Wonen en welzijn

De Posten heeft oog voor het verantwoord ontvangen van goede zorg- en dienstverlening voor de klant thuis. Hierbij speelt de zorg van lichaam en geest van de klant een rol, maar is de woon- en leefomgeving waarin de klant de zorg- en dienstverlening ontvangt, eveneens van groot belang voor de kwaliteit van leven en het verantwoord ontvangen van zorg- en dienstverlening.

Thema Zingeving

De Posten vindt het belangrijk dat de klant aandacht en ondersteuning ontvangt bij zijn of haar levensvragen. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen het gemakkelijk vindt om als gevolg van fysieke of mentale ongemakken professionele hulp te moeten accepteren of te moeten verhuizen. Sombere of verdrietige gevoelens kunnen daar het gevolg van zijn. Ook door andere oorzaken, zoals het verlies van dierbaren, kunnen onze klanten geconfronteerd worden met levensvragen, eenzaamheid, rouw of depressie. Onze zorgprofessionals zijn er om daarover met onze klanten in gesprek te gaan. Ook kan de klant steun, advies of therapie ontvangen van onze maatschappelijk werker, onze twee geestelijk verzorgenden of een psycholoog.

Thema Zinvolle Daginvulling

Welzijn en welbevinden zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de dag van onze klanten. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de specifieke wensen en mogelijkheden van onze klanten, beschikt de Posten over een vraaggericht aanbod van activiteiten binnen vier welzijnsthema’s die bijdragen aan een gezond en gelukkig leven: Groen, Bewegen, Kunst & Cultuur, Muziek en Eten & Drinken. Een team met uitgebreide expertise en achtergrond op het gebied van deze thema’s geeft hieraan invulling, coördineert de diverse activiteiten, houdt hierover verbinding en deelt hun expertise met de teams. Ook heeft het team een signalerende, inspirerende en enthousiasmerende rol richting de organisatie.

Onze medewerkers Woonplezier zorgen in samenwerking met onze zorgprofessionals voor meer persoonlijke aandacht, veiligheid en sfeer en zijn overdag en in de avond permanent aanwezig in de huiskamers. Hun aanwezigheid zorgt er ook voor dat er altijd twee zorgprofessionals beschikbaar zijn voor intensieve zorg. Zie voor een impressie van hun werkzaamheden: https://vimeo.com/340161201
Ook spelen onze zorgprofessionals een belangrijke rol om klanten die meer zorgbehoevend zijn een plezierige dag te bezorgen door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan de dagelijkse dingen of door een goed gesprek, maar ook door samen te koken of een wandeling te maken in de buitenlucht. De zorgprofessionals kunnen een beroep doen op de welzijnscoördinatoren, om samen met hen wensen en behoeften in kaart te brengen voor een zinvolle dagbesteding.
Onze mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar (zie hiervoor ook “Familieparticipatie en inzet vrijwilligers”) en ook onze inwonende jongeren dragen bij aan het welzijn van onze klanten door hun inzet bij activiteiten binnen de huiskamers van de Posten. Daarnaast werken wij op dit gebied ook samen met welzijnsorganisatie Radar Uitvoering Oost.

Het thema Groen zorgt voor zowel binnen als buiten de Posten voor “groene” activiteiten (al of niet verbonden aan de andere welzijnsthema’s) of bijvoorbeeld het vergroenen van balkons. Als onderdeel binnen het thema Groen werken we samen met Groen Verbindt en IVN natuureducatie en zijn wij aangesloten bij het netwerk Koplopers vergroening van de zorg (provincie). Groen Verbindt is een samenwerking tussen de J.P. van de Bentstichting, de Posten en de bewoners van de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden. De wijk, de Posten en het erf van Erve Leppink worden verbonden met een door borden aangegeven belevingsroute "Het groene Spoor" met plukplanten, struiken en bomen en wijkcentrum De Helmer. De wijkbewoners, vrijwilligers en bewoners van Erve Leppink onderhouden samen de moestuin en de (pluk)tuin en verzorgen de dieren. De eigen verbouwde groenten en kruiden worden gebruikt voor maaltijden bij Erve Leppink. Daarnaast vinden er binnen dit thema rolstoelwandelingen plaats en in samenwerking met de basisscholen Broekheurne en Mecklenburg, IVN en HouVast op Pad hebben we een educatief programma ontwikkeld rondom de binnentuin van de Posten: “de Generatietuin”. Onze klanten en leerlingen van de basisscholen worden binnen dit programma “aan elkaar gekoppeld”.

Op het gebied van Bewegen werken we samen met studenten van Hogeschool Saxion en Universiteit Twente. Door middel van o.a. het volgen van congressen, workshops en trainingen en het onderzoeken van het effect van bewegen (Hogeschool Saxion en Universiteit Twente), is de Posten telkens bezig met de vraag hoe we dagelijkse beweegactiviteiten zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten om het fysiek welbevinden te vergroten. Ook hierbij worden onze mantelzorgers en vrijwilligers betrokken. Binnen dit thema maken wij o.a. gebruik van duofietsen en belevenistafels om op deze wijze technologie op het gebied van bewegen beter en vaker te kunnen inzetten. Binnen het team Welzijn zijn hiervoor de bewegingsagogen actief. Zij zijn onderdeel van een team en bespreken samen wat individueel of groepsgewijs aan activiteiten nodig is, afgestemd op de vraag van de klant.

Binnen het thema Kunst & Cultuur (voorheen: Muziek) zijn er activiteiten te beleven met de inzet van muziektherapeuten, een muziekcoördinator, specifieke muziekproducten die de zintuigen stimuleren zoals o.a. de CRDL, het aanbieden van huiskamerconcerten, muziekoptredens met o.a. een trekharmonica en muziek van vroeger, samen zingen, een silent-disco en (dans-)workshops. In samenwerking met muziekschool Kaliber Kunstenschool bieden we muziek aan om te luisteren, maar ook samen met onze klanten te maken. Daarnaast is de Posten voor dit thema lid van de stuurgroep sociaal en cultureel domein van de gemeente Enschede.

Op het gebied van het thema Eten & Drinken bieden we keuze-maaltijden aan in ons restaurant De Brink, in huiskamers en andere groepen of in het eigen appartement. Dit kan in buffetvorm, met dekschalen op tafel of individueel. Hiermee stimuleren wij de eigen regie bij onze klanten. Ook  bieden we onze klanten en ook medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers dagelijks een ontbijtbuffet aan in De Brink. We organiseren diverse cateringmogelijkheden en ondersteunen en coachen afdelingen bij het zelf koken en het aanbieden van gezonde en voedzame verse maaltijden aan onze klanten. Hierbij houden wij rekening met de wens van de klant, de seizoenen, afwisseling en continuïteit. Zie hierover ook informatie onder Veiligheid.

Speciaal opgeleide ambassadeurs Welzijn ondersteunen de teams en medewerkers met kennis en advies op het gebied van Welzijn en kunnen een beroep doen op de expertise van o.a. onze activiteitenbegeleiders, muziektherapeuten, bewegingsagogen, coördinatoren welzijn en ook vrijwilligers. Ook zorgen ze dat het onderwerp Welzijn op de agenda komt en wordt besproken in de teamvergaderingen.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Vanuit gastvrijheid borduren we in 2021 voor op de (door-) ontwikkeling van ons eet- en drinkconcept

