Wonen en welzijn

De plannen voor 2020 op dit onderwerp zijn gebaseerd op het kwaliteitsverslag 2018.
We hebben daarbij rekening gehouden met voortschrijdende inzichten en ervaringen uit 2019.

Thema Zingeving

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • Om voldoende aandacht te kunnen schenken aan zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing van onze klant en zijn naaste/mantelzorger, heeft de Posten vanuit de extra financiële middelen van het kwaliteitsbudget twee geestelijk verzorgenden aangesteld, die in 2020 starten. Vanuit de humanistische visie van de Posten hebben zij beide binding met diverse kerkgenootschappen. Gezien de omvang van de Suryoye doelgroep binnen de Posten heeft één geestelijk verzorgende binding met de Suryoye gemeenschap. Beide geestelijk verzorgers vormen samen een vakgroep en een structurele samenwerking om de uniformiteit en de basis principes van de Posten te waarborgen
 • Ook binnen dit thema gaan we gebruik maken van het traject Levensverhalen en de hierbij nieuw ontwikkelde toolkits
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Thema Zinvolle Daginvulling

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • Passend bij de behoefte van de (aangescherpte) in- en extramurale doelgroepen van de Posten ontwikkelen wij eind 2020 een integraal welzijnsaanbod voor een plezierige en zinvolle daginvulling ter bevordering van de kwaliteit van leven van onze klanten waarin de speerpunten vanuit onze verbeterdoelen worden opgenomen
 • We gaan verder met doorontwikkeling en borging van huiskamergerichte activiteiten met de nadruk op de welzijnsthema’s Groen, Bewegen, Muziek en Eten & Drinken
 • Op het gebied van ons welzijnsthema Eten & Drinken:
  • gaan we verder met het (door-) ontwikkelen en concretiseren van de eetconcepten “hart van de wijk” waarvoor in 2020 een inventarisatie plaatsvindt onder klanten en bewoners in de wijk
  • gaan we de coachende rol van het team Catering bij het zelf koken op de afdelingen uitbreiden
  • blijven we meedenken om aan de wensen van onze klanten op dit gebied te kunnen voldoen
  • leggen we de afspraken met de klant over (de voorkeuren voor) eten en drinken vast in het zorgdossier. Dit kan gaan over bepaald eten en drinken, hoeveelheden, tijdstippen, tussendoortjes op plaats. Of dat een klant hulp wenst of nodig heeft bij eten en drinken
 • Om bij te dragen aan een plezierige zinvolle dag stellen we, met behulp van de extra financiële middelen vanuit het kwaliteitsbudget, extra medewerkers aan: medewerkers Woonplezier, een medewerker met kooktalent, een muziektherapeut, een coördinator zinvolle dag, een welzijnscoach en een medewerker bewegen
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Thema Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Thema Familieparticipatie en inzet vrijwilligers

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • We borduren voort op onze samenwerking met familie en vrijwilligers middels de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker. Op basis van een gelijkwaardig samenspel doet ieder wat hij kan met respect voor elkaars wensen, mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkheden. Dit om het leven van onze klant zo prettig en zinvol mogelijk te maken
 • We ontwikkelen een vrijwilligersbeleid en borduren voort op de, met behulp van de extra financiële middelen vanuit het kwaliteitsbudget, in 2019 ingezette extra coördinator vrijwilligers en onze zoektocht naar voldoende en geschikte vrijwilligers
 • We gaan verder met de ontwikkeling van onze mantelzorgparticipatie waarbij we gebruik maken van het traject Levensverhalen. Dit traject koppelen we aan het project “de klantreis” om de Posten verder te ontwikkelen naar een klantgerichte organisatie door meer te gaan werken vanuit de wens en behoefte van de klant
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Thema Wooncomfort

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • We richten onze aandacht verder op (zorg)technologie en zorgdomotica en met behulp van de financiële middelen van het kwaliteitsbudget gaan we verder met onze hiervoor in 2019 aangestelde adviseurs Zorgtechnologie
 • Met behulp van de financiële middelen van het kwaliteitsbudget zetten we uren in voor applicatiebeheer om ons ICT landschap en het gebruik van en de samenwerking tussen onze pakketten te optimaliseren. Dit met als doel optimale technologische ondersteuning te bieden aan onze zorgprofessionals
 • Nu onze werkgroep Zorgtechnologie in 2019 de huidige toepassingen binnen de Posten in kaart heeft gebracht (nulmeting), vormen we in 2020 een visie en strategie rondom innovatie en technologie, rekening houdend met onze keuze voor bewezen (zorg)technologie. We richten een team Innovatie op dat zich, i.s.m. de Twentse Zorgacademie, bezig gaat houden met het toepassen en implementeren van innovatieve diensten en producten. Daaronder behoort ook de start van de implementatie van het verbeterpotentieel, voortkomend uit de nulmeting
 • Met het oog op de realisatie van Woonpark de Posten houden we ons ook het komende jaar bezig met het verder optimaliseren en inrichten van de facilitaire processen ten behoeve van een flexibele en efficiënte organisatie waarbij (nog) beter kan worden voldaan aan de klantwensen. Het is één van de randvoorwaarden voor het realiseren van een betere bedrijfsvoering. Met het oog op duurzaamheid en gezien de toekomstige nieuwbouw doet de Posten alléén daar waar mogelijk, aanpassingen en beperken we de grote investeringen in het huidige pand tot een minimum
 • Vanuit onze deelname aan de regionale arbeidsmarktbijeenkomsten, voortkomend vanuit de transitiemiddelen, zijn wij aangesloten bij het topic Zorgtechnologie. Deelname aan dit topic biedt ons het komende jaar de mogelijkheid en ruimte om onze medewerkers te trainen in het verbeteren van hun digitale vaardigheden om de kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verbeteren
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug