Onze basisDe afgelopen periode is hard gewerkt aan de Meerjarenstrategie 2019 – 2021, die in juli 2019 is vastgesteld. Op basis van de gekozen richting in deze Meerjarenstrategie heeft de Posten haar missie en visie herijkt. Parallel hieraan hebben analyses van het voormalige werkgebied, het doel, de doelgroepen en de huidige dienstverlening van de Posten bijgedragen aan de ambitie om in de nieuwe strategische planningsperiode hierin scherpere keuzes te maken.

Missie en visie

De missie en visie van de Posten luiden als volgt:

Missie: Samen met u en uw naasten zet de Posten zich in voor uw woon- en leefplezier. Wij zijn naast zorgverlener ook ondersteuner, gids en goede buur.

Visie: Wij vormen het hart van stadsdeel Zuid. We leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen (met focus op ouderen) in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties. Als ketenregisseur met een wijkgerichte instelling bieden we passende preventie, diagnostiek en behandeling in de wijk, op basis van samenwerking tussen verschillende disciplines. Dit doen wij met competente en bevlogen medewerkers en vanuit een personeelssamenstelling die past bij deze koers.

Kernwaarden en besturingsfilosofie

Samen met onze Kernwaarden: “Hartelijk, Huiselijk, Hulpvaardig” vormen onze missie en visie de basis voor de keuzes die de Posten de komende drie jaar maakt. Vanuit deze humanistische visie ondersteunen we kwetsbare mensen met onze zorg- en dienstverlening.

Hartelijk: wij groeten elkaar en respecteren elkaar. We hebben positieve en alerte aandacht voor de klant en zijn woon- en leefplezier. We voeren een dialoog met de klant, familie en mantelzorgers over onze samenwerking. Als het mogelijk is komen we tegemoet aan de wensen en behoeften van de klant. Afspraak is afspraak. We zijn gastvrij en onze deur staat open voor wijkbewoners.
 • Ik groet u
 • Ik maak oogcontact
 • Ik wijs u de weg
 • Ik heb aandacht voor u en uw naaste
 • Ik draag een naambadge
Huiselijk: we zijn discreet en respecteren de privacy van de klant. We kloppen of bellen aan voordat we binnenkomen. We ondersteunen de klant zodat hij/zij zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden, dat hij/zij gewend is. Wij creëren een veilige, geborgen en levendige sfeer.
 • Ik ben te gast in uw huis
 • Ik klop of bel bij u aan voordat ik binnenkom
 • Ik ken uw verhaal
 • Ik creëer een geborgen omgeving
 • Ik bied ruimte voor ontmoeting
Hulpvaardig: we gaan uit van de mogelijkheden van de klant en zijn/haar naasten. De klant houdt zelf de regie. We werken belevingsgericht en streven naar maximale bewegingsvrijheid. Wij stimuleren de klant zoveel mogelijk zelf te doen en sluiten daarop aan met onze ondersteuning. We hebben een professionele, open en lerende houding. Wij streven naar voortdurende verbetering van ons werk. We werken samen met partners in het werkveld die onze ambities delen.
 • Ik zet mijn kennis en kunde in om samen met u een passend antwoord te vinden op uw vragen
 • Mijn ondersteuning sluit aan op wat u zelf kunt
 • Samen maken we duidelijke afspraken en daar houd ik mij aan
 • Ik ben duidelijk over wat u van mij kunt verwachten
 • Ik hoor graag wat u van onze dienstverlening vindt

Werkgebied

De Posten kiest voor een scherper afgebakend werkgebied waarin zij voor haar klanten de beste zorg en ondersteuning biedt. Dit ook met het oog op de noodzakelijke innovatie op het vlak van de inhoud van de zorg zodat de Posten de klant van de toekomst de gewenste persoonsgerichte zorg kan blijven bieden. De kern van het werkgebied van de Posten ligt in stadsdeel Zuid van Enschede: Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden. Dit gebied is op de kaart rechts aangegeven binnen de rode lijn. Net ten noorden van haar primaire werkgebied – de wijken tussen de snelweg en de spoorlijn – biedt  de Posten haar klanten zorg indien deze voldoet aan een aantal criteria. Dit betreffende werkgebied bevindt zich binnen de blauwe lijn.

