Wonen en welzijn

Een aangenaam leven

De Posten heeft oog voor passende zorg- en dienstverlening voor de klant thuis. Hierbij speelt de kwaliteit van bestaan een rol, maar is de woon- en leefomgeving waarin de klant de zorg- en dienstverlening ontvangt, eveneens van groot belang voor de kwaliteit van leven en het verantwoord ontvangen van zorg- en dienstverlening.

Thema Zingeving

De Posten vindt het belangrijk dat de klant aandacht en ondersteuning ontvangt bij zijn of haar levensvragen. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen het gemakkelijk vindt om als gevolg van fysieke of mentale ongemakken professionele hulp te moeten accepteren of te moeten verhuizen. Sombere of verdrietige gevoelens kunnen daar het gevolg van zijn. Ook door andere oorzaken, zoals het verlies van dierbaren, kunnen onze klanten geconfronteerd worden met levensvragen, eenzaamheid, rouw of depressie. Onze zorgprofessionals zijn er om daarover met onze klanten in gesprek te gaan. Ook kan de klant steun, advies of therapie ontvangen van onze maatschappelijk werker, onze geestelijk verzorgenden of een psycholoog.

Thema Zinvolle Tijdsbesteding

Een zinvolle dag
Welzijn en welbevinden zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de dag van onze klanten. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de specifieke wensen en mogelijkheden van onze klanten, beschikt de Posten over een vraaggericht aanbod van activiteiten binnen vier welzijnsthema’s die bijdragen aan een gezond en gelukkig leven: Groen, Bewegen, Kunst & Cultuur, Muziek en Eten & Drinken. Een team met uitgebreide expertise en achtergrond op het gebied van deze thema’s geeft hieraan invulling, coördineert de diverse activiteiten, houdt hierover verbinding en deelt hun expertise met de teams. Ook heeft het team een signalerende, inspirerende en enthousiasmerende rol richting de organisatie.

Onze medewerkers Woonplezier zorgen in samenwerking met onze zorgprofessionals voor meer persoonlijke aandacht, veiligheid en sfeer en zijn overdag en in de avond permanent aanwezig in de huiskamers. Zie voor een impressie van hun werkzaamheden: https://vimeo.com/340161201.
Zij worden gecoacht door een, op elke huiskamer aanwezige, welzijnsbegeleider. De welzijnsbegeleider onderhoudt de contacten met de zorg zodat zorg en welzijn de gehele dag met elkaar zijn verbonden.
Hun aanwezigheid zorgt er ook voor dat er altijd twee zorgprofessionals beschikbaar zijn voor intensieve zorg.
Ook spelen onze zorgprofessionals een belangrijke rol om klanten die meer zorgbehoevend zijn een plezierige dag te bezorgen door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan de dagelijkse dingen of door een goed gesprek, maar ook door samen te koken of een wandeling te maken in de buitenlucht. De zorgprofessionals kunnen een beroep doen op de welzijnscoördinatoren, om samen met hen wensen en behoeften in kaart te brengen voor een zinvolle dagbesteding.

Onze mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar (zie hiervoor ook “Familieparticipatie en inzet vrijwilligers”) en dragen bij aan het welzijn van onze klanten door hun inzet bij activiteiten binnen de huiskamers van de Posten. Daarnaast werken wij op dit gebied ook samen met Incluzio Uitvoering Oost.

Het thema Groen zorgt voor zowel binnen als buiten de Posten voor “groene” activiteiten (al of niet verbonden aan de andere welzijnsthema’s). We willen onze bewoners hiermee de positieve effecten van de natuur laten ervaren. 
Vanuit het project Groen Verbindt werken we op dit thema samen met  de J.P. van de Bentstichting, de Posten en vrijwilligers uit de wijk (bewoners van de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden). De wijk, de Posten en het erf van Erve Leppink worden verbonden met een door borden aangegeven belevingsroute "Het groene Spoor" met plukplanten, struiken en bomen en wijkcentrum De Helmer. Wijkbewoners, vrijwilligers en bewoners  onderhouden samen de moes- en pluktuinen en verzorgen de dieren. Eigen verbouwde groenten en kruiden worden gebruikt voor maaltijden. Daarnaast vinden er binnen dit thema rolstoelwandelingen plaats en in samenwerking met de basisscholen Broekheurne en Mecklenburg, IVN en HouVast op Pad hebben we een educatief programma ontwikkeld rondom de binnentuin van de Posten: “de Generatietuin”. Onze klanten en leerlingen van de basisscholen worden binnen dit programma “aan elkaar gekoppeld”.

