Veiligheid

Optimale veiligheid heeft een hoge prioriteit binnen de Posten. Onze medewerkers werken in de dagelijkse praktijk continu aan de verbetering van kwalitatief goede en veilige persoonsgerichte zorg. Een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in onze organisatie zijn onze thema’s Advance Care Planning, medicatieveiligheid, aandacht voor eten en drinken en decubituspreventie.
Binnen het thema medicatieveiligheid besteedt de Posten aandacht aan het bespreken van medicatiefouten in het team en de medicatiereview. Daarnaast besteden we aandacht aan het thema gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking waarin aandacht voor de middelen en maatregelen rond vrijheid en het werken aan vrijheidsbevordering.
Voor de thema’s Advance Care Planning, medicatieveiligheid en aandacht voor eten en drinken leveren wij jaarlijks vóór 1 juli op een landelijke website de kwaliteitsindicatoren aan, die worden opgenomen in de Openbare Database (OBD). De uitkomsten van deze indicatoren zijn onderdeel van gesprek tussen de teams en indien relevant, tussen onze medewerkers en onze klant bij de bespreking van het zorgplan. Tevens delen wij de uitkomsten met onze Cliëntenraad en maken ook samen met hen afspraken over verbetering. Hoe we met de uitkomsten aan de slag zijn gegaan, hoe zaken zijn geborgd en wat opnieuw aandacht verdient, beschrijven we op onze digitale site: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/. De informatie is tevens onderwerp van gesprek met het Zorgkantoor


De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • We hebben ervoor gekozen om, naast de verplicht in te vullen indicatoren Advance Care Planning, Medicatieveiligheid: bespreken medicatiefouten in het team en Aandacht voor eten en drinken, ons ook te richten op de indicatoren Medicatieveiligheid: percentage klanten waarbij een formele medicatiereview heeft plaatsgevonden en Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking: percentage klanten waarbij vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen zijn toegepast en de wijze waarop de organisatie nadenkt over vrijheidsbevordering van cliënten

Thema’s van veiligheid


Advance Care Planning

Preventie van acute ziekenhuisopnames is bij de Posten geborgd doordat onze Specialisten ouderengeneeskunde/ Verpleegkundig specialisten (SO/VS) in samenwerking met onze zorgprofessionals beschikken over de juiste kennis en diverse methodieken om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en tijdig te herkennen. Zij worden hierin continu geschoold en zijn daarnaast doorlopend in gesprek met de klant en zijn/haar familie over gewenste en medisch gezien mogelijke zorg, ook rondom het levenseinde. Met behulp van risicosignaleringen en halfjaarlijkse evaluaties houden we het zorgplan actueel zodat duidelijk is welke zorg en behandeling de klant nodig heeft en welke wensen er zijn rondom het levenseinde. Ook de multidisciplinaire samenwerking en de samenwerking met Zorgschakel Enschede dragen bij aan het voorkomen van ziekenhuisopnames. Registratie en informatie over de reden(en) van een eventuele opname in het ziekenhuis worden gerapporteerd in het dossier van de klant. De Posten haalt hieruit benodigde informatie om van te leren en verbeteren.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • We borduren voort op onze samenwerkingen hierin met Zorgschakel Enschede, onze ketensamenwerking met Medisch Spectrum Twente (MST) (inzake de trajecten Samenwerken aan Waarde en Regiovisie Twente) en de samenwerking met andere zorginstellingen op het gebied van het regionaal verbeteren van de crisisregeling

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • In 2019 heeft de Posten gesprekken gevoerd met Medisch Spectrum Twente (MST). Deze waren gericht op het voorkomen van opnames van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis die met betere ondersteuning beter en langer in de wijk kunnen blijven. Begin 2020 wordt dit regionaal opgepakt in de startbijeenkomst ‘Regiovisie Twente’ met alle aanbieders en de ziekenhuizen MST en ZGT. De ambitie om het op regionaal niveau op te pakken is groot. Regiovisie Twente is bedoeld als verbindende factor voor de zorg in Twente, die een overkoepelende richting biedt waar organisaties, programma’s, samenwerkingsverbanden en projecten aan kunnen en willen bijdragen


Medicatieveiligheid

De medicatieveiligheid is binnen de Posten goed geborgd binnen de Geneesmiddelencommissie. Deze commissie heeft als doel het bewaken, toetsen en verbeteren van optimale medicatieveiligheid binnen de Posten zodat de klant door het juist voorschrijven en het juist bewaren het juiste geneesmiddel gebruikt in de juiste dosering, op het juiste tijdstip, op de juiste wijze met de juiste registratie en evaluatie. Het voorschrijven t/m afleveren en toedienen van medicatie is verantwoord geregeld en voldoet aan wet- en regelgeving. De commissie komt jaarlijks 2 x bijeen waarbij ook altijd twee apothekers aanwezig zijn.