Doel, doelgroepen en huidige dienstverlening

De Posten richt zich op kwetsbare mensen met de focus op ouderen en biedt zorg vanuit haar kernexpertises zorg, behandeling, diagnostiek, preventie en welzijn. Dit doen wij op basis van samenwerking tussen verschillende disciplines en partijen.  

De Posten biedt de volgende typen zorg:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Verblijf intramuraal met verzorging, verpleging en/of behandeling *1)
  • Volledig Pakket Thuis met of zonder behandeling en/of dagbesteding
  • Crisisopvang
  • Modulair Pakket Thuis (Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, dagopvang)
  • PGB
  • Extramurale behandeling *2)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wijkverpleging
  • Geriatrische Revalidatiezorg
  • Eerstelijns verblijf (ELV)
  • Eerstelijns behandeling (dieet, ergo en fysiotherapie)
  • Casemanagement dementie
  • PGB
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Dagbesteding (maatwerkvoorziening)
  • Begeleiding (maatwerkvoorziening)
  • Huishoudelijke ondersteuning (HO)
  • PGB
 • Overig
  • Beschermd Wonen (subsidie)
  • Ondersteuning licht dementerende ouderen/Noabers (algemene voorziening)
  • Lichte ondersteuning en dagbesteding (Suryoye) ouderen/Bsyano (algemene voorziening)
  • Lichte ondersteuning en dagbesteding (Indische) ouderen/Mampir Sadja (algemene voorziening)
*1) Onder behandeling wordt verstaan: dieetadvisering, ergotherapie, fysiotherapie, (GZ)-psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, logopedie, maatschappelijk werk, medische pedicure, muziektherapie

*2) Vanaf 2020 inkoop via zorgverzekeraars als product “Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen”


De Posten levert ook diensten die niet binnen de Wlz of de WMO vallen, zoals bijvoorbeeld: maaltijd-verzorging en catering, wasverzorging, ontspanningsactiviteiten, kapper, personenalarmering, eigen reisbureau voor klanten, pedicure (valt gedeeltelijk onder de WLZ), manicure en schoonheidssalon, administratieve ondersteuning. Verder heeft de Posten voor haar klanten en voor wijkbewoners een rijk aanbod aan activiteiten die het leven plezierig en zinvol maken. 

De belangrijkste doelgroepen waaraan de Posten zorg levert waarbij de focus op ouderen ligt, zijn:

 • Mensen met dementie
 • Mensen met een intensieve zorgvraag vanwege lichamelijke aandoeningen
 • Mensen met een complexe zorgvraag vanwege een combinatie van lichamelijke aandoeningen, handicaps en dementie
 • Mensen met een combinatie van ouderdoms- en uitbehandelde psychiatrische problematiek
 • Mensen met een tijdelijke zorgvraag. Hierbij kan het gaan om vragen die variëren van tijdelijk verblijf of revalidatie in het verpleeghuis tot intensieve zorg thuis

Toelatingen

De Posten heeft de volgende toelatingen in het kader van de WTZi (wet toelating zorginstellingen):
Functie(s): Persoonlijke verzorging, Verpleging, Behandeling, Verblijf, Begeleiding

Vanuit de toelating zijn de volgende klanten/bewoners in de Posten aanwezig:

 • Klanten met een somatische e/o psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen
 • Klanten met een psychogeriatrische aandoening of beperking
 • Klanten met een somatische aandoening of beperking