Met activiteiten rondom het thema Bewegen wil de Posten haar bewoners de positieve lichamelijke en geestelijke effecten van bewegen laten ervaren. Op het gebied van Bewegen werken we samen met studenten van Hogeschool Saxion en Universiteit Twente. Door middel van o.a. het volgen van congressen, workshops en trainingen en het onderzoeken van het effect van bewegen (Hogeschool Saxion en ROC Twente), is de Posten telkens bezig met de vraag hoe we dagelijkse beweegactiviteiten zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten om het fysiek welbevinden te vergroten. Ook hierbij worden onze mantelzorgers en vrijwilligers betrokken. Binnen dit thema maken wij o.a. gebruik van duofietsen en belevenistafels om op deze wijze technologie op het gebied van bewegen beter en vaker te kunnen inzetten. Binnen het team Welzijn zijn hiervoor de bewegingsagogen actief. Zij zijn onderdeel van een team en bespreken samen wat individueel of groepsgewijs aan activiteiten nodig is, afgestemd op de vraag van de klant.

Met het thema Kunst & Cultuur (voorheen: Muziek) willen we onze bewoners op een positieve wijze raken en inspireren en door samen bezig te zijn, verbinden. Binnen dit thema zijn er activiteiten te beleven met de inzet van muziektherapeuten, een muziekcoördinator, specifieke muziekproducten die de zintuigen stimuleren zoals o.a. de CRDL, het aanbieden van huiskamerconcerten, muziekoptredens met o.a. een trekharmonica en muziek van vroeger, samen zingen, een silent-disco en (dans-)workshops. In samenwerking met muziekschool Kaliber Kunstenschool bieden we muziek aan om te luisteren, maar ook om samen met onze klanten te maken. Daarnaast is de Posten voor dit thema lid van de stuurgroep sociaal en cultureel domein van de gemeente Enschede.

Eten & Drinken is voor alle klanten van de Posten een belangrijk moment van de dag. Eten en drinken verbindt mensen met elkaar, het zorgt voor ontmoeting en geeft hiermee kleur en zingeving aan het leven. De Posten vindt het belangrijk dat onze klanten van het eten en drinken genieten.
Op het gebied van dit thema streven we naar het aanbieden van vers bereide maaltijden, die op ambachtelijke wijze door koks zijn bereid in de eigen keuken. We bieden keuze-maaltijden aan in ons restaurant De Brink, in huiskamers en andere groepen of in het eigen appartement. Dit kan in buffetvorm, met dekschalen op tafel of individueel. Hiermee stimuleren wij de eigen regie bij onze klanten. Ook bieden we onze klanten en ook medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers dagelijks een ontbijtbuffet aan in De Brink. We organiseren diverse cateringmogelijkheden en ondersteunen en coachen afdelingen bij het zelf koken en het aanbieden van gezonde en voedzame verse maaltijden aan onze klanten. Hierbij houden wij rekening met de wens van de klant, de seizoenen, afwisseling en continuïteit. Zie hierover ook informatie onder Veiligheid.

Onze welzijnsbegeleiders ondersteunen de teams en medewerkers met kennis en advies op het gebied van Welzijn en kunnen een beroep doen op de expertise van o.a. onze muziektherapeuten, bewegingsagogen, coördinatoren welzijn en ook vrijwilligers. Ook zorgen ze dat het onderwerp Welzijn op de agenda komt en wordt besproken in de teamvergaderingen.