De Posten werkt met het medicatieschrijfsysteem EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem: we werken met Medimo en Boomerweb) en een elektronisch toedieningsregistratiesysteem (ETDR). Deze systemen passen bij de huidige ontwikkelingen en trends, zijn gebruiksvriendelijk en toegerust op koppelingen en samenwerkingen met andere partijen. Naast het gebruik van de dubbelcheck-app zorgen deze systemen voor minder fouten in het medicatiesysteem en -processen en dus voor een betere medicatieveiligheid.

Om risico’s bij het voorschrijven en toedienen van medicatie zoveel mogelijk uit te sluiten, werkt de Posten volgens de veilige principes in de medicatieketen en duidelijke procedures en protocollen die in het kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas) staan geborgd. Jaarlijks evalueert de Posten de werkwijzen, houden we veranderingen in wet- en regelgeving goed bij en worden de zorgteams gecoacht in het veilig werken met medicatie. Antibiotica worden in de Posten alleen voorgeschreven mits hiervoor een klinische indicatie is en rekening houdend met de toenemende antibioticaresistentie.

Bespreken van medicatiefouten in het team
Binnen de commissie en de overleggen met de aandachtsvelders medicatieveiligheid wordt de medicatieveiligheid geborgd doordat tijdens de intervisie de medicatiefouten binnen het team worden besproken. De aandachtsvelder bespreekt de incidenten standaard tijdens het werkoverleg. Daarnaast beschikt de Posten over een incidentencommissie waarin op organisatieniveau trends en verbetermogelijkheden rondom medicatiefouten worden besproken. Regulier vindt hierover terugkoppeling plaats binnen de overlegvorm Kwaliteit in Beeld.

Medicatiereview
Een formele medicatiereview per klant (die langer dan zes maanden in zorg is) wordt jaarlijks gedaan door de apotheker in overleg met de specialist ouderengeneeskunde.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Dit gehele thema is opgenomen als speerpunt binnen het verbeterdoel 2021 “Kwaliteit en Veiligheid”, zie https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/verbeterdoelen. Binnen dit thema richten we ons in 2021 op het oppakken van de ontwikkelpunten vanuit de in 2020 uitgevoerde externe medicatie-audit en het voorbereiden van eigen medewerkers tot het uitvoeren van interne audits voor medicatie-veiligheid

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • In 2019 is de Geneesmiddelencommissie definitief geborgd in de nieuwe kwaliteitsstructuur
 • In februari 2019 is een nieuwe verpleegkundige medicatieveiligheid gestart, die verantwoordelijk is voor de cyclus medicatieveiligheid binnen de Posten en medewerkers hierin ondersteunt
 • De verpleegkundige medicatieveiligheid heeft een nulmeting uitgevoerd op het gebied van medicatieveiligheid binnen de Posten en is met de aanbevelingen en adviezen aan de slag gegaan


