Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning

Leren door professionals in teams

Onze medewerkers werken in de dagelijkse praktijk continu aan de verbetering van kwalitatief goede en veilige persoonsgerichte zorg. Door nog nadrukkelijker de regie bij de klant te leggen en de wensen en behoeften van de klant als uitgangspunt te nemen verandert ook de visie op veiligheid. De Posten ziet het als haar taak om vanuit professionaliteit en goede zorg een klant bewust te maken van risico's die bepaalde keuzes met zich meebrengen. De beslissingsbevoegdheid ligt echter steeds meer bij de klant of diens wettelijk vertegenwoordiger. Door het voeren van een goed en open gesprek kan er een keuze worden gemaakt die voor alle partijen aanvaardbaar is.   
Een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in onze organisatie zijn onze thema’s Advance Care Planning, medicatieveiligheid, vrijheid en veiligheid, aandacht voor eten en drinken en decubituspreventie.
Binnen het thema medicatieveiligheid besteedt de Posten aandacht aan het bespreken van medicatiefouten in het team en de medicatiereview. Daarnaast besteden we aandacht aan het thema gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking waarin aandacht voor de middelen en maatregelen rond vrijheid en het werken aan vrijheidsbevordering.

Voor de thema’s Advance Care Planning, medicatieveiligheid, Vrijheid en Veiligheid (middelen en maatregelen) en aandacht voor eten en drinken leveren wij jaarlijks vóór 1 juli op een landelijke website de kwaliteitsindicatoren aan, die worden opgenomen in de Openbare Database (OBD). De uitkomsten van deze indicatoren zijn onderdeel van gesprek tussen de teams en indien relevant, tussen onze medewerkers en onze klant bij de bespreking van het zorgplan. Tevens delen wij de uitkomsten met onze Cliëntenraad en maken ook samen met hen afspraken over ontwikkeling. Hoe we met de uitkomsten aan de slag zijn gegaan, hoe zaken zijn geborgd en wat opnieuw aandacht verdient, beschrijven we op onze digitale site: https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/. De informatie is tevens onderwerp van gesprek met het Zorgkantoor


  • De wenselijkheid van het monitoren van de thema's die voortkwamen uit het Kwaliteitskader wordt geëvalueerd. Indien er geen meerwaarde wordt gezien in het kader van continu verbeteren zal er niet langer standaard gemonitord worden op de thema's medicatie, eten & drinken, decubituspreventie, vrijheid & veiligheid. Wanneer besloten wordt wel te monitoren zal kritisch worden gekeken op welke wijze het doel het beste kan worden behaald
  • Vanuit en volgens de richtlijnen van het nieuwe Kwaliteitskompas zal de Posten een kwaliteitsbeeld gaan ontwikkelen en inrichten om inzicht te geven in de geboden kwaliteit

Thema’s van veiligheid


Advance Care Planning

De Posten vindt kwaliteit van bestaan belangrijk. We werken volgens de visie: ”leven toevoegen aan de dagen.” In de praktijk betekent dit dat we zorgvuldig en weloverwogen omgaan met het inzetten van behandeling.  Het besluit om wel of niet te starten met behandeling wordt in overleg met de klant en multidisciplinair gemaakt.  Advanced Care planning gebruiken we om op het juiste moment met onze klanten te spreken over welke wensen en behoeften er bestaan t.a.v. behandeling. Regiebehandelaren maken afspraken over reanimatiebeleid, comfortbeleid etc.   Deze gesprekken worden gevoerd en vastgelegd door de Regiebehandelaar. Door tijdig het gesprek te voeren en hiervan verslag te doen binnen het klantdossier zorgen we ervoor dat de ingezette behandeling passend is bij de klant. 
We voorkomen hiermee acute ziekenhuisopnames en het inzetten van langdurige behandeling.  
Ook de multidisciplinaire samenwerking en de samenwerking met Zorgschakel Enschede dragen bij aan het voorkomen van ziekenhuisopnames.


  • In 2024 wordt het reanimatiebeleid “Ja, tenzij…” heroverwogen

Medicatieveiligheid

De medicatieveiligheid is binnen de Posten goed geborgd binnen de Geneesmiddelencommissie. Om medicatieveiligheid goed te kunnen blijven bewaken, hebben we interne medicatie audits opgenomen in onze driejarige auditplanning. Deze geneesmiddelencommissie heeft als doel het bewaken, toetsen en verbeteren van optimale medicatieveiligheid binnen de Posten zodat de klant door het juist voorschrijven en het juist bewaren het juiste geneesmiddel gebruikt in de juiste dosering, op het juiste tijdstip, op de juiste wijze met de juiste registratie en evaluatie. Het voorschrijven t/m afleveren en toedienen van medicatie is verantwoord geregeld en voldoet aan wet- en regelgeving. De commissie komt jaarlijks 4 x bijeen waarbij gedeeltelijk ook altijd de apotheker aanwezig is. De voorzitter van de  Geneesmiddelencommissie heeft daarnaast elke 6 weken een overleg met de verpleegkundige medicatieveiligheid om de high-lights van de medicatie-incidenten te bespreken. 

