Wonen en welzijn

De Posten heeft oog voor het verantwoord ontvangen van goede zorg- en dienstverlening voor de klant thuis. Hierbij speelt de zorg van lichaam en geest van de klant een rol, maar is de woon- en leefomgeving waarin de klant de zorg- en dienstverlening ontvangt, eveneens van groot belang voor de kwaliteit van leven en het verantwoord ontvangen van zorg- en dienstverlening.

Thema Zingeving

De Posten vindt het belangrijk dat de klant aandacht en ondersteuning ontvangt bij zijn of haar levensvragen. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen het gemakkelijk vindt om als gevolg van fysieke of mentale ongemakken professionele hulp te moeten accepteren of te moeten verhuizen. Sombere of verdrietige gevoelens kunnen daar het gevolg van zijn. Ook door andere oorzaken, zoals het verlies van dierbaren, kunnen onze klanten geconfronteerd worden met levensvragen, eenzaamheid, rouw of depressie. Onze zorgprofessionals zijn er om daarover met onze klanten in gesprek te gaan. Ook kan de klant steun, advies of therapie ontvangen van onze maatschappelijk werker, onze twee geestelijk verzorgenden of een psycholoog. Daarnaast kan de klant een beroep doen op onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, die een luisterend oor kan bieden, de klant kan begeleiden, adviseren en eventueel kan doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris. Zie hiervoor ook het thema Klachten klanten.

Thema Zinvolle Daginvulling

Welzijn en welbevinden zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de dag van onze klanten. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de specifieke wensen en mogelijkheden van onze klanten, beschikt de Posten over een aanbod van activiteiten binnen vier welzijnsthema’s die bijdragen aan een gezond en gelukkig leven: Groen, Bewegen, Muziek en Eten & Drinken. Een team met uitgebreide expertise en achtergrond op het gebied van deze thema’s geeft hieraan invulling, coördineert de diverse activiteiten, houdt hierover verbinding en deelt hun expertise met de teams. Ook heeft het team een signalerende en enthousiasmerende rol richting de organisatie.

Onze medewerkers Woonplezier zorgen in samenwerking met onze zorgprofessionals voor meer persoonlijke aandacht, veiligheid en sfeer en zijn overdag en in de avond permanent aanwezig in de huiskamers. Hun aanwezigheid zorgt er ook voor dat er altijd twee zorgprofessionals beschikbaar zijn voor intensieve zorg. Zie voor een impressie van hun werkzaamheden: https://vimeo.com/340161201. Ons team Welzijn faciliteert, ondersteunt en motiveert onze medewerkers Woonplezier. Het team zorgt tevens voor de samenhang tussen de verschillende zaken op het gebied van de vier welzijnsthema’s en reiken handvatten en ideeën aan waarmee we onze klanten een plezierige en zinvolle dag kunnen laten ervaren. Dit kan het bijwonen van voorstellingen zijn, een uitstapje met onze eigen reisbureau of het luisteren naar onze eigen radio De Posthoorn.
Ook spelen onze zorgprofessionals een belangrijke rol om klanten die meer zorgbehoevend zijn een plezierige dag te bezorgen door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan de dagelijkse dingen of door een goed gesprek, maar ook door samen te koken of een wandeling te maken in de buitenlucht. Daarnaast zijn onze mantelzorgers en vrijwilligers hierbij onmisbaar (zie hiervoor ook “Familieparticipatie en inzet vrijwilligers”) en dragen ook onze inwonende jongeren bij aan het welzijn van onze klanten door hun inzet bij activiteiten binnen de huiskamers van de Posten. Daarnaast werken wij op dit gebied ook samen met welzijnsorganisatie Radar Uitvoering Oost.

Binnen het thema Groen werkt de Posten samen met Groen Verbindt en IVN natuureducatie en zijn wij aangesloten bij het netwerk Koplopers vergroening van de zorg (provincie). Groen Verbindt is een samenwerking tussen de J.P. van de Bentstichting, de Posten en de bewoners van de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden. De wijk, de Posten en het erf van Erve Leppink worden verbonden met een door borden aangegeven belevingsroute "Het groene Spoor" met plukplanten, struiken en bomen en wijkcentrum De Helmer. De wijkbewoners, vrijwilligers en bewoners van Erve Leppink onderhouden samen de moestuin en de (pluk)tuin en verzorgen de dieren. De eigen verbouwde groenten en kruiden worden gebruikt voor maaltijden bij Erve Leppink. Daarnaast vinden er binnen dit thema rolstoelwandelingen plaats en in samenwerking met de basisscholen Broekheurne en Mecklenburg, IVN en HouVast op Pad hebben we een educatief programma ontwikkeld rondom de binnentuin van de Posten: “de Generatietuin”. Onze klanten en leerlingen van de basisscholen worden binnen dit programma “aan elkaar gekoppeld”.

