Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Wat wil de klant?

Bij de Posten zijn de vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) voor onze zorgprofessionals richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dit geldt niet alléén voor onze klanten met een indicatie voor intramurale Wlz-zorg, maar ook voor onze klanten met een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis.

Thema Compassie

De Posten vindt het belangrijk dat de klant nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip ervaart. Om te toetsen of onze klanten onze zorg- en dienstverlening ook zo ervaren, hebben wij hierover vragen opgenomen in onze klanttevredenheidsonderzoeken. Uit de reacties blijkt dat wij hieraan voldoen: klanten geven aan dat medewerkers betrokken en zorgzaam zijn. De benaderingswijze ervaren klanten als warm en respectvol. Men groet elkaar en er zijn vaste gezichten op de afdeling, wat bewoners als prettig ervaren. Klanten geven aan dat de medewerkers hen echt kennen.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
  • In 2022 werkt de Posten toe naar persoonsgerichte zorg. We hebben hiervoor een trainingstraject “persoonsgericht werken” ontwikkeld waarin “Ken je Klant” en het nog beter herkennen van (onbegrepen) gedrag een groot onderdeel is en waarbij methodisch werken en vrijheid en veiligheid verder worden vormgegeven. Momenteel zijn we bezig dit programma organisatiebreed voor te bereiden om hiermee de komende jaren samen met de teams mee aan de slag te gaan
  • Daarnaast ontwikkelen we in 2022 programma’s voor onze contactverzorgenden en onze medewerkers Woonplezier om hun rol in de organisatie te verstevigen

  • In 2021 stond het implementeren van “persoonsgericht werken” centraal binnen Erve Leppink. De implementatie was gekoppeld aan de implementatie en inzet van nieuwe technologie binnen de Posten. Het is de start van een andere manier van werken waarbij persoonsgericht werken, werkgeluk, ontlasten van de zorg, en klanttevredenheid, ondersteund door technologie samenkomt. Zie hiervoor ook dit artikel. Met de kennis en opgedane ervaring gaan we aan de slag om “persoonsgericht werken” verder uit te rollen, zie hiervoor ook ons Kwaliteitsplan 2022

Thema Uniek zijn

De Posten ziet de klant als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt. Om optimaal aan te sluiten bij zijn/haar wensen, behoeften, levensverhaal en gedrag, kennen en begrijpen onze medewerkers onze klant. Ze weten waar de klant blij van wordt, wat hij/zij plezierig vindt en wat niet en wat zijn of haar voorkeur is op het gebied van onze vier welzijnsthema’s (Eten & Drinken, Kunst & Cultuur, Groen en Bewegen) en daginvulling (zie ook Zinvolle Daginvulling), sociale contacten, seksualiteit en geestelijke verzorging. Ook zijn/haar dierbaren leren wij graag kennen. Samen zorgen we ervoor dat het leven van onze klant zoveel mogelijk geleid kan blijven worden zoals hij/zij dat prettig vindt en waarin ruimte is voor plezier, vreugde en verdriet, maar ook voor kwetsbaarheid en ontroering. Dit wordt digitaal vastgelegd in het klantdossier (ECD).


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
  • In 2022 starten we organisatiebreed met onze trainingen persoonsgericht werken waarmee we in 2021 op onze locatie Erve Leppink zijn gestart. In deze training is het omgaan met (onbegrepen) gedrag middels onder andere de methodiek Dementia Care Mapping opgenomen. Zie hiervoor ook deze link. Na de gevolgde trainingen vinden hierover, aan de hand van de hierin geleerde theorie, 1 x per 2 maanden intervisies plaats met de teams plaats, geïnitieerd door onze psychologen

Thema Autonomie

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie over het eigen leven en welbevinden behoudt, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Of de klant een indicatie voor intramurale Wlz-zorg heeft of een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis, we gaan altijd uit van zijn/haar mogelijkheden, wensen en behoeften, en sluiten daarop aan met onze ondersteuning, zorg en behandeling. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt.

Thema Zorgdoelen

Naast het beschrijven en bijhouden van het levensverhaal van de klant in het klantdossier, wordt bij de aanvang van de zorg met iedere klant en/of zijn contactpersoon ook gesproken over persoonlijke wensen, behoeftes en beperkingen om de zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en ondersteuning (zie ook Zinvolle Daginvulling) hierop goed te kunnen laten aansluiten. Deze afspraken en doelen leggen wij direct bij aanvang van de zorg vast in een voorlopig zorgplan (met in ieder geval informatie over medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon) waarover de klant binnen 24-uur beschikt en dat binnen zes weken na de intake wordt omgezet naar een volledig en definitief zorgplan. De afspraken over handelen bij calamiteiten ligt bij de Posten vast in het kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas).
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het zorgplan is belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3 (IG) of bij een zorgverlener van tenminste niveau 3.
Dit zorgplan wordt door de klant of eerste contactpersoon ondertekend en is eigendom is van de klant.
Om ervoor te zorgen dat dit klantdossier blijft aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de klant wordt deze minimaal ieder halfjaar geëvalueerd met de klant en zijn/haar familie of mantelzorger. In de thuiszorg vindt deze evaluatie indien gewenst met de wijkverpleegkundige plaats. Het klantdossier is op ieder moment via Carenzorgt.nl te raadplegen door de klant zelf en indien de klant daarvoor toestemming geeft, ook door de eerste contactpersoon van de klant.

De arts (specialist ouderengeneeskunde in Woonzorg, huisarts in thuiszorg) maakt met de klant afspraken m.b.t. het medisch beleid, zoals bv. over reanimatie en euthanasie. Afhankelijk van de complexiteit van de zorgbehoefte kan de specialist ouderengeneeskunde betrokken worden als consulent en sparringpartner van de huisarts of – als de kwetsbaarheid en de complexiteit van de problematiek toeneemt – als medebehandelaar (al dan niet kortdurend) of hoofdbehandelaar van de klant.

Het op correcte en adequate wijze vastleggen van de afspraken met de klant (dossiervoering), is bij de Posten een continu proces van aanscherpen. Het draagt bij aan de kwaliteit van zorg en een goede multidisciplinaire samenwerking. Dossiervoering is tevens onderdeel van het in ons kwaliteitsmanagementsysteem beschreven en vastgelegde proces rondom het in zorg nemen tot en met het beëindigen van de zorg van de klant. We investeren in de benodigde voorwaarden voor goede dossiervoering zoals bijvoorbeeld het bieden van scholingen, stimuleren tot reflectie op de werkwijzen, ondersteuning bij het oppakken van verbeteracties en bij de implementatie op teamniveau. Borging en bewaking hiervan vindt plaats binnen het Kwaliteitskompas, Kwaliteit in Beeld en het overzicht verbeteracties n.a.v. audits dat volgens de beleidscyclus volgt. Uit interne observaties, intercollegiale toetsingen, klantdossiers en gesprekken met klanten en professionals toetsen wij of de beoogde resultaten zijn behaald. Dit om te bereiken dat de Posten in alle fases van het klantproces aantoonbaar methodisch werkt aan persoonsgerichte zorg en behandeling ten behoeve van de verbetering van onze kwaliteit van zorg, welzijn en behandeling.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
  • In 2022 besteden we aandacht aan het methodisch werken, de samenhang en de rollen hierin. Dit wordt meegenomen in het traject persoonsgericht werken en het programma van de contactverzorgenden en medewerkers Woonplezier. Eind 2022 zullen we hun ervaringen van de gaan evalueren