De ontwikkelingen in 2020 waren:
 • Het ontwikkelen van een welzijnsaanbod heeft in 2020 vertraging opgelopen vanwege de corona-situatie. Dit pakken we op 2021. Ook de uitvoering van het welzijnsaanbod nemen we in 2021 op binnen de reguliere activiteiten en niet meer in ons Kwaliteitsplan 2021
 • Ondanks de corona-situatie hebben we in 2020 veel activiteiten binnen de welzijnsthema’s ondernomen en geïmplementeerd, ook onze huiskamergerichte activiteiten. Onze activiteitenbegeleiders zijn de afdelingen opgegaan en hebben onze bewoners, samen met de medewerkers Woonplezier, in de huiskamers voorzien van een zinvolle daginvulling. Het team Welzijn heeft onze bewoners voorzien van muziek. De uitvoering van het in 2020 ontwikkelde programma van huiskamergerichte activiteiten, aangemerkt als verbeterdoel in 2020, integreren we binnen onze reguliere activiteiten
 • Middels de extra financiële middelen vanuit het kwaliteitsbudget hebben we ingezet op extra medewerkers Woonplezier, een medewerker kooktalent, een muziektherapeut, een coördinator zinvolle dag, een welzijnscoach en een medewerker bewegen. In 2021 dragen we zorg voor een goede landing van deze medewerkers in de organisatie en nemen dit mee in de reguliere activiteiten
 • Een definitieve methode om Welzijn te meten is in 2020 niet gerealiseerd. We nemen dit in 2021 mee binnen het nieuwe meetinstrument klantervaringen
 • In 2020 is onze visie op Welzijn beschreven en vastgelegd in ons visiedocument Visie & Focus
 • In 2020 hebben studenten van het ROC en Saxion een onderzoeksopdracht uitgevoerd voor meer beweegmogelijkheden voor onze bewoners, gebruik makend van zorgtechnologie. De resultaten hiervan worden vertaald naar een beweegprogramma dat met behulp van een pilot wordt getest onder leiding van ROC-docenten en bewegingsagogen van de Posten


Thema Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

De Posten ondersteunt de klant bij zijn/haar persoonlijke verzorging en verzorgde kleding. Onze zorgprofessionals maken samen met de klant hierover afspraken op basis van diens wensen en behoeften. Het nog zelfstandig uitvoeren van taken hierin, wordt door ons gestimuleerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding was- en stoomgoed door de Posten te laten verzorgen. De afspraken hierover worden vastgelegd in het klantdossier dat, zoals ook aangegeven bij het Thema Zorgdoelen, ieder halfjaar, en indien nodig of gewenst vaker, wordt geëvalueerd.

Thema Familieparticipatie en inzet vrijwilligers

Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn het grootste kapitaal van de Posten. Het toenemende belang van deze groep in combinatie met een sterke vergrijzing en afname van deze doelgroep, de ontwikkeling naar de participatiemaatschappij, de toenemende zorgvraag, het oplopende personeelstekort in de zorg en het feit dat ouderen zo lang mogelijk thuis (willen) blijven wonen, stelt eisen aan de wijze waarop de Posten hier in haar strategie mee om gaat. Om de continuïteit en kwaliteit van (duurzame en betaalbare) zorg te kunnen blijven waarborgen, hecht de Posten grote waarde aan het besteden van voldoende aandacht aan (de rol van en binding met) medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers en het samenspel onderling en met de klant en zijn/haar sociale netwerk (partners, familieleden of andere dierbaren). Dit doet de Posten door de samenwerking tussen mantelzorger, medewerker en klant te stimuleren vanuit de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker (zie afbeelding). Op basis van een gelijkwaardig samenspel, stelt de Posten zich ten doel het leven van de klant zo prettig en zinvol mogelijk te maken. Ieder doet wat hij kan met respect voor elkaars wensen, mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkheden.Afbeelding: de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker

Aanvullend stimuleert de Posten de samenwerking en verhoging van de deskundigheid van mantelzorgers door:
 • de mantelzorger zoveel mogelijk te betrekken bij de individuele zorgverlening en het welbevinden van zijn/haar naaste, en bij alle gesprekken en bijeenkomsten die hierover plaatsvinden
 • het faciliteren van momenten om in gesprek te gaan met de mantelzorgers. We hebben twee maatschappelijk werkers die zich hierbij inzetten
 • het organiseren van mantelzorgactiviteiten gekoppeld aan de woonlocatie of woongroep van zijn/haar naaste
  • De mantelzorger de mogelijkheid te geven om mee te praten over beleid en organisatie door o.a. deelname aan MDO’s, familiebijeenkomsten of de Cliëntenraad
  • De mantelzorger ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het organiseren van een mantelzorghuiskamer, het mantelzorgcafé, trainingen en cursussen
 • het extra organiseren van activiteiten: de mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten
 • inzet van het traject Levensverhalen, onderdeel van het traject Samen Sturen (zie het thema Uniek zijn). Naast het ophalen van de verhalen van onze klant en zijn/haar netwerk, biedt het voordelen tot een beter samenspel tussen klant, familie, mantelzorgers en medewerkers