Op het gebied van Bewegen werken we samen met studenten van Hogeschool Saxion en Universiteit Twente. Door middel van o.a. het volgen van congressen, workshops en trainingen en het onderzoeken van het effect van bewegen (Hogeschool Saxion en Universiteit Twente), is de Posten telkens bezig met de vraag hoe we dagelijkse beweegactiviteiten zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten om het fysiek welbevinden te vergroten. Ook hierbij worden onze mantelzorgers en vrijwilligers betrokken. Binnen dit thema maken wij o.a. gebruik van duofietsen en belevenistafels om op deze wijze technologie op het gebied van bewegen beter en vaker te kunnen inzetten.

Binnen het thema Muziek zijn er activiteiten te beleven met de inzet van muziektherapeuten, een muziekcoördinator, specifieke muziekproducten die de zintuigen stimuleren zoals o.a. de CRDL, het aanbieden van huiskamerconcerten, muziekoptredens met o.a. een trekharmonica en muziek van vroeger, samen zingen, een silent-disco en (dans-)workshops. In samenwerking met muziekschool Kaliber Kunstenschool bieden we muziek aan om te luisteren, maar ook samen met onze klanten te maken. Daarnaast is de Posten voor dit thema lid van de stuurgroep sociaal en cultureel domein van de gemeente Enschede.

Op het gebied van het thema Eten & Drinken bieden we keuze-maaltijden aan in ons restaurant De Brink, in huiskamers en andere groepen of in het eigen appartement. Dit kan in buffetvorm, met dekschalen op tafel of individueel. Hiermee stimuleren wij de eigen regie bij onze klanten. Ook  bieden we onze klanten en ook medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers dagelijks een ontbijtbuffet aan in De Brink. We organiseren diverse cateringmogelijkheden en ondersteunen en coachen afdelingen bij het zelf koken en het aanbieden van gezonde en voedzame verse maaltijden aan onze klanten. Hierbij houden wij rekening met de wens van de klant, de seizoenen, afwisseling en continuïteit. Zie hierover ook informatie onder Veiligheid.

Speciaal opgeleide ambassadeurs Welzijn ondersteunen de teams en medewerkers met kennis en advies op het gebied van Welzijn en kunnen een beroep doen op de expertise van o.a. onze activiteitenbegeleiders, muziektherapeuten, bewegingsagogen, coördinatoren welzijn en ook vrijwilligers. Ook zorgen ze dat het onderwerp Welzijn op de agenda komt en wordt besproken in de teamvergaderingen. Door het volgen van trainingen van Ervarea doen zij kennis op omtrent Welzijn en de vraag "Wat maakt uw dag de moeite waard" voor onze bewoners, die zij vervolgens delen met teams en medewerkers.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Vanuit gastvrijheid borduren we in 2021 voor op de (door-) ontwikkeling van ons eet- en drinkconcept