Vrijheid en veiligheid

Vanuit de visie van de Posten op de hulpverlening aan haar klanten staat de eigen autonomie van de klant met aantoonbaar respect voor zijn of haar leefwereld centraal. Dat betekent dat het beleid van de Posten ten aanzien van vrijheidsbeperkende interventie(s) gebaseerd is op ‘het neen, tenzij….’ principe en beleid. Uitgangspunt is hierin te focussen op alternatieven en vrijheidsverruimende maatregelen. Onder andere middels scholingen en informatie van de aandachtsvelders op dit gebied stimuleert de Posten hierin de teams en medewerkers om hier op een bewuste wijze flexibel en creatief mee om te gaan met het doel fixatie en het beperken van bewegingsvrijheid overbodig te maken.
We helpen onze klanten lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zetten wij ons in voor een veilige en aangename leefomgeving. Voor sommige mensen kunnen extra hulpmiddelen nodig zijn. We kiezen dan voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Mochten wij in een zeer uitzonderlijk geval voor een klant geen goede oplossing - zonder fixatie - vinden, dan schakelen wij daarvoor de vertegenwoordiger van de klant in, onze specialist ouderengeneeskunde, het multidisciplinair team en eventueel externe deskundigen.
De “wet Zorg en Dwang”-arts is eindverantwoordelijk voor het op de juiste manier en volgens wettelijke richtlijnen toepassen van de werkwijzen uit ons protocol Vrijheid en Veiligheid, dat is opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas).
Het beleid wordt geborgd en bewaakt binnen de commissie Zorg en Dwang, die is verbonden met de kwaliteitsstructuur. Naast deze commissie bewaken twee verpleegkundigen binnen de Posten de ingezette hulpmiddelen en maatregelen en nemen hierover pro-actief contact op met de teams.
Aandachtsvelders volgen structureel verplichte scholing waarbij onder andere casuïstiek aan de orde komt. Daarnaast worden alle zorgprofessionals één keer per jaar drie jaar op inhoud (o.a. middels e-Learning wet Zorg en Dwang) geschoold.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Dit gehele thema is opgenomen als speerpunt binnen het verbeterdoel 2021 “Kwaliteit en Veiligheid”, zie https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/verbeterdoelen
 • Binnen dit thema, dat geborgd en bewaakt wordt door onze commissie Zorg en Dwang, implementeren we de concrete aanpassingen volgens het in 2020 vastgestelde beleid rondom Zorg en Dwang
 • We borduren voort op onze deelname aan het Lerend Netwerk Vrijheid en Veiligheid en onze kennisuitwisseling met IZO en Zorgschakel Enschede

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • In 2019 is de Posten gestart met deelname aan het Lerend Netwerk Vrijheid en Veiligheid. In samenwerking met meerdere organisaties doen wij hierin praktijkervaring op met het organiseren van de ‘juiste’ veiligheid in een extramurale, geclusterde of intramurale omgeving
 • In het kader van leren en ontwikkelen wisselen we met IZO en Zorgschakel Enschede kennis uit op dit gebied
 • In 2019 hebben we voorbereidingen getroffen op de wet Zorg en Dwang zoals het inregelen van verschillende functionarissen en rollen, registratie van het zorgdossier, scholing van aandachtsvelders en direct betrokkenen van onze behandeldienst en het herijken van onze visie Vrijheid en Veiligheid


Decubituspreventie

De professionals van de Posten dragen zorg voor goede decubituspreventie. Door regelmatige observatie van huid, voedingstoestand, mondzorg en vochtletsel proberen zij de risico’s bij onze klanten tijdig te onderkennen en passende maatregelen hierin te nemen. Mocht toch sprake zijn van decubitus, dan schakelt de Posten de gespecialiseerde wondverpleegkundigen van Zorgschakel Enschede (ZSE) in. Zij begeleiden de zorgprofessionals van de Posten wanneer nodig bij het uitvoeren van een wondbehandelplan, evalueren en stellen het wondbehandelplan wanneer nodig bij. ZSE werkt op het gebied van wondzorg samen met het MST wondexpertisecentrum.
Binnen de Posten zijn de werkwijzen rondom decubituspreventie uitgebreid beschreven in het Kwaliteitskompas. Onze aandachtsvelders op het gebied van huidletsel (waaronder decubitus) en incontinentie, die d.m.v. scholing hun deskundigheid op peil houden en die binnen en samen met de teams zorgdragen voor voorkoming van huidletsel, zijn middels onze commissie Wondzorg en Incontinentie verbonden met onze kwaliteitsstructuur, die sinds 2020 onderdeel uitmaakt van onze beleidscyclus (zie Kwaliteitsstructuur).