De ontwikkelingen in 2020 waren:
 • In 2020 zorgden 318 vrijwilligers voor de vele extraatjes voor onze klanten
 • In verband met de corona-situatie is de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid in 2020 niet helemaal afgerond. Door-ontwikkeling en afronding vindt plaats in 2021
 • In 2020 hebben we het vrijwilligersregistratiesysteem aangeschaft. Dit systeem gaat bijdragen aan een efficiënte borging en bewaking van het vrijwilligersbeleid
 • Om te blijven door-ontwikkelen op het gebied van ons vrijwilligersbeleid:
  • zijn we sinds 2020 aangesloten bij ROVC (regionaal overleg coördinatoren vrijwilligerswerk) waarin kennis en ervaringen over vrijwilligerswerk met elkaar worden uitgewisseld
  • zijn we aangesloten bij Agora: de landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk. Agora ondersteunt/-de ons de afgelopen periode in de wijze waarop wij onze vrijwilligers na de corona-situatie opnieuw kunnen verwelkomen in onze organisatie (zachte landing)
  • zijn we gestart met de ontwikkelingen om op vrijwilligersgebied meer wijkgericht te gaan werken. Hierin zoeken we de samenwerking en verbinding met andere organisaties en de buurt op, waaronder onze samenwerking met M-Pact en SVEN
  • zijn we gestart met Werk-Fit trajecten. Met deze trajecten verwelkomen we mensen vanuit een re-integratie traject of jongeren met bijvoorbeeld een HBO-opleiding. Het biedt hun de kans te (re-)integreren en ontwikkelen op de arbeidsmarkt en ons de mogelijkheid tot een brede(re) inzet van vrijwilligers. In 2021 vervolgen we deze trajecten
 • In 2020 is veel basismateriaal ontwikkeld op het gebied van de klantreis, die we in 2021 gaan uitwerken. Hierin nemen we ook het traject Levensverhalen op, waarvan we gebruik maken binnen onze mantelzorgparticipatie, die ook in 2021 zal worden door-ontwikkeld


Thema Wooncomfort

Goed wonen is een integraal onderdeel van goed leven. In de ontwikkeling van de plannen tot Woonpark de Posten koersen wij daarom op goede en passende huisvesting en woon- en verblijfcomfort. Woonpark de Posten is gericht op huisvesting die past bij de individuele (zorg-) behoefte, wensen en mogelijkheden van de klant. De klant woont langer zelfstandig, op de plek van zijn/haar keuze en ontvangt zorg, behandeling en welzijn in en om de eigen woning. Ook in de huidige huisvesting van de Posten vinden wij het belangrijk dat de klant zich prettig voelt in de eigen woon- en leefomgeving en dat de klant ook oog hiervoor heeft. Dit is ook van belang voor de zorgprofessional zelf als het om arbeidsomstandigheden gaat. Beide zoals passend bij de zorg binnen de Posten, maar ook in de thuissituatie en met respect voor de klant en diens naasten. Aan de wensen van onze klant op het gebied van wooncomfort komen wij zoveel mogelijk tegemoet. Ook een eventuele noodzaak tot woningaanpassing als het gaat om verantwoord wonen binnen de Posten, maar ook thuis, vormt onderdeel van het gesprek tussen de zorgprofessional en de klant. Zeker voor nieuwe generaties ouderen en de noodzaak om passende zorg aan te kunnen blijven bieden in een wereld met een toenemende zorgvraag en personeelstekorten, geldt dat zij met behulp van technologie langer zelfredzaam kunnen blijven en hierdoor eigen regie kunnen behouden. Bij de ontwikkeling tot Woonpark de Posten, maar ook nu al, maken we steeds meer gebruik van de inzet van (zorg-)technologie en zorgdomotica.