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • Vanuit de stuurgroep Welzijn (i.s.m. de werkgroep Levensverhalen) zijn we gestart met een pilot (een "vragenlijst" en een behoeftegesprek) om de behoefte aan welzijn per klant beter in beeld te brengen. We verwachten hiervoor in 2020 een definitieve methode te hebben ontwikkeld. Deze wordt gekoppeld aan het nieuwe meetinstrument klanttevredenheid, dat in 2020 wordt doorontwikkeld
 • We zijn gestart met het schrijven van een visie op Welzijn, die in 2020 gereed zal zijn
 • Voorbeelden van activiteiten die in 2019 plaatsvonden:
  • Binnen het thema Groen:
   • In 2019 vond rolstoelwandelingen met de bewoners plaats, is het terras van Erve Leppink vernieuwd, vonden er groene en sociale activiteiten op Erve Leppink plaats waarin beleving een rol speelde, is er genoten van groen en het klus- en opknapwerk maar ook het snoepen uit de moestuin en het werken in de kweekkas stonden centraal. Maar ook het genieten van groen, knutselen met bladeren, knuffelen met dieren, het bekijken van natuurfoto’s of – films en bloemschikken zijn activiteiten die binnen dit thema plaatsvonden
   • Daarnaast is in samenwerking met de basisscholen Broekheurne en Mecklenburg, IVN en HouVast op Pad een educatief programma ontwikkeld rondom de binnentuin van de Posten: “de Generatietuin”. Onze klanten en leerlingen van de basisscholen worden binnen dit programma “aan elkaar gekoppeld”
  • Binnen het thema Bewegen:
   • Per juni 2019 wordt het in 2019 ontwikkelde beweegplan uitgevoerd door een coördinator en drie bewegingsagogen
   • In 2019 vonden veel verschillende beweegactiviteiten voor onze klanten plaats, onder andere binnen de beweegtuin van de Posten
   • De bewegingsagogen hebben ook in 2019 de teams gecoacht om bewegen structureel meer aandacht en inhoud te kunnen geven
   • Er is een planning gemaakt voor de beschikbare duofietsen en belevenistafels om op deze wijze technologie op het gebied van bewegen beter en vaker te kunnen inzetten en toegankelijker te maken voor de wijk
  • Binnen het thema Muziek:
   • In 2019 hebben de klanten contact kunnen maken met de CRDL, vrijwilligers introduceerden trekharmonica met muziek van vroeger, middels samenwerking met Kaliber hebben er huiskamerconcerten plaatsgevonden en kunnen bewoners genieten van workshops, demo’s en andere muziekoptredens, bewoners hebben voorstellingen van Vak Oud kunnen bijwonen, er zijn mogelijkheden onderzocht voor een silent-disco en een mobiele muziekinstallatie, met Twents Zilver zijn 12 kwiekmakers opgeleid, die ingezet kunnen worden op het gebied van kunst, cultuur en muziek voor bewoners
  • Binnen het thema Eten en Drinken:
   • In De Brink en in de huiskamers werd met groepen gezamenlijk gegeten, de tafel gedekt en afgeruimd. Daarnaast halen de medewerkers van de huiskamers gezamenlijk boodschappen met de klanten; op diverse huiskamers is, i.s.m. medewerkers Woonplezier, gestart met “vers” en zelf koken, we bieden dagelijks een ontbijtbuffet aan in De Brink voor alle klanten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers
   • We zijn gestart met het (door-)ontwikkelen en concretiseren van eetconcepten


Thema Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

De Posten ondersteunt de klant bij zijn/haar persoonlijke verzorging en verzorgde kleding. Onze zorgprofessionals maken samen met de klant hierover afspraken op basis van diens wensen en behoeften. Het nog zelfstandig uitvoeren van taken hierin, wordt door ons gestimuleerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding was- en stoomgoed door de Posten te laten verzorgen. De afspraken hierover worden vastgelegd in het klantdossier dat, zoals ook aangegeven bij het Thema Zorgdoelen, ieder halfjaar, en indien nodig of gewenst vaker, wordt geëvalueerd.

Thema Familieparticipatie en inzet vrijwilligers

Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn het grootste kapitaal van de Posten. Het toenemende belang van deze groep in combinatie met een sterke vergrijzing en afname van deze doelgroep, de ontwikkeling naar de participatiemaatschappij, de toenemende zorgvraag, het oplopende personeelstekort in de zorg en het feit dat ouderen zo lang mogelijk thuis (willen) blijven wonen, stelt eisen aan de wijze waarop de Posten hier nu en in haar nieuwe strategie mee om gaat. Om de continuïteit en kwaliteit van (duurzame en betaalbare) zorg te kunnen blijven waarborgen, hecht de Posten daarom grote waarde aan het besteden van voldoende aandacht aan (de rol van en binding met) medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers en het samenspel onderling en met de klant en zijn/haar sociale netwerk (partners, familieleden of andere dierbaren). Dit doet de Posten door de samenwerking tussen mantelzorger, medewerker en klant te stimuleren vanuit de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker (zie afbeelding). Op basis van een gelijkwaardig samenspel, stelt de Posten zich ten doel het leven van de klant zo prettig en zinvol mogelijk te maken. Ieder doet wat hij kan met respect voor elkaars wensen, mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkheden.Afbeelding: de driehoek Klant, Familie/netwerk, Medewerker