 • Versterken samenwerking en inzet door aansluiten bij programma Doen & Ontmoeten van Onze Buurt de Posten. Dit doen we onder andere door welzijn dichterbij wijkbewoners vanuit samenwerking met o.a. Kaliber en SVEN mee participeren in wijkactiviteiten en bijeenkomsten. Organiseren van Ontmoetingsmomenten in de buurt en alternatieve inzet van (professionele) ondersteuning in kader van leefbaarheid en ontmoeting in de Buurt
 • Vergroten inzet op Welzijn en Kwaliteit van wonen en leven in de Posten. Dit doen we door persoonsgericht werken; meer in te spelen op het kennen van onze klant en zijn of haar wensen. Van daaruit ondersteunen we met invulling van ontmoeten en activiteiten. Zowel individuele behoeften als grootschalige activiteiten en bijeenkomsten. Denk aan “het goede gesprek”, thema weken zoals beweegweek en de camping in de zomer

 • Alle medewerkers welzijn zijn in 2022 naar de juiste functie geschoold of zitten nog in de opleidingsfase. De verplichte scholingen voor verdieping in de functie hebben mooie resultaten opgeleverd, bijvoorbeeld in het verkrijgen van meer inzicht en in de samenwerking met elkaar
 • Het afgelopen jaar hebben veel activiteiten voor onze bewoners met vrijwilligers plaatsgevonden, o.a. ondersteund door medewerkers van de Koninklijke Grolsch en Subvention
 • Het afgelopen jaar zijn veel netwerkrelaties en wijkverbindingen gelegd op het gebied van ons welzijnsthema Kunst en Cultuur waaruit veel initiatieven naar voren zijn gekomen, o.a. een samenwerking met Concordia voor wekelijkse theatervoorstellingen in De Brink, balkonfestivals, een maatjesproject, films en exposities door het Historisch genootschap Enschede en ook een heuse camping! Eind juli stond er namelijk een echte camping in onze binnentuin. Naast gezelligheid, een kopje koffie, een praatje en een spelletje, vonden er ook typische camping-activiteiten plaats zoals bijvoorbeeld muziek, karaoke en marshmallows bakken. Vanwege het grote succes van deze dagen, hebben we hieraan vervolg gegeven op onze locatie Erve Leppink


Thema Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

De Posten ondersteunt de klant bij zijn/haar persoonlijke verzorging en verzorgde kleding. Onze zorgprofessionals maken samen met de klant hierover afspraken op basis van diens wensen en behoeften. Het nog zelfstandig uitvoeren van taken hierin, wordt door ons gestimuleerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding was- en stoomgoed door de Posten te laten verzorgen. De afspraken hierover worden vastgelegd in het klantdossier dat, zoals ook aangegeven bij het Thema Zorgdoelen, ieder halfjaar, en indien nodig of gewenst vaker, wordt geëvalueerd.

Thema Familieparticipatie en inzet vrijwilligers

Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn het grootste kapitaal van de Posten. Het toenemende belang van deze groep in combinatie met een sterke vergrijzing en afname van deze doelgroep, de ontwikkeling naar de participatiemaatschappij, de toenemende zorgvraag, het oplopende personeelstekort in de zorg en het feit dat ouderen zo lang mogelijk thuis (willen) blijven wonen, stelt eisen aan de wijze waarop de Posten hier in haar strategie mee om gaat. Om de continuïteit en kwaliteit van (duurzame en betaalbare) zorg te kunnen blijven waarborgen, hecht de Posten grote waarde aan het besteden van voldoende aandacht aan (de rol van en binding met) medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers en het samenspel onderling en met de klant en zijn/haar sociale netwerk (partners, familieleden of andere dierbaren). Dit doet de Posten door de samenwerking tussen mantelzorger, medewerker en klant te stimuleren vanuit de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker (zie afbeelding). Op basis van een gelijkwaardig samenspel, stelt de Posten zich ten doel het leven van de klant zo prettig en zinvol mogelijk te maken. Ieder doet wat hij kan met respect voor elkaars wensen, mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkheden.Afbeelding: de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker

Aanvullend stimuleert de Posten de samenwerking en verhoging van de deskundigheid van mantelzorgers door:
 • de mantelzorger zoveel mogelijk te betrekken bij de individuele zorgverlening en het welbevinden van zijn/haar naaste, en bij alle gesprekken en bijeenkomsten die hierover plaatsvinden
 • het faciliteren van momenten om in gesprek te gaan met de mantelzorgers. We hebben een maatschappelijk werker die zich hierbij inzet
 • het organiseren van mantelzorgactiviteiten gekoppeld aan de woonlocatie of woongroep van zijn/haar naaste
  • De mantelzorger de mogelijkheid te geven om mee te praten over beleid en organisatie door o.a. deelname aan familiebijeenkomsten of de Cliëntenraad
  • De mantelzorger ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het organiseren van een mantelzorghuiskamer, het mantelzorgcafé, trainingen en cursussen
 • het extra organiseren van activiteiten: de mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten
 • Het ophalen van de levensverhalen van onze klant, als onderdeel van het traject persoonsgericht werken. Dit om onze klant beter te leren kennen en te komen tot een beter samenspel tussen klant, familie, mantelzorgers en medewerkers


