Wonen en welzijn

Een aangenaam leven

De Posten heeft oog voor het verantwoord ontvangen van goede zorg- en dienstverlening voor de klant thuis. Hierbij speelt de zorg van lichaam en geest van de klant een rol, maar is de woon- en leefomgeving waarin de klant de zorg- en dienstverlening ontvangt, eveneens van groot belang voor de kwaliteit van leven en het verantwoord ontvangen van zorg- en dienstverlening.

Thema Zingeving

De Posten vindt het belangrijk dat de klant aandacht en ondersteuning ontvangt bij zijn of haar levensvragen. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen het gemakkelijk vindt om als gevolg van fysieke of mentale ongemakken professionele hulp te moeten accepteren of te moeten verhuizen. Sombere of verdrietige gevoelens kunnen daar het gevolg van zijn. Ook door andere oorzaken, zoals het verlies van dierbaren, kunnen onze klanten geconfronteerd worden met levensvragen, eenzaamheid, rouw of depressie. Onze zorgprofessionals zijn er om daarover met onze klanten in gesprek te gaan. Ook kan de klant steun, advies of therapie ontvangen van onze maatschappelijk werker, onze twee geestelijk verzorgenden of een psycholoog.

Thema Zinvolle Tijdsbesteding

Een zinvolle dag
Welzijn en welbevinden zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de dag van onze klanten. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de specifieke wensen en mogelijkheden van onze klanten, beschikt de Posten over een vraaggericht aanbod van activiteiten binnen vier welzijnsthema’s die bijdragen aan een gezond en gelukkig leven: Groen, Bewegen, Kunst & Cultuur, Muziek en Eten & Drinken. Een team met uitgebreide expertise en achtergrond op het gebied van deze thema’s geeft hieraan invulling, coördineert de diverse activiteiten, houdt hierover verbinding en deelt hun expertise met de teams. Ook heeft het team een signalerende, inspirerende en enthousiasmerende rol richting de organisatie.

Onze medewerkers Woonplezier zorgen in samenwerking met onze zorgprofessionals voor meer persoonlijke aandacht, veiligheid en sfeer en zijn overdag en in de avond permanent aanwezig in de huiskamers. Zie voor een impressie van hun werkzaamheden: https://vimeo.com/340161201.
Zij worden aangestuurd door een, op elke huiskamer aanwezige, welzijnsbegeleider. De welzijnsbegeleider onderhoudt de contacten met de zorg zodat zorg en welzijn de gehele dag met elkaar zijn verbonden.
Hun aanwezigheid zorgt er ook voor dat er altijd twee zorgprofessionals beschikbaar zijn voor intensieve zorg.
Ook spelen onze zorgprofessionals een belangrijke rol om klanten die meer zorgbehoevend zijn een plezierige dag te bezorgen door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan de dagelijkse dingen of door een goed gesprek, maar ook door samen te koken of een wandeling te maken in de buitenlucht. De zorgprofessionals kunnen een beroep doen op de welzijnscoördinatoren, om samen met hen wensen en behoeften in kaart te brengen voor een zinvolle dagbesteding.

Onze mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar (zie hiervoor ook “Familieparticipatie en inzet vrijwilligers”) en ook onze inwonende jongeren dragen bij aan het welzijn van onze klanten door hun inzet bij activiteiten binnen de huiskamers van de Posten. Daarnaast werken wij op dit gebied ook samen met Incluzio Uitvoering Oost.

Het thema Groen zorgt voor zowel binnen als buiten de Posten voor “groene” activiteiten (al of niet verbonden aan de andere welzijnsthema’s) of bijvoorbeeld het vergroenen van balkons of realiseren van een plantenwand. We willen onze bewoners hiermee de positieve effecten van de natuur laten ervaren. 
Vanuit het project Groen Verbindt werken we op dit thema samen met  de J.P. van de Bentstichting, de Posten en vrijwilligers uit de wijk (bewoners van de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden). De wijk, de Posten en het erf van Erve Leppink worden verbonden met een door borden aangegeven belevingsroute "Het groene Spoor" met plukplanten, struiken en bomen en wijkcentrum De Helmer. Wijkbewoners, vrijwilligers en bewoners  onderhouden samen de moes- en pluk)uinen en verzorgen de dieren. Eigen verbouwde groenten en kruiden worden gebruikt voor maaltijden. Daarnaast vinden er binnen dit thema rolstoelwandelingen plaats en in samenwerking met de basisscholen Broekheurne en Mecklenburg, IVN en HouVast op Pad hebben we een educatief programma ontwikkeld rondom de binnentuin van de Posten: “de Generatietuin”. Onze klanten en leerlingen van de basisscholen worden binnen dit programma “aan elkaar gekoppeld”.

