Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning

Leren door professionals in teams

Optimale veiligheid heeft een hoge prioriteit binnen de Posten. Onze medewerkers werken in de dagelijkse praktijk continu aan de verbetering van kwalitatief goede en veilige persoonsgerichte zorg. Een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in onze organisatie zijn onze thema’s Advance Care Planning, medicatieveiligheid, vrijheid en veiligheid, aandacht voor eten en drinken en decubituspreventie.
Binnen het thema medicatieveiligheid besteedt de Posten aandacht aan het bespreken van medicatiefouten in het team en de medicatiereview. Daarnaast besteden we aandacht aan het thema gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking waarin aandacht voor de middelen en maatregelen rond vrijheid en het werken aan vrijheidsbevordering.
Voor de thema’s Advance Care Planning, medicatieveiligheid, Vrijheid en Veiligheid (middelen en maatregelen) en aandacht voor eten en drinken leveren wij jaarlijks vóór 1 juli op een landelijke website de kwaliteitsindicatoren aan, die worden opgenomen in de Openbare Database (OBD). De uitkomsten van deze indicatoren zijn onderdeel van gesprek tussen de teams en indien relevant, tussen onze medewerkers en onze klant bij de bespreking van het zorgplan. Tevens delen wij de uitkomsten met onze Cliëntenraad en maken ook samen met hen afspraken over ontwikkeling. Hoe we met de uitkomsten aan de slag zijn gegaan, hoe zaken zijn geborgd en wat opnieuw aandacht verdient, beschrijven we op onze digitale site: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/. De informatie is tevens onderwerp van gesprek met het Zorgkantoor

Thema’s van veiligheid


Advance Care Planning

Preventie van acute ziekenhuisopnames is bij de Posten geborgd doordat onze Specialisten ouderengeneeskunde/ Verpleegkundig specialisten (SO/VS) in samenwerking met onze zorgprofessionals beschikken over de juiste kennis en diverse methodieken om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en tijdig te herkennen. Zij worden hierin continu geschoold en zijn daarnaast doorlopend in gesprek met de klant en zijn/haar familie over gewenste en medisch gezien mogelijke zorg, ook rondom het levenseinde. Met behulp van risicosignaleringen en halfjaarlijkse evaluaties houden we het zorgplan actueel zodat duidelijk is welke zorg en behandeling de klant nodig heeft en welke wensen er zijn rondom het levenseinde. Ook de multidisciplinaire samenwerking en de samenwerking met Zorgschakel Enschede dragen bij aan het voorkomen van ziekenhuisopnames. Registratie en informatie over de reden(en) van een eventuele opname in het ziekenhuis worden gerapporteerd in het dossier van de klant. De Posten haalt hieruit benodigde informatie om van te leren en ontwikkelen.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • In 2022 borduren we voort op onze samenwerkingen hierin met Zorgschakel Enschede, onze ketensamenwerking met Medisch Spectrum Twente (MST) (inzake de trajecten Samenwerken aan Waarde en Regiovisie Twente). In 2022 borduren we voort op de in 2021, in gezamenlijkheid met andere zorginstellingen, vastgestelde crisisregeling

Medicatieveiligheid

De medicatieveiligheid is binnen de Posten goed geborgd binnen de Geneesmiddelencommissie. Deze commissie heeft als doel het bewaken, toetsen en verbeteren van optimale medicatieveiligheid binnen de Posten zodat de klant door het juist voorschrijven en het juist bewaren het juiste geneesmiddel gebruikt in de juiste dosering, op het juiste tijdstip, op de juiste wijze met de juiste registratie en evaluatie. Het voorschrijven t/m afleveren en toedienen van medicatie is verantwoord geregeld en voldoet aan wet- en regelgeving. De commissie komt jaarlijks 2 x bijeen waarbij ook altijd de apotheker aanwezig is.

De Posten werkt met het medicatieschrijfsysteem EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem: we werken met Medimo en Boomerweb) en een elektronisch toedieningsregistratiesysteem (ETDR). Deze systemen passen bij de huidige ontwikkelingen en trends, zijn gebruiksvriendelijk en toegerust op koppelingen en samenwerkingen met andere partijen. Naast het gebruik van de dubbelcheck-app zorgen deze systemen voor minder fouten in het medicatiesysteem en -processen en dus voor een betere medicatieveiligheid.