Aantal klanten per doelgroep en leeftijdsverdeling

31-12-2019
Klanten Wlz Totaal 0-70 71-80 81-90 91-100 100+
Aantal klanten op basis van
een ZZP/zorgprofiel
250 16 61 122 47 4
Aantal klanten op basis van
Volledig Pakket Thuis
1 0 0 0 1 0
Aantal klanten op basis van
een Modulair Pakket Thuis
30 4 6 15 5 0
Aantal klanten met een
persoonsgebonden budget
7 1 1 3 2 0
Aantal klanten extramurale
behandeling (tijdelijke subsidieregeling)
22 0 9 12 1 0
Klanten Zvw
Aantal klanten wijkverpleging 334 41 88 153 52 0
Aantal klanten geriatrische
evalidatiezorg (op basis van DBC)
9 2 4 2 1 0
Aantal klanten eerstelijnsverblijf 9 2 3 4 0 0
Klanten Wmo
Aantal Wmo-klanten op 1 januari (a) 329 56 95 146 32 0
Aantal nieuw ingeschreven
Wmo-klanten in 2019 (b)
114 26 35 44 9 0
Totaal aantal Wmo-klanten in
zorg/behandeling in 2019 (c=a+b)
443 82 130 190 41 0
Aantal uitgeschreven Wmo-klanten 
in verslagjaar (d)
98 17 19 56 6 0
Aantal Wmo-klanten op 31-12 van
verslagjaar (e=c-d)
345 65 111 134 35 0
01-07-2019
Klanten Wlz Totaal 0-70 71-80 81-90 91-100 100+
Aantal klanten op basis van
een ZZP/zorgprofiel
252 15 55 120 59 3
Aantal klanten op basis van
Volledig Pakket Thuis
3 0 1 1 1 0
Aantal klanten op basis van
een Modulair Pakket Thuis
38 2 10 23 3 0
Aantal klanten met een
persoonsgebonden budget
9 1 2 3 3 0
Aantal klanten extramurale
behandeling (tijdelijke subsidieregeling)
15 1 6 7 1 0
Klanten Zvw
Aantal klanten wijkverpleging 336 39 83 156 57 1
Aantal klanten geriatrische
evalidatiezorg (op basis van DBC)
10 1 2 5 2 0
Aantal klanten eerstelijnsverblijf 17 4 3 7 3 0
Klanten Wmo
Aantal Wmo-klanten (a) 329 56 95 146 32 0
Aantal nieuw ingeschreven
Wmo-klanten (b)
60 13 25 18 4 0
Totaal aantal Wmo-klanten in
zorg/behandeling (c=a+b)
389 69 120 164 36 0
Aantal uitgeschreven Wmo-klanten 
in verslagjaar (d)
44 8 12 22 2 0
Aantal Wmo-klanten op 31-12 van
verslagjaar (e=c-d)
345 61 108 142 34 0
 

Juridische structuur

De Posten is een stichting met één (directeur-)bestuurder en een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden.

Interne organisatiestructuur

Op basis van de nieuwe koers heeft de Posten in 2019 de organisatie-inrichting gewijzigd. In de nieuwe organisatie-(hoofd)structuur vormt de directeur-bestuurder samen met de facilitair manager en twee zorgmanagers (als integraal verantwoordelijken) een kernteam dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse (tactische en operationele) besturing van de Posten.
Daarnaast kent de structuur ook een aantal onafhankelijke rollen: een eerste geneeskundige, eerste verantwoordelijken voor o.a. HR en financiën en daarnaast: de adviseur directie, kwaliteit en de beleidsadviseurs die de organisatie scannen en de directeur-bestuurder informeren.
Tot slot kent de Posten uiteraard een aantal medezeggenschapsorganen zoals de Ondernemingsraad (OR), Cliëntenraad (CR) en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) die een adviesrol vervullen. Met deze organen bestaan afspraken over de thema’s die besproken en gedeeld worden (zie Leiderschap, Governance, medezeggenschap, management).

De verschillende rollen in het kernteam van de Posten worden hieronder kort toegelicht:
De directeur-bestuurder stuurt de twee zorgmanagers en de facilitair manager aan. Tevens stuurt de directeur-bestuurder de medewerkers van het bestuursbureau, de controller en de senior adviseurs binnen HR en financiën aan.
De zorgmanagers zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen taken, die logisch verdeeld zijn op basis van de ambitie als benoemd in de meerjarenstrategie. De zorgmanagers sturen vanaf 2020 beiden een eigen groep leidinggevenden Welzijn en Zorg (totaal: 6) en één leidinggevende Flexpool en Huishoudelijke hulp aan.
De facilitair manager geeft leiding aan de facilitaire diensten. Nieuw is dat het team catering vanaf 2020 wordt versterkt met een leidinggevende Eten & Drinken, die de keukenbrigade en het team van de Brink onder zijn hoede heeft.