 • We versterken het persoonsgericht werken door onder andere in te zetten op gelijkwaardig samenwerken tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers

Thema Wooncomfort

Goed wonen is een integraal onderdeel van goed leven. In de ontwikkeling van de plannen tot Woonpark de Posten koersen wij daarom op goede en passende huisvesting en woon- en verblijfcomfort. De klant woont langer zelfstandig, op de plek van zijn/haar keuze en ontvangt zorg, behandeling en welzijn in en om de eigen woning. Ook in de huidige huisvesting van de Posten vinden wij het belangrijk dat de klant zich prettig voelt in de eigen woon- en leefomgeving en dat de klant ook oog hiervoor heeft. Dit is ook van belang voor de zorgprofessional zelf als het om arbeidsomstandigheden gaat. Beide zoals passend bij de zorg binnen de Posten, maar ook in de thuissituatie en met respect voor de klant en diens naasten. Aan de wensen van onze klant op het gebied van wooncomfort komen wij zoveel mogelijk tegemoet. Ook een eventuele noodzaak tot woningaanpassing als het gaat om verantwoord wonen binnen de Posten, maar ook thuis, vormt onderdeel van het gesprek tussen de zorgprofessional en de klant. Zeker voor nieuwe generaties ouderen en de noodzaak om passende zorg aan te kunnen blijven bieden in een wereld met een toenemende zorgvraag en personeelstekorten, geldt dat zij met behulp van technologie langer zelfredzaam kunnen blijven en hierdoor eigen regie kunnen behouden. Bij de ontwikkeling tot Woonpark de Posten, maar ook nu al, maken we steeds meer gebruik van de inzet van (zorg-)technologie en zorgdomotica. Voorbeelden van inzet van technologie, leest u in deze uitgave van ons Magazine.

Daarnaast vindt de Posten het belangrijk dat familie en dierbaren zich binnen de woon- en leefomgeving van de klant, of dit nu binnen de Posten, Erve Leppink of thuis is, welkom voelen. Binnen de Posten kan de klant worden bezocht in zijn/haar appartement, in één van de gezellige huiskamers of in het centrale ontmoetingspunt: restaurant de Brink.


 • In 2023 vertalen we onze vier welzijnsthema’s naar doelstellingen en uitvoeringsplannen voor wat betreft interieur en styling
 • We blijven aandacht besteden aan het vergroten van het organisatiebewustzijn over de inzet van technologie, dat we ook in 2023 door-ontwikkelen en optimaliseren
 • Technologie zal onderdeel zijn van het toewerken naar vrijheid met veiligheid op maat
 • In 2023 zetten we breder in op implementatie van zorgtechnologie, zowel in de ronde vleugel als delen van de rechte vleugel zullen in 2023 worden voorzien van nieuwe technologie, ondersteunend aan persoonsgericht werken

 • In 2022 is een nieuw zorgoproepsysteem op Erve Leppink geïmplementeerd. Een mooi voorbeeld van nieuwe technologie die bijdraagt aan de persoonlijke levenskwaliteit van onze bewoners en aan optimale balans tussen vrijheid en veiligheid. Lees hier een interview over de eerste ervaringen met het nieuwe systeem. In 2023 zullen andere afdelingen van De Posten hierin volgen (zie ook ons Kwaliteitsplan 2023)
 • In 2022 hebben we veel aandacht besteed aan het vergroten van het organisatiebewustzijn over de inzet en het gebruik van (zorg-)technologie. Er zijn twee hiervoor nieuwe medewerkers gestart als medewerker zorgtechnologie. Op elke afdeling willen we één medewerker de opleiding tot tech ambassadeur laten volgen (eind 2022 hebben vijf medewerkers deze opleiding gevolgd), er is een tech-appartement ingericht waarin instructies worden gegeven en in 2023 was hiervoor aandacht tijdens de dagen van de wijkverpleging