Om risico’s bij het voorschrijven en toedienen van medicatie zoveel mogelijk uit te sluiten, werkt de Posten volgens de veilige principes in de medicatieketen en duidelijke procedures en protocollen die in het kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas) staan geborgd. Jaarlijks evalueert de Posten de werkwijzen, houden we veranderingen in wet- en regelgeving goed bij en worden de zorgteams gecoacht in het veilig werken met medicatie. Antibiotica worden in de Posten alleen voorgeschreven mits hiervoor een klinische indicatie is en rekening houdend met de toenemende antibioticaresistentie.

Bespreken van medicatiefouten in het team
Medicatiefouten worden gemeld via de procedure incidentmelden.  Volgens deze procedure worden ze opgevolgd binnen de organisatie en teruggekoppeld in het zorgteam.

Medicatiereview
Een formele medicatiereview per klant (die langer dan zes maanden in zorg is) wordt jaarlijks gedaan door de apotheker in overleg met de specialist ouderengeneeskunde.


Vrijheid en veiligheid

Vanuit de visie van de Posten op de hulpverlening aan haar klanten staat de eigen autonomie van de klant met aantoonbaar respect voor zijn of haar leefwereld centraal. Dat betekent dat het beleid van de Posten ten aanzien van vrijheidsbeperkende interventie(s) gebaseerd is op ‘het neen, tenzij….’ principe en beleid. Uitgangspunt is hierin te focussen op alternatieven en vrijheidsverruimende maatregelen. Onder andere middels scholingen en informatie van de aandachtsvelders en zorgverantwoordelijken op dit gebied stimuleert de Posten hierin de teams en medewerkers om hier op een bewuste wijze flexibel en creatief mee om te gaan.
We helpen onze klanten lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zetten wij ons in voor een veilige en aangename leefomgeving. Voor sommige mensen kunnen extra hulpmiddelen nodig zijn. We kiezen dan voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Dit doen wij in overleg met de wettelijke vertegenwoordiger van de klant, onze specialist ouderengeneeskunde, het multidisciplinair team en eventueel externe deskundigen.
De “Wet zorg en dwang”-arts is eindverantwoordelijk voor het op de juiste manier en volgens wettelijke richtlijnen toepassen van de werkwijzen uit ons protocol Vrijheid en Veiligheid, dat is opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem (Kwaliteitskompas).
Het beleid is geïmplementeerd, geborgd en bewaakt door en binnen de commissie Zorg en Dwang, die is verbonden met de kwaliteitsstructuur. Een aantal binnen de Posten benoemde verzorgenden IG niveau-3 beoefenen de rol van zorgverantwoordelijke in het kader van de WZD. Deze zorgverantwoordelijken worden begeleid en gecoacht door twee geriatrieverpleegkundigen. Deze geriatrieverpleegkundigen zijn onderdeel van de commissie met als doel de visie op vrijheid en veiligheid en de WZD blijvend binnen de afdelingen onder de aandacht te brengen en houden.
Aandachtsvelders volgen structureel verplichte scholing waarbij onder andere casuïstiek aan de orde komt. Daarnaast worden alle zorgprofessionals één keer per jaar drie jaar op inhoud (o.a. middels e-Learning wet Zorg en Dwang) geschoold. Halfjaarlijks stelt de commissie Vrijheid en Veiligheid een analyse op met de toegepaste middelen en maatregelen, die wordt gebruikt om te leren en ontwikkelen. De analyse wordt besproken met het Kernteam en de Cliëntenraad en dient als input voor een eventueel bezoek van de IGJ. Een lid van de Cliëntenraad neemt deel aan de Commissie Vrijheid en Veiligheid.