Aanvullend stimuleert de Posten de samenwerking en verhoging van de deskundigheid van mantelzorgers door:
 • de mantelzorger zoveel mogelijk te betrekken bij de individuele zorgverlening en het welbevinden van zijn/haar naaste, en bij alle gesprekken en bijeenkomsten die hierover plaatsvinden
 • het faciliteren van momenten om in gesprek te gaan met de mantelzorgers. We hebben twee maatschappelijk werkers die zich hierbij inzetten
 • het organiseren van mantelzorgactiviteiten gekoppeld aan de woonlocatie of woongroep zijn/haar naaste
  • De mantelzorger de mogelijkheid te geven om mee te praten over beleid en organisatie door o.a. deelname aan MDO’s, familiebijeenkomsten of de Cliëntenraad
  • De mantelzorger ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het organiseren van een mantelzorghuiskamer, het mantelzorgcafé, trainingen en cursussen
 • het extra organiseren van activiteiten: de mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten
 • Inzet van het traject Levensverhalen, onderdeel van het traject Samen Sturen (zie het thema Uniek zijn). Naast het ophalen van de verhalen van onze klant en zijn/haar netwerk, biedt het voordelen tot een beter samenspel tussen klant, familie, mantelzorgers en medewerkers


De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • In 2019 zorgden 315 vrijwilligers voor de vele extraatjes voor onze klanten
 • Op 15 januari 2019 zijn in de Brink een groot aantal mantelzorgers in het zonnetje gezet met een verwenmiddag. De gasten konden o.a. meedoen aan creatieve activiteiten, genieten van een handmassage of een korte wellness-behandeling. Ook was er gelegenheid voor het delen van verhalen en ontmoeten van elkaar.
 • Het traject Levensverhalen heeft in 2019 geleid tot:
  • Het samen (team en familie) organiseren van extra familieavonden waarvan de opkomst en de betrokkenheid van de familie, mede dankzij dit traject is toegenomen.
   Dit proces draagt bij aan inzicht in de klanttevredenheid en voorkomen van klachten doordat de hierin concreet besproken wensen, verwachtingen, grenzen en verbeterpunten waar mogelijk zijn doorgevoerd en/of in gang zijn gezet die aansluiten bij de wensen, verwachtingen en behoefte van de familie, mantelzorgers en/of bewoners. Denk hierbij aan hygiëne op de afdelingen, participatie van familie bij uitvoering van ADL, het op orde brengen van de contactgegevens van en voor familie, directe telefonische bereikbaarheid van afdelingen voor familie, betere afstemming en informatievoorziening met de familie, aansluiting van de ADL bij dagritme van bewoners en het inschakelen van specifieke expertise door Mediant
  • Meer en snellere tevredenheid over de zinvolle daginvulling door een andere inrichting van de intake en kennismaking en de hierop goede voorbereiding door medewerkers en familie
  • Het voorkomen van frustratie, belemmeringen en klachten van klanten en medewerkers door, aan de hand van het verhaal, met de betreffende bewoner in gesprek te gaan over wensen, verwachtingen en grenzen
  • Verbetering van dossierrapportage en het realiseren van de methodische werkwijze op Erve Leppink
 • Per 2019 beschikt de Posten over een extra coördinator vrijwilligers, een vast aanspreekpunt voor onze vrijwilligers
 • We zijn gestart met het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid. Hierin wordt borging, bewaking en reguliere evaluatie van de inzet van onze vrijwilligers opgenomen
 • We zijn gestart met onze zoektocht naar voldoende en geschikte vrijwilligers. Aan de hand van wensen en behoeften van onze klanten en in samenspraak met afdeling HR en onze Cliëntenraad is een nieuw profiel vrijwilliger opgesteld. In samenspraak met de gemeente zijn er in het vierde kwartaal 2019 50 potentiële vrijwilligers voor een wervingsbijeenkomst bij de Posten uitgenodigd