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • In 2021 installeren we de aandachtsvelders wondzorg en incontinentie binnen de kwaliteitsstructuur in de commissie Wondzorg en incontinentie
 • We bieden deze aandachtsvelders scholing (o.a. een verplichte e-Learning) aan om hun deskundigheid op peil te houden. Zo kunnen zij samen met de teams zorgdragen voor de voorkoming van huidletsel bij onze klanten


Eten en drinken

Eten en drinken is voor alle klanten van de Posten een belangrijk aandachtspunt. Zoals u onder Zinvolle Daginvulling kunt lezen, hebben wij op dit thema Eten en Drinken veel ontwikkeld en blijven we hierin ook in ontwikkeling. Onze eigen keuken schakelt continu met de afdelingen en de huiskamers om alle mogelijkheden te bekijken om aan de wensen van onze klant te kunnen voldoen. Naast het feit dat wij het belangrijk vinden dat onze klant geniet van het eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden, letten wij er ook op dat onze klant niet ondervoed raakt of overgewicht ontwikkelt.
Alléén bij medische noodzaak of bij expliciete uitzonderingen (verslikkingsproblematiek, vochtscores etc.) leggen wij informatie vast in het zorgdossier.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Dit gehele thema is opgenomen als speerpunt binnen het verbeterdoel 2021 “Kwaliteit en Veiligheid”, zie https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/verbeterdoelen
 • We borduren voort op deelname aan het door ActiZ georganiseerde programma “Eten en Welzijn”, dat ons gaat helpen ons beleid op dit gebied verder vorm te geven

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • Om onszelf goed op dit thema te kunnen richten, hebben wij ons in 2019 aangesloten bij het door ActiZ georganiseerde programma “Eten en Welzijn”. Dit programma gaat de Posten helpen het beleid op het thema “eten en welzijn”, duurzaam, gezond, mensgericht en smakelijke vorm te geven


Incidentencommissie

Naast bovengenoemde thema’s beschikt de Posten over een Incidentencommissie, die minimaal 3 x per jaar bij elkaar komt. De commissie bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorg door het inventariseren en analyseren van incidenten en geregistreerde gegevens over onveilige, gevaarlijke en risicovolle situaties met betrekking tot de klant. Binnen de kaders van haar doelstelling is zij verantwoordelijk voor het waarborgen van veilige zorg en ondersteuning in een veilige omgeving gericht op het ondersteunen van het algehele welbevinden van de klant. De commissie maakt onderdeel uit van de kwaliteitsstructuur.
Incidenten kunnen door medewerkers zelf binnen het daarvoor bedoelde meldsysteem worden gemeld. Het systeem helpt ons om de kwaliteit van ons werk organisatie-breed te verbeteren door te leren van fouten en incidenten, maar ook van elkaars successen en ideeën. Ook is in dit systeem ruimte voor meldingen over vermoedens van ouderenmishandeling, calamiteiten en incidenten over gegevensbeveiliging (in het kader van privacybescherming). Om te blijven leren en ontwikkelen brengen wij het systeem op diverse wijzen continu onder de aandacht van onze medewerkers. Per kwartaal vindt intervisie plaats met de afhandelaren, die de incidentmeldingen binnen de teams oppakken. Tijdens deze intervisie staan het creëren van een veilige meldcultuur, onderwerpen vanuit de incidentencommissie en evaluatie van het systeem standaard op de agenda. Vanuit de incidentencommissie volgt elk kwartaal een rapportage, die wordt gedeeld en besproken met de bestuurder, de stuurgroep Kwaliteit in Beeld en de Cliëntenraad.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Dit gehele thema is opgenomen als speerpunt binnen het verbeterdoel 2021 “Kwaliteit en Veiligheid”, zie https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/verbeterdoelen
 • Om aandacht te blijven vragen voor (het gebruik van) het meldsysteem en een veilige meldcultuur, borduren we in 2021 voort op de organisatie van de workshops voor onze medewerkers, het plaatsen van reguliere berichten op intranet, het organiseren van een meldweek en het bespreken van dit onderwerp tijdens werkoverleggen

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • De randvoorwaarden, het profiel en de positionering van de afhandelaar is in 2019 geëvalueerd en geconcretiseerd
 • In 2019 is de Posten overgegaan op een nieuw meldprogramma
 • Het aantal incidenten is in 2019 toegenomen doordat medewerkers zich veiliger voelen om incidenten te melden, de communicatie hierover is verbeterd en aandachtsvelders hierin meer ondersteuning hebben gekregen
 • Uitgebreide analyses over 2019 en de wijze waarop de Posten de meldingen borgt en bewaakt, staan beschreven en opgenomen in de Directiebeoordeling