Om risico’s bij het voorschrijven en toedienen van medicatie zoveel mogelijk uit te sluiten, werkt de Posten volgens de veilige principes in de medicatieketen en duidelijke procedures en protocollen die in het kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas) staan geborgd. Jaarlijks evalueert de Posten de werkwijzen, houden we veranderingen in wet- en regelgeving goed bij en worden de zorgteams gecoacht in het veilig werken met medicatie. Antibiotica worden in de Posten alleen voorgeschreven mits hiervoor een klinische indicatie is en rekening houdend met de toenemende antibioticaresistentie.

Bespreken van medicatiefouten in het team
Binnen de commissie en de overleggen met de aandachtsvelders medicatieveiligheid wordt de medicatieveiligheid geborgd doordat tijdens de intervisie de medicatiefouten binnen het team worden besproken. De aandachtsvelder bespreekt de incidenten standaard tijdens het werkoverleg. Daarnaast beschikt de Posten over een incidentencommissie waarin op organisatieniveau trends en verbetermogelijkheden rondom medicatiefouten worden besproken. Regulier vindt hierover terugkoppeling plaats binnen de stuurgroep Kwaliteit in Beeld.

Medicatiereview
Een formele medicatiereview per klant (die langer dan zes maanden in zorg is) wordt jaarlijks gedaan door de apotheker in overleg met de specialist ouderengeneeskunde.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • Om de medicatieveiligheid goed te kunnen blijven bewaken, zijn interne medicatie-audits, evenals hygiëne- en infectiepreventie-audits als prioriteit opgenomen in onze driejarige auditplanning
 • In 2022 richten we ons op het oppakken van de ontwikkelpunten vanuit de in 2021 uitgevoerde medicatieaudit
 • In 2022 houden we de richtlijnen en protocollen kritisch tegen het licht en herijken deze zo nodig zodat deze ondersteunend en helpend zijn aan het medicatieveiligheidsproces binnen de teams

 • Begin december 2021 vond een interne medicatie audit plaats op de teams De Marke, de Horst, Erve Leppink, Herstel en GRZ. Dit was een vervolg van de externe medicatie audit van 2020. De aangegeven ontwikkelpunten die uit de externe medicatie audit zijn gekomen, zijn nu naar gekeken hoe deze opgepakt zijn. De voortgang hiervan borgen en bewaken we binnen de stuurgroep Kwaliteit in beeld, de Geneesmiddelencommissie
 • Om medicatieveiligheid goed te kunnen blijven bewaken, hebben we in 2020 interne medicatie audits opgenomen in onze driejarige auditplanning