Thema Wooncomfort

Goed wonen is een integraal onderdeel van goed leven. In de ontwikkeling van de plannen tot Woonpark de Posten koersen wij daarom op goede en passende huisvesting en woon- en verblijfcomfort. Woonpark de Posten is gericht op huisvesting die past bij de individuele (zorg-) behoefte, wensen en mogelijkheden van de klant. De klant woont langer zelfstandig, op de plek van zijn/haar keuze en ontvangt zorg, behandeling en welzijn in en om de eigen woning. Ook in de huidige huisvesting van de Posten vinden wij het belangrijk dat de klant zich prettig voelt in de eigen woon- en leefomgeving en dat de klant ook oog hiervoor heeft. Dit is ook van belang voor de zorgprofessional zelf als het om arbeidsomstandigheden gaat. Beide zoals passend bij de zorg binnen de Posten, maar ook in de thuissituatie en met respect voor de klant en diens naasten. Aan de wensen van onze klant op het gebied van wooncomfort komen wij zoveel mogelijk tegemoet. Ook een eventuele noodzaak tot woningaanpassing als het gaat om verantwoord wonen binnen de Posten, maar ook thuis, vormt onderdeel van het gesprek tussen de zorgprofessional en de klant. Zeker voor nieuwe generaties ouderen en de noodzaak om passende zorg aan te kunnen blijven bieden in een wereld met een toenemende zorgvraag en personeelstekorten, geldt dat zij met behulp van technologie langer zelfredzaam kunnen blijven en hierdoor eigen regie kunnen behouden. Bij de ontwikkeling tot Woonpark de Posten, maar ook nu al, zal daarom steeds meer gebruik worden gemaakt van de inzet van (Zorg-)technologie en zorgdomotica.

Daarnaast vindt de Posten het belangrijk dat familie en dierbaren zich binnen de woon- en leefomgeving van de klant, of dit nu binnen de Posten, Erve Leppink of thuis is, welkom voelen. Binnen de Posten kan de klant worden bezocht in zijn/haar appartement, in één van de gezellige huiskamers of in het centrale ontmoetingspunt: restaurant de Brink.
Een aantal appartementen heeft een eigen sanitaire ruimte, voor een aantal appartementen is sprake van gedeeld sanitair. Het appartement van onze klant wordt standaard voorzien van een bed, nachtkastje en linnenkast. Daarnaast heeft de klant de vrijheid om met eigen spullen het appartement verder in te richten mits dit een goede zorgverlening niet in de weg staat. Alle verpleeghuisafdelingen beschikken over een gezamenlijke huiskamer. Hoe omgegaan wordt met de schoonmaak van persoonlijke spullen wordt met de klant besproken. Onze medewerkers van afdeling Services zorgen wekelijks voor de reiniging van de vloeren van de huiskamers en de centrale gangen. De overige schoonmaak van de afdeling inclusief de appartementen wordt gedaan door onze medewerkers Woonplezier.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Vanuit onze deelname aan de regionale arbeidsmarktbijeenkomsten, voortkomend vanuit de transitiemiddelen, zijn wij aangesloten bij het topic Zorgtechnologie. Deelname aan dit topic biedt ons het komende jaar de mogelijkheid en ruimte om onze medewerkers te trainen in het verbeteren van hun digitale vaardigheden om de kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verbeteren

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • In 2019 is een werkgroep Zorgtechnologie geformeerd dat de huidige toepassingen binnen de Posten in kaart heeft gebracht (nulmeting) om vervolgens in 2020, volgens de uitgangspunten en kaders in de meerjarenstrategie, een visie en strategie rondom innovatie en technologie te vormen
 • In het kader van toepassing en implementatie van innovatieve diensten en zorgtechnologische producten is in 2019 een tweejarig onderzoek gestart door 5 studenten (methode Smart Solutions) naar technologische interventies die bij kunnen dragen aan het doel om ouderen te laten bewegen. Deze 5 Saxion-studenten worden begeleid door het praktoraat (o.a. Lector) en de coördinator bewegen field & deskresearch. Het gehele onderzoek is geborgd en wordt bewaakt door en binnen afdeling Welzijn en de werkgroep Zorgtechnologie
 • In 2019 heeft de Posten twee adviseurs Zorgtechnologie aangesteld
 • Omdat de Posten het belangrijk vindt dat ook mensen met dementie in de Posten, maar ook in de wijk, zo lang mogelijk zelfstandig en langer thuis kunnen blijven wonen in een veilige omgeving, heeft de Posten in 2019 vele acties ondernomen om te komen tot een Dementievriendelijke wijk. Voor onze inzet en ondernomen activiteiten ontving de Posten een certificaat Samen dementievriendelijk