  • Het ontwikkeltraject naar “Vrijheid met veiligheid op maat” zal in 2024 worden voortgezet op locatie de Posten

  • Per maart 2023 hebben we de balans tussen veiligheid en vrijheid opnieuw vormgegeven. De Posten zet daarbij vrijheid voorop, met veiligheid op maat. Meer hierover leest u in dit artikel

Decubituspreventie

De professionals van de Posten dragen zorg voor goede decubituspreventie. Door regelmatige observatie van huid, voedingstoestand, mondzorg en vochtletsel proberen zij de risico’s bij onze klanten tijdig te onderkennen en passende maatregelen hierin te nemen. Mocht toch sprake zijn van decubitus, dan schakelt de Posten de gespecialiseerde wondverpleegkundigen van Zorgschakel Enschede (ZSE) in. Zij begeleiden de zorgprofessionals van de Posten wanneer nodig bij het uitvoeren van een wondbehandelplan, evalueren en stellen het wondbehandelplan wanneer nodig bij. ZSE werkt op het gebied van wondzorg samen met het MST. Binnen de Posten zijn de werkwijzen rondom decubituspreventie uitgebreid beschreven in het Kwaliteitskompas. Onze aandachtsvelders op het gebied van huidletsel (waaronder decubitus) en incontinentie, die d.m.v. scholing hun deskundigheid op peil houden en die binnen en samen met de teams zorgdragen voor voorkoming van huidletsel, zijn middels onze commissie Wondzorg en Incontinentie verbonden met onze kwaliteitsstructuur, die sinds 2020 onderdeel uitmaakt van onze beleidscyclus (zie Kwaliteitsstructuur).

Eten en drinken

Eten en drinken is voor alle klanten van de Posten een belangrijk moment van de dag . Zoals u onder Zinvolle Daginvulling kunt lezen, hebben wij op dit thema Eten en Drinken veel ontwikkeld en blijven we hierin ook in ontwikkeling. Onze eigen keuken schakelt continu met de afdelingen en de huiskamers om alle mogelijkheden te bekijken om aan de voedingsvoorkeuren van onze klant te kunnen voldoen. Naast het feit dat wij het belangrijk vinden dat onze klant geniet van het eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden, letten wij er ook op dat onze klant niet ondervoed raakt of overgewicht ontwikkelt.
Bij medische noodzaak of bij expliciete uitzonderingen (verslikkingsproblematiek, vochtscores etc.) leggen wij informatie over eten en drinken vast in het zorgdossier. In de keuken en De Brink wordt gewerkt  volgens de hygiënecode HACCP. Jaarlijks vindt 2 tot 3 jaar een externe audit plaats.


  • Vanuit een gehouden Prisma-onderzoek ligt er een verbeterpunt op gebied van het voorkomen van verslikkingsgevaar dat we in 2024 gaan uitvoeren en implementeren

  • Een analyse met verbeterpunten vanuit de in 2023 gehouden audits is te lezen in de kwaliteitsrapportage die is op te vragen bij de adviseur Kwaliteit & Innovatie

Incidentencommissie

Naast bovengenoemde thema’s beschikt de Posten over een Incidentencommissie, die periodiek bij elkaar komt.  De commissie bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorg door het inventariseren en analyseren van incidenten en geregistreerde gegevens over onveilige, gevaarlijke en risicovolle situaties met betrekking tot de klant. Binnen de kaders van haar doelstelling is zij verantwoordelijk voor het waarborgen van veilige zorg en ondersteuning in een veilige omgeving gericht op het ondersteunen van het algehele welbevinden van de klant. De commissie maakt onderdeel uit van de kwaliteitsstructuur. Incidenten kunnen door medewerkers zelf binnen het daarvoor bedoelde meldsysteem worden gemeld. Het systeem helpt ons om de kwaliteit van ons werk organisatie-breed te verbeteren door te leren van fouten en incidenten, maar ook van elkaars successen en ideeën. Ook is in dit systeem ruimte voor meldingen over vermoedens van ouderenmishandeling, calamiteiten en incidenten over gegevensbeveiliging (in het kader van privacybescherming). Om te blijven leren en ontwikkelen brengen wij het systeem op diverse wijzen continu onder de aandacht van onze medewerkers. 
Tijdens deze intervisie staan het creëren van een veilige meldcultuur, onderwerpen vanuit de incidentencommissie en evaluatie van het systeem standaard op de agenda. Vanuit de incidentencommissie volgt elk kwartaal een rapportage, die wordt gedeeld en besproken met de bestuurder, het Kernteam en de Cliëntenraad.


  • De herziene procedure van het melden van incidenten wordt in 2024 geëvalueerd en waar nodig verfijnd

  • Een uitgebreide analyse van de incidentmeldingen en resultaten vanuit de, in Q2 2023, gehouden evaluatie op de procedure incidentmeldingen zijn terug te lezen in de Kwaliteitsrapportage. Deze is op te vragen bij de adviseur Kwaliteit & Innovatie