Vrijheid en veiligheid

Vanuit de visie van de Posten op de hulpverlening aan haar klanten staat de eigen autonomie van de klant met aantoonbaar respect voor zijn of haar leefwereld centraal. Dat betekent dat het beleid van de Posten ten aanzien van vrijheidsbeperkende interventie(s) gebaseerd is op ‘het neen, tenzij….’ principe en beleid. Uitgangspunt is hierin te focussen op alternatieven en vrijheidsverruimende maatregelen. Onder andere middels scholingen en informatie van de aandachtsvelders en zorgverantwoordelijken op dit gebied stimuleert de Posten hierin de teams en medewerkers om hier op een bewuste wijze flexibel en creatief mee om te gaan.
We helpen onze klanten lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zetten wij ons in voor een veilige en aangename leefomgeving. Voor sommige mensen kunnen extra hulpmiddelen nodig zijn. We kiezen dan voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Dit doen wij in overleg met de wettelijke vertegenwoordiger van de klant, onze specialist ouderengeneeskunde, het multidisciplinair team en eventueel externe deskundigen.
De “Wet zorg en dwang”-arts is eindverantwoordelijk voor het op de juiste manier en volgens wettelijke richtlijnen toepassen van de werkwijzen uit ons protocol Vrijheid en Veiligheid, dat is opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas).
Het beleid is geïmplementeerd, geborgd en bewaakt door en binnen de commissie Zorg en Dwang, die is verbonden met de kwaliteitsstructuur. Een aantal binnen de Posten benoemde verzorgenden IG niveau-3 beoefenen de rol van zorgverantwoordelijke in het kader van de WZD. Deze zorgverantwoordelijken worden begeleid en gecoacht door twee geriatrieverpleegkundigen. Deze geriatrieverpleegkundigen zijn onderdeel van de commissie met als doel de visie op vrijheid en veiligheid en de WZD blijvend binnen de afdelingen onder de aandacht te brengen en houden.
Aandachtsvelders volgen structureel verplichte scholing waarbij onder andere casuïstiek aan de orde komt. Daarnaast worden alle zorgprofessionals één keer per jaar drie jaar op inhoud (o.a. middels e-Learning wet Zorg en Dwang) geschoold. Halfjaarlijks stelt de commissie Vrijheid en Veiligheid een analyse op met de toegepaste middelen en maatregelen, die wordt gebruikt om te leren en ontwikkelen. De analyse wordt besproken met de stuurgroep Kwaliteit in Beeld en de Cliëntenraad en dient als input voor een eventueel bezoek van de IGJ. Een lid van de Cliëntenraad neemt deel aan de Commissie Vrijheid en Veiligheid.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • Zoals ook genoemd onder het thema compassie werken we in 2022 toe naar persoonsgericht werken. Binnen het trainingstraject zal, naast het methodisch werken, het onderwerp vrijheid en veiligheid een plek krijgen
 • In 2022 gaan we toewerken naar meer vrijheidsverruiming op Erve Leppink en Ronde Vleugel door middels van o.a. gebruik nieuwe technologie en het vergroten van bewustwording (over de inzet van technologie) bij familie en medewerkers (door gesprekken met familie tijdens familie-avonden en m.b.v. casuïstiek)
 • We gaan verder met de doorontwikkeling in de geest van de wet: het verbreden van de kijk en “acties” inzake de individuele vrijheid met veiligheid op maat
 • In 2022 implementeren we een ambulante setting
 • In 2022 stellen we een tweede WZD-functionaris aan

De ontwikkelingen in 2021 waren:
 • Doelstelling voor 2020 betrof het inregelen van de wet waar in 2021 de focus lag op het aanscherpen en inregelen van de wet met daarbij de focus op het werken in de 'geest van de wet'
 • In tweede helft 2021 zijn we gestart met een werkgroep ‘ambulant wzd’ om voor 2022 een plan van aanpak te verkennen. Met als doelstelling WZD ambulant in 2022 meer vorm te gaan geven
 • In 2022 hebben alle medewerkers van de Posten de e-learning WZD voltooid. Hiermee is in 2020 gestart
 • De WZD-scholingen (rol en casuïstiek) voor de aandachtsvelders en zorgverantwoordelijken zijn in Q3 2021 voltooid
 • Vanaf Q3 2021 nemen de contactverzorgenden de rol van zorgverantwoordelijke op zich en hebben de twee geriatrieverpleegkundigen hierin een coachende en begeleidende rol
 • We hebben nagedacht over hoe technologie ondersteunend is aan Vrijheid en Veiligheid en nemen dit mee in het programma van eisen van onze nieuwbouw, verbouw en locatie Erve Leppink
 • We hebben voortgeborduurd op onze deelname aan het Lerend Netwerk Vrijheid en Veiligheid en onze kennisuitwisseling met IZO en Zorgschakel Enschede
 • Over 2021 is een analyse opgesteld. Deze leest u in dit verslag
 • 1 x per twee maanden komt een subgroep van de commissie bijeen om de ingezette (on)vrijwillige zorg te monitoren en daar waar nodig acties op uit te zetten. Een van deze acties was bijvoorbeeld het beter in beeld brengen en registreren van psychopharmaca
 • Het trainingstraject ‘persoonsgerichte zorg’ is ingericht waar vrijheid en veiligheid vanuit de geest van de wet een plek heeft
 • In het kader van Vrijheid en Veiligheid organiseerden we in 2021 Open Dagen op onze locatie Erve Leppink. Dit om te onderzoeken welke behoeften er zijn bij de bewoners. De resultaten nemen we mee naar de ontwikkeling van Woonpark de Posten