Daarnaast vindt de Posten het belangrijk dat familie en dierbaren zich binnen de woon- en leefomgeving van de klant, of dit nu binnen de Posten, Erve Leppink of thuis is, welkom voelen. Binnen de Posten kan de klant worden bezocht in zijn/haar appartement, in één van de gezellige huiskamers of in het centrale ontmoetingspunt: restaurant de Brink.
Een aantal appartementen heeft een eigen sanitaire ruimte, voor een aantal appartementen is sprake van gedeeld sanitair. Het appartement / de studio van onze klant wordt door de Posten standaard voorzien van een bed, nachtkastje, vitrage en overgordijnen en een PVC vloer. Daarnaast heeft de klant de vrijheid om met eigen spullen het appartement verder in te richten mits dit een goede zorgverlening niet in de weg staat. De meeste afdelingen beschikken over een gezamenlijke huiskamer, waar naast gezamenlijk de maaltijd gebruiken ook verschillende activiteiten worden georganiseerd op het gebied van welzijn.  Hoe door de Posten wordt omgegaan ten aanzien van de schoonmaak van het appartement / de studio en van de persoonlijke spullen wordt met de klant besproken. Deze schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van het zorgteam (medewerkers woonplezier). Onze medewerkers van afdeling Services zorgen wekelijks voor de reiniging vloeren van de huiskamers en de centrale gangen.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Vanuit onze deelname aan de regionale arbeidsmarktbijeenkomsten, voortkomend vanuit de transitiemiddelen, zijn wij aangesloten bij het topic Zorgtechnologie. Deelname aan dit topic biedt ons het komende jaar de mogelijkheid en ruimte om onze medewerkers te trainen in het verbeteren van hun digitale vaardigheden om de kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verbeteren

De ontwikkelingen in 2020 waren:
 • Vanuit onze deelname aan de regionale arbeidsmarktbijeenkomsten, voortkomend vanuit de transitiemiddelen, zijn wij aangesloten bij het topic Zorgtechnologie. Deelname aan dit topic heeft ons in 2020 de mogelijkheid en ruimte geboden om onze medewerkers te trainen in het verbeteren van hun digitale vaardigheden om de kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verbeteren. In 2021 borduren we hierop voort
 • Onze visie op zorgtechnologie is in 2020 vastgesteld en opgenomen in ons visiedocument Visie & Focus
 • In 2020 hebben we voortgeborduurd op de inzet van onze twee adviseurs zorgtechnologie, ingezet vanuit het kwaliteitsbudget. Vanaf 2021 zal de inzet deel uitmaken van onze reguliere activiteiten
 • Vanuit het kwaliteitsbudget hebben we voortgeborduurd op de inzet van uren voor applicatiebeheer t.b.v. ons ICT landschap en het gebruik van onze pakketten geoptimaliseerd t.b.v. optimale ondersteuning aan onze zorgprofessionals. Vanaf 2020 maakt deze inzet deel uit van onze reguliere activiteiten
 • In 2020 hebben we geïnvesteerd in de verbetering(en) van de huidige woonsituatie binnen de ruimte die hiervoor beschikbaar is i.v.m. de aanstaande nieuwbouw. Op Erve Leppink heeft een opknapbeurt plaatsgevonden, de tuin bij Erve Leppink is vernieuwd en voor een aantal huiskamers is een inventarisatie gedaan voor nieuw meubilair. Daarnaast is de patio in 2020 gesloopt en is in 2020 nagedacht over de gewenste renovatie van de Ronde Vleugel. Eind 2020 is gestart met het opstarten van het proces om te komen tot een klantervaringsonderzoek waarbinnen we in 2021 de wensen ten aanzien van de woonsituatie bij onze bewoners gaan inventariseren
 • Tijdens de Covid-pandemie heeft de Posten zich in 2020 verdiept in de ventilatie en luchtbehandeling binnen de Posten. Naar aanleiding van een eigen inventarisatie en op basis van de landelijke richtlijnen is hierover een beleidsstuk geschreven. In 2021 zal een ingenieursbureau de aanwezige systemen technisch beschrijven en hierover een advies uitbrengen. In dit advies wordt meegenomen hoe de luchtkwaliteit in de gemeenschappelijke ruimten kan worden gemonitord middels het plaatsen van CO2 meters met signalering