De Posten gaat werken met kleine zorgteams, die zelforganiserend blijven. Ze krijgen heldere, vooral klantgebonden taken en worden per 2020 begeleid en aangestuurd door een leidinggevende. Voor de ondersteunende en meer randvoorwaardelijke taken zijn andere teams en professionals binnen de Posten verantwoordelijk. Zo kunnen de zorgprofessionals zich concentreren op hun vakmanschap.
 
De organisatie-inrichting ziet er per 2020 als volgt uit:


Afbeelding: de nieuwe organisatie-inrichting van de Posten

Locaties

De Posten is statutair gevestigd in Enschede.

Stichting de Posten (hoofdlocatie)
Adres:
De Posten 135
Postcode:
7544 LR
Plaats:
Enschede
Telefoonnummer:
053 - 4753753
Faxnummer:
053 - 4753777
Identificatienummer KvK:  
41028000
E-mailadres:
info@deposten.nl
Internetpagina
www.deposten.nl

Erve Leppink (nevenvestiging)
Adres:
Geessinkbraakweg 27-31
Postcode:
7544 LR
Plaats:
Enschede
Telefoonnummer:
053 - 4753753
Faxnummer:
053 - 4753777
Identificatienummer KvK:  
41028000
E-mailadres:
info@deposten.nl
Internetpagina
www.deposten.nl
 

Financiële informatie

Het boekjaar 2019 is voor de Posten afgesloten met een resultaat van de Posten € 467.178 over 2019 (2018: € 890.086).

De totale omzet van de Posten bedraagt voor 2019 € 33,9 miljoen. Dit is een stijging van 3,3 miljoen ten opzichte van 2018 en wordt verklaard door enerzijds de toevoeging van de kwaliteitsgelden, anderzijds door de tariefverhoging die heeft plaatsgevonden in de WLZ tarieven.
In 2019 blijft de Wlz de grootste inkomstenbron voor de Posten (74%), de zorgverzekeraars genereren een omzet van 18%, de WMO 4% en de overige 4% komt uit andere inkomstenbronnen.

De personeelslasten bedragen in 2019 75% van de omzet en komen uit op € 25,5 miljoen. Dit is een stijging van € 3,5 miljoen ten opzichte van 2018. Deze stijging kan worden verklaard door:
 • Extra inzet van zorgmedewerkers, meer ingezet dan vanuit kwaliteitsgelden gefinancierd
 • Meer FTE’s binnen de ondersteunende diensten
 • Hoog percentage ziekteverzuim, met name in het tweede half jaar
 • Verhoging eindejaarsuitkering
Ratio 2019 2018 (Interne) Norm
Rendement (Nettoresultaat/opbrengsten) 1,4% 2,9% > 1,5%
Solvabiliteit (Eigenvermogen/totaal vermogen) 59% 55% > 25%
Loan to value (Langlopende schulden/MVA) 54% 53% < 70%
Vermogensniveau (Eigenvermogen/opbrengsten) 44% 47% > 15%
Current ratio (Vlottende activa/kortlopende schulden) 3,0 2,6 > 1,0
DSCR (EBITDA/(rentelasten + aflossing)) 1,4 2,0 > 1,2
ICR (EBIT/rentelasten) 3,8 4,4 > 2,0

Alle ratio’s voldoen aan de (intern) gestelde normen. De rendements- en de vermogensratio dalen licht, dit wordt veroorzaakt doordat de personeelskosten procentueel meer stijgen dan de opbrengsten. Voor de verklaring van de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting hierboven.
 
Voor uitgebreide financiële informatie verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2019.