Met activiteiten rondom het thema Bewegen wil de Posten haar bewoners de positieve lichamelijke en geestelijke effecten van bewegen laten ervaren. Op het gebied van Bewegen werken we samen met studenten van Hogeschool Saxion en Universiteit Twente. Door middel van o.a. het volgen van congressen, workshops en trainingen en het onderzoeken van het effect van bewegen (Hogeschool Saxion en Universiteit Twente), is de Posten telkens bezig met de vraag hoe we dagelijkse beweegactiviteiten zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten om het fysiek welbevinden te vergroten. Ook hierbij worden onze mantelzorgers en vrijwilligers betrokken. Binnen dit thema maken wij o.a. gebruik van duofietsen en belevenistafels om op deze wijze technologie op het gebied van bewegen beter en vaker te kunnen inzetten. Binnen het team Welzijn zijn hiervoor de bewegingsagogen actief. Zij zijn onderdeel van een team en bespreken samen wat individueel of groepsgewijs aan activiteiten nodig is, afgestemd op de vraag van de klant.

Met het thema Kunst & Cultuur (voorheen: Muziek) willen we onze bewoners op een positieve wijze raken en inspireren en door samen bezig te zijn, verbinden. Binnen dit thema zijn er activiteiten te beleven met de inzet van muziektherapeuten, een muziekcoördinator, specifieke muziekproducten die de zintuigen stimuleren zoals o.a. de CRDL, het aanbieden van huiskamerconcerten, muziekoptredens met o.a. een trekharmonica en muziek van vroeger, samen zingen, een silent-disco en (dans-)workshops. In samenwerking met muziekschool Kaliber Kunstenschool bieden we muziek aan om te luisteren, maar ook om samen met onze klanten te maken. Daarnaast is de Posten voor dit thema lid van de stuurgroep sociaal en cultureel domein van de gemeente Enschede.

Eten & Drinken is voor alle klanten van de Posten een belangrijk moment van de dag. Eten en drinken verbindt mensen met elkaar, het zorgt voor ontmoeting en geeft hiermee kleur en zingeving aan het leven. De Posten vindt het belangrijk dat onze klanten van het eten en drinken genieten.
Op het gebied van dit thema streven we naar het aanbieden van vers bereide maaltijden, die op ambachtelijke wijze door koks zijn bereid in de eigen keuken. We bieden keuze-maaltijden aan in ons restaurant De Brink, in huiskamers en andere groepen of in het eigen appartement. Dit kan in buffetvorm, met dekschalen op tafel of individueel. Hiermee stimuleren wij de eigen regie bij onze klanten. Ook bieden we onze klanten en ook medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers dagelijks een ontbijtbuffet aan in De Brink. We organiseren diverse cateringmogelijkheden en ondersteunen en coachen afdelingen bij het zelf koken en het aanbieden van gezonde en voedzame verse maaltijden aan onze klanten. Hierbij houden wij rekening met de wens van de klant, de seizoenen, afwisseling en continuïteit. Zie hierover ook informatie onder Veiligheid.

Onze activiteitenbegeleiders ondersteunen de teams en medewerkers met kennis en advies op het gebied van Welzijn en kunnen een beroep doen op de expertise van o.a. onze muziektherapeuten, bewegingsagogen, coördinatoren welzijn en ook vrijwilligers. Ook zorgen ze dat het onderwerp Welzijn op de agenda komt en wordt besproken in de teamvergaderingen.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • In 2022 richten we ons op het actualiseren van het welzijnsaanbod (waarvoor een programma Welzijn zal worden opgesteld) voor huidige en toekomstige klanten, passend bij Ken je Klant, zoveel mogelijk in samenwerking met in- en externe partijen. Onze welzijnsbegeleiders worden hiervoor eind 2022 geschoold
 • In 2022 vertalen we onze welzijnthema’s naar doelstellingen en uitvoeringsplannen voor wat betreft interieur en styling