Decubituspreventie

De professionals van de Posten dragen zorg voor goede decubituspreventie. Door regelmatige observatie van huid, voedingstoestand, mondzorg en vochtletsel proberen zij de risico’s bij onze klanten tijdig te onderkennen en passende maatregelen hierin te nemen. Mocht toch sprake zijn van decubitus, dan schakelt de Posten de gespecialiseerde wondverpleegkundigen van Zorgschakel Enschede (ZSE) in. Zij begeleiden de zorgprofessionals van de Posten wanneer nodig bij het uitvoeren van een wondbehandelplan, evalueren en stellen het wondbehandelplan wanneer nodig bij. ZSE werkt op het gebied van wondzorg samen met het MST wondexpertisecentrum.
Binnen de Posten zijn de werkwijzen rondom decubituspreventie uitgebreid beschreven in het Kwaliteitskompas. Onze aandachtsvelders op het gebied van huidletsel (waaronder decubitus) en incontinentie, die d.m.v. scholing hun deskundigheid op peil houden en die binnen en samen met de teams zorgdragen voor voorkoming van huidletsel, zijn middels onze commissie Wondzorg en Incontinentie verbonden met onze kwaliteitsstructuur, die sinds 2020 onderdeel uitmaakt van onze beleidscyclus (zie Kwaliteitsstructuur).

Eten en drinken

Eten en drinken is voor alle klanten van de Posten een belangrijk moment van de dag . Zoals u onder Zinvolle Daginvulling kunt lezen, hebben wij op dit thema Eten en Drinken veel ontwikkeld en blijven we hierin ook in ontwikkeling. Onze eigen keuken schakelt continu met de afdelingen en de huiskamers om alle mogelijkheden te bekijken om aan de voedingsvoorkeuren van onze klant te kunnen voldoen. Naast het feit dat wij het belangrijk vinden dat onze klant geniet van het eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden, letten wij er ook op dat onze klant niet ondervoed raakt of overgewicht ontwikkelt.
Bij medische noodzaak of bij expliciete uitzonderingen (verslikkingsproblematiek, vochtscores etc.) leggen wij informatie over eten en drinken vast in het zorgdossier.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • In 2022 werken we op het gebied van Eten en drinken concepten uit voor de inrichting van de buurtpleinen (keuken) en werken we 3 concepten uit (op eigen appartement, buurtkamer en buurtplein) op organisatorisch vlak over hoe wij uitvoering gaan geven aan “eten en drinken”

 • Eten en drinken heeft het afgelopen jaar een plek gekregen in onze methode en rode draad Ken je Klant

Incidentencommissie

Naast bovengenoemde thema’s beschikt de Posten over een Incidentencommissie, die minimaal 3 x per jaar bij elkaar komt. De commissie bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorg door het inventariseren en analyseren van incidenten en geregistreerde gegevens over onveilige, gevaarlijke en risicovolle situaties met betrekking tot de klant. Binnen de kaders van haar doelstelling is zij verantwoordelijk voor het waarborgen van veilige zorg en ondersteuning in een veilige omgeving gericht op het ondersteunen van het algehele welbevinden van de klant. De commissie maakt onderdeel uit van de kwaliteitsstructuur.
Incidenten kunnen door medewerkers zelf binnen het daarvoor bedoelde meldsysteem worden gemeld. Het systeem helpt ons om de kwaliteit van ons werk organisatie-breed te verbeteren door te leren van fouten en incidenten, maar ook van elkaars successen en ideeën. Ook is in dit systeem ruimte voor meldingen over vermoedens van ouderenmishandeling, calamiteiten en incidenten over gegevensbeveiliging (in het kader van privacybescherming). Om te blijven leren en ontwikkelen brengen wij het systeem op diverse wijzen continu onder de aandacht van onze medewerkers. Per kwartaal vindt intervisie plaats met de afhandelaren, die de incidentmeldingen binnen de teams oppakken. Tijdens deze intervisie staan het creëren van een veilige meldcultuur, onderwerpen vanuit de incidentencommissie en evaluatie van het systeem standaard op de agenda. Vanuit de incidentencommissie volgt elk kwartaal een rapportage, die wordt gedeeld en besproken met de bestuurder, de stuurgroep Kwaliteit in Beeld en de Cliëntenraad.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • In 2022 besteden we aandacht aan het implementeren van het nieuwe meldsysteem via ONS