur beschikt en dat binnen zes weken na de intake wordt omgezet naar een volledig en definitief zorgplan. De afspraken over handelen bij calamiteiten ligt bij de Posten vast in het kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas).
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het zorgplan is belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3 (IG) of bij een zorgverlener van tenminste niveau 3.
Dit zorgplan wordt door de klant of eerste contactpersoon ondertekend en is eigendom is van de klant.
Om ervoor te zorgen dat dit klantdossier blijft aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de klant wordt deze minimaal ieder halfjaar geëvalueerd met de klant en zijn/haar familie of mantelzorger. In de thuiszorg vindt deze evaluatie indien gewenst met de wijkverpleegkundige plaats. Het klantdossier is op ieder moment via Carenzorgt.nl te raadplegen door de klant zelf en indien de klant daarvoor toestemming geeft, ook door de eerste contactpersoon van de klant.

De arts (specialist ouderengeneeskunde in Woonzorg, huisarts in thuiszorg) en/of Verpleegkundig specialist maakt met de klant afspraken m.b.t. het medisch beleid, zoals bv. over reanimatie en euthanasie. Afhankelijk van de complexiteit van de zorgbehoefte kan de specialist ouderengeneeskunde betrokken worden als consulent en sparringpartner van de huisarts of – als de kwetsbaarheid en de complexiteit van de problematiek toeneemt – als medebehandelaar (al dan niet kortdurend) of hoofdbehandelaar van de klant.

Het op correcte en adequate wijze vastleggen van de afspraken met de klant (dossiervoering), is bij de Posten een continu proces van aanscherpen. Het draagt bij aan de kwaliteit van zorg en een goede multidisciplinaire samenwerking. Dossiervoering is tevens onderdeel van het in ons kwaliteitsmanagementsysteem beschreven en vastgelegde proces rondom het in zorg nemen tot en met het beëindigen van de zorg van de klant. We investeren in de benodigde voorwaarden voor goede dossiervoering zoals bijvoorbeeld het bieden van scholingen, stimuleren tot reflectie op de werkwijzen, ondersteuning bij het oppakken van verbeteracties en bij de implementatie op teamniveau. Borging en bewaking hiervan vindt plaats binnen het Kwaliteitskompas, het Kernteam en het overzicht verbeteracties n.a.v. audits dat volgens de beleidscyclus volgt. Uit interne observaties, intercollegiale toetsingen, klantdossiers en gesprekken met klanten en professionals toetsen wij of de beoogde resultaten zijn behaald. Dit om te bereiken dat de Posten in alle fases van het klantproces aantoonbaar methodisch werkt aan persoonsgerichte zorg en behandeling ten behoeve van de verbetering van onze kwaliteit van zorg, welzijn en behandeling.


  • In 2023 blijven we aandacht besteden we aandacht aan het methodisch werken, de samenhang en de rollen hierin. Dit is meegenomen in het traject persoonsgericht werken en het programma van de contactverzorgenden en medewerkers Woonplezier. Eind 2023 zullen we hun ervaringen van de gaan evalueren