 • In 2021 is een tweede groep welzijnsbegeleiders gestart met de training welzijnscoach. Dit is een verplichte training van alle welzijnsbegeleiders
 • De functieprofielen zijn, door middel van klankbordsessies, getoetst aan de welzijnsbegeleiders. De functie en daarmee de taken zijn gewogen en naar de juiste schaal (schaal 40) aangepast
 • Door meer onderlinge samenwerking zijn activiteiten beter op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken en er vindt afstemming plaats met de psychologen om niet alléén de zorg te bespreken maar ook het welzijnsdeel over de gehele dag
 • <
 • Doordat medewerkers Woonplezier nu ook de rapportages kunnen lezen, wordt welzijn meer op maat geboden. Daarnaast gaat de methode en rode draad Ken je Klant (één van onze ontwikkeldoelen voor 2022) onze welzijnscoaches en – begeleiders ondersteunen bij het meer op maat maken van de daginvulling van onze klant. Door de corona-situatie is dit het afgelopen jaar nog niet geheel tot zijn recht gekomen
 • Wijzigingen in het welzijnsteam en een andere gelopen route (waarbij we ons niet alléén naar buiten richten, maar vooral ook naar binnen) hebben in 2021 bijgedragen een het realiseren van veel doelstellingen op het gebied van welzijn zoals: het completeren van de Generatietuin en het opnieuw opstarten en moderniseren van de activiteiten in De Brink (waaronder beweegactiviteiten). Hierbij hebben we het afgelopen jaar gebruik gemaakt van ons meetinstrument klantervaringen “Tante Co”, die we inzetten om de behoefte en meningen van onze klanten te peilen en daarop te anticiperen. Zie hiervoor Gebruik van informatie. Daarnaast dragen acties van onze partners zoals onder andere het laten uitkomen van wensen middels een wensboom, bij aan het welzijn van onze bewoners
 • Jaarlijks zetten wij onze jubilerende vrijwilligers in het zonnetje. Eind oktober hebben we hen bedankt voor hun jarenlange inzet en tijd die hebben bijgedragen aan et welzijn en geluk van onze bewoners


Thema Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

De Posten ondersteunt de klant bij zijn/haar persoonlijke verzorging en verzorgde kleding. Onze zorgprofessionals maken samen met de klant hierover afspraken op basis van diens wensen en behoeften. Het nog zelfstandig uitvoeren van taken hierin, wordt door ons gestimuleerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding was- en stoomgoed door de Posten te laten verzorgen. De afspraken hierover worden vastgelegd in het klantdossier dat, zoals ook aangegeven bij het Thema Zorgdoelen, ieder halfjaar, en indien nodig of gewenst vaker, wordt geëvalueerd.

Thema Familieparticipatie en inzet vrijwilligers

Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn het grootste kapitaal van de Posten. Het toenemende belang van deze groep in combinatie met een sterke vergrijzing en afname van deze doelgroep, de ontwikkeling naar de participatiemaatschappij, de toenemende zorgvraag, het oplopende personeelstekort in de zorg en het feit dat ouderen zo lang mogelijk thuis (willen) blijven wonen, stelt eisen aan de wijze waarop de Posten hier in haar strategie mee om gaat. Om de continuïteit en kwaliteit van (duurzame en betaalbare) zorg te kunnen blijven waarborgen, hecht de Posten grote waarde aan het besteden van voldoende aandacht aan (de rol van en binding met) medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers en het samenspel onderling en met de klant en zijn/haar sociale netwerk (partners, familieleden of andere dierbaren). Dit doet de Posten door de samenwerking tussen mantelzorger, medewerker en klant te stimuleren vanuit de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker (zie afbeelding). Op basis van een gelijkwaardig samenspel, stelt de Posten zich ten doel het leven van de klant zo prettig en zinvol mogelijk te maken. Ieder doet wat hij kan met respect voor elkaars wensen, mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkheden.Afbeelding: de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker

Aanvullend stimuleert de Posten de samenwerking en verhoging van de deskundigheid van mantelzorgers door:
 • de mantelzorger zoveel mogelijk te betrekken bij de individuele zorgverlening en het welbevinden van zijn/haar naaste, en bij alle gesprekken en bijeenkomsten die hierover plaatsvinden
 • het faciliteren van momenten om in gesprek te gaan met de mantelzorgers. We hebben twee maatschappelijk werkers die zich hierbij inzetten
 • het organiseren van mantelzorgactiviteiten gekoppeld aan de woonlocatie of woongroep van zijn/haar naaste
  • De mantelzorger de mogelijkheid te geven om mee te praten over beleid en organisatie door o.a. deelname aan MDO’s, familiebijeenkomsten of de Cliëntenraad
  • De mantelzorger ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het organiseren van een mantelzorghuiskamer, het mantelzorgcafé, trainingen en cursussen
 • het extra organiseren van activiteiten: de mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten
 • Het ophalen van de levensverhalen van onze klant, als onderdeel van het traject persoonsgerichte zorg. Dit om onze klant beter te leren kennen en te komen tot een beter samenspel tussen klant, familie, mantelzorgers en medewerkers


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • In 2022 implementeren we het in 2021 vastgestelde vrijwilligersbeleid

 • Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun waardevolle inzet voor de Posten, hebben we ze ook in 2021 in het zonnetje gezet. Vanwege de corona-situatie niet met een feestavond, maar door ze een persoonlijk bezoek te brengen! En dat onze vrijwilligers goud waard zijn, leest u ook in dit artikel dat in de Tubantia verscheen
 • Midden 2021 hebben we het vrijwilligersbeleid herzien, passend bij deze tijd. De belangrijkste aandachtspunten en aanvullingen in dit nieuwe beleid zijn de positie van onze vrijwilligers op de werkvloer, professionalisering en borging van de gegevens en data en intensief contact in de wijk met onder andere organisatie SVEN en M-Pact

Thema Wooncomfort

Goed wonen is een integraal onderdeel van goed leven. In de ontwikkeling van de plannen tot Woonpark de Posten koersen wij daarom op goede en passende huisvesting en woon- en verblijfcomfort. Woonpark de Posten is gericht op huisvesting die past bij de individuele (zorg-) behoefte, wensen en mogelijkheden van de klant. De klant woont langer zelfstandig, op de plek van zijn/haar keuze en ontvangt zorg, behandeling en welzijn in en om de eigen woning. Ook in de huidige huisvesting van de Posten vinden wij het belangrijk dat de klant zich prettig voelt in de eigen woon- en leefomgeving en dat de klant ook oog hiervoor heeft. Dit is ook van belang voor de zorgprofessional zelf als het om arbeidsomstandigheden gaat. Beide zoals passend bij de zorg binnen de Posten, maar ook in de thuissituatie en met respect voor de klant en diens naasten. Aan de wensen van onze klant op het gebied van wooncomfort komen wij zoveel mogelijk tegemoet. Ook een eventuele noodzaak tot woningaanpassing als het gaat om verantwoord wonen binnen de Posten, maar ook thuis, vormt onderdeel van het gesprek tussen de zorgprofessional en de klant. Zeker voor nieuwe generaties ouderen en de noodzaak om passende zorg aan te kunnen blijven bieden in een wereld met een toenemende zorgvraag en personeelstekorten, geldt dat zij met behulp van technologie langer zelfredzaam kunnen blijven en hierdoor eigen regie kunnen behouden. Bij de ontwikkeling tot Woonpark de Posten, maar ook nu al, maken we steeds meer gebruik van de inzet van (zorg-)technologie en zorgdomotica. Voorbeelden van inzet van technologie, leest u in deze uitgave van ons Magazine.

Daarnaast vindt de Posten het belangrijk dat familie en dierbaren zich binnen de woon- en leefomgeving van de klant, of dit nu binnen de Posten, Erve Leppink of thuis is, welkom voelen. Binnen de Posten kan de klant worden bezocht in zijn/haar appartement, in één van de gezellige huiskamers of in het centrale ontmoetingspunt: restaurant de Brink.
Een aantal appartementen heeft een eigen sanitaire ruimte, voor een aantal appartementen is sprake van gedeeld sanitair. Het appartement / de studio van onze klant wordt door de Posten standaard voorzien van een bed, nachtkastje, vitrage en overgordijnen en een PVC vloer. Daarnaast heeft de klant de vrijheid om met eigen spullen het appartement verder in te richten mits dit een goede zorgverlening niet in de weg staat. De meeste afdelingen beschikken over een gezamenlijke huiskamer, waar naast gezamenlijk de maaltijd gebruiken ook verschillende activiteiten worden georganiseerd op het gebied van welzijn.  Hoe door de Posten wordt omgegaan ten aanzien van de schoonmaak van het appartement / de studio en van de persoonlijke spullen wordt met de klant besproken. Deze schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van het zorgteam (medewerkers woonplezier). Onze medewerkers van afdeling Services zorgen wekelijks voor de reiniging vloeren van de huiskamers en de centrale gangen.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • In 2022 besteden we aandacht aan het vergroten van het organisatiebewustzijn over de inzet van technologie, dat we in 2022 gaan door-ontwikkelen en optimaliseren
 • Technologie zal onderdeel zijn van het toewerken naar vrijheidsverruiming op Erve Leppink en de Ronde Vleugel
 • In 2022 vindt de implementatie van zorgtechnologie, als onderdeel van de verbouw, binnen de Ronde Vleugel plaats

 • In 2021 hebben we aandacht besteed aan nieuwe meubilaire inrichting van afdelingen A+, De Hoeve, De Toren, de Noabers en Pleviers/Patrijs en zijn de huiskamers ten gunste van onze bewoners vergroot
 • Eind 2021 namen de zorgteams op Erve Leppink een nieuw zorgoproepsysteem in gebruik. Het systeem is een mooi voorbeeld van nieuwe technologie dat bijdraagt aan de persoonlijke levenskwaliteit van onze bewoners en aan een optimale balans tussen vrijheid en veiligheid. Zoals ook in het Kwaliteitsplan 2022 is aangegeven gaan we, aan de hand van hierin opgedane ervaringen, het nieuwe zorgoproepsysteem in 2022 ook in de ronde vleugel introduceren
 • Om medewerkers en bewoners kennis te laten maken met alles dat technologie ons te bieden heeft, hielden we in september een Technologiedag. Een succesvolle en drukbezochte dag die naar verwachting in 2022 zijn vervolg krijgt