Onze basisDe Posten biedt in Enschede zorg, woonbegeleiding (verzorging, verpleging, dementiezorg, revalidatiezorg), behandeling en aanvullende welzijnsdiensten, waarbij elke klant binnen de mogelijkheden van de Posten en de indicatie zijn eigen zorgpakket kan samenstellen naar gelang zijn vragen en behoeften. Het dienstenpakket van de Posten omvat tevens ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder heeft de Posten voor haar klanten en voor wijkbewoners een rijk aanbod aan activiteiten die het leven plezierig en zinvol maken.

Missie en visie

De missie en visie van de Posten luiden als volgt:

Missie: Samen met u en uw naasten zet de Posten zich in voor uw woon- en leefplezier. Wij zijn naast zorgverlener ook ondersteuner, gids en goede buur.

Visie: Wij vormen het hart van stadsdeel Zuid. We leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen (met focus op ouderen) in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties. Als ketenregisseur met een wijkgerichte instelling bieden we passende preventie, diagnostiek en behandeling in de wijk, op basis van samenwerking tussen verschillende disciplines. Dit doen wij met competente en bevlogen medewerkers en vanuit een personeelssamenstelling die past bij deze koers.

Kernwaarden en besturingsfilosofie

Samen met onze Kernwaarden: “Hartelijk, Huiselijk, Hulpvaardig” vormen onze missie en visie de basis voor de keuzes die de Posten de komende jaren maakt. Vanuit deze humanistische visie ondersteunen we kwetsbare mensen met onze zorg- en dienstverlening.

Hartelijk: wij groeten elkaar en respecteren elkaar. We hebben positieve en alerte aandacht voor de klant en zijn woon- en leefplezier. We voeren een dialoog met de klant, familie en mantelzorgers over onze samenwerking. Als het mogelijk is komen we tegemoet aan de wensen en behoeften van de klant. Afspraak is afspraak. We zijn gastvrij en onze deur staat open voor wijkbewoners.
 • Ik groet u
 • Ik maak oogcontact
 • Ik wijs u de weg
 • Ik heb aandacht voor u en uw naaste
 • Ik draag een naambadge
Huiselijk: we zijn discreet en respecteren de privacy van de klant. We kloppen of bellen aan voordat we binnenkomen. We ondersteunen de klant zodat hij/zij zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden, dat hij/zij gewend is. Wij creëren een veilige, geborgen en levendige sfeer.
 • Ik ben te gast in uw huis
 • Ik klop of bel bij u aan voordat ik binnenkom
 • Ik ken uw verhaal
 • Ik creëer een geborgen omgeving
 • Ik bied ruimte voor ontmoeting
Hulpvaardig: we gaan uit van de mogelijkheden van de klant en zijn/haar naasten. De klant houdt zelf de regie. We werken persoonsgericht en streven naar maximale bewegingsvrijheid. Wij stimuleren de klant zoveel mogelijk zelf te doen en sluiten daarop aan met onze ondersteuning. We hebben een professionele, open en lerende houding. Wij streven naar voortdurende verbetering van ons werk. We werken samen met partners in het werkveld die onze ambities delen.
 • Ik zet mijn kennis en kunde in om samen met u een passend antwoord te vinden op uw vragen
 • Mijn ondersteuning sluit aan op wat u zelf kunt
 • Samen maken we duidelijke afspraken en daar houd ik mij aan
 • Ik ben duidelijk over wat u van mij kunt verwachten
 • Ik hoor graag wat u van onze dienstverlening vindt

Werkgebied

De Posten kiest voor een scherper afgebakend werkgebied waarin zij voor haar klanten de beste zorg en ondersteuning biedt. Dit ook met het oog op de noodzakelijke innovatie op het vlak van de inhoud van de zorg zodat de Posten de klant van de toekomst de gewenste persoonsgerichte zorg kan blijven bieden. De kern van het werkgebied van de Posten ligt in stadsdeel Zuid van Enschede: Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden. Dit gebied is op de kaart rechts aangegeven binnen de rode lijn. Net ten noorden van haar primaire werkgebied – de wijken tussen de snelweg en de spoorlijn – biedt  de Posten haar klanten zorg indien deze voldoet aan een aantal criteria. Dit betreffende werkgebied bevindt zich binnen de blauwe lijn.

Doel, doelgroepen en huidige dienstverlening

De Posten richt zich op kwetsbare mensen met de focus op ouderen en biedt zorg vanuit haar kernexpertises zorg, behandeling, diagnostiek, preventie en welzijn. Dit doen wij op basis van samenwerking tussen verschillende disciplines en partijen.  

De Posten biedt de volgende typen zorg:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Verblijf intramuraal met verzorging, verpleging en/of behandeling *1)
  • Volledig Pakket Thuis met of zonder behandeling en/of dagbesteding
  • Crisisopvang
  • Modulair Pakket Thuis (Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, dagopvang)
  • PGB (Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, dagopvang)
  • Extramurale behandeling door specialist ouderengeneeskunde
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wijkverpleging
  • Geriatrische Revalidatiezorg
  • Eerstelijns verblijf (ELV)
  • Eerstelijns behandeling (dieet, ergo en fysiotherapie)
  • Casemanagement dementie
  • PGB (persoonlijke verzorging en verpleging)
  • GZPS (Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroep)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Dagbesteding (maatwerkvoorziening)
  • Begeleiding (maatwerkvoorziening)
  • Huishoudelijke ondersteuning (HO)
  • PGB (begeleiding, huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding)
 • Overig
  • Ondersteuning licht dementerende ouderen/Noabers (algemene voorziening)
  • Lichte ondersteuning en dagbesteding (Suryoye) ouderen/Bsyano (algemene voorziening)
  • Lichte ondersteuning en dagbesteding (Indische) ouderen/Mampir Sadja (algemene voorziening)
  • Pedicure zorg
*1) Onder behandeling wordt verstaan: dieetadvisering, ergotherapie, fysiotherapie, (GZ)-psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, logopedie, maatschappelijk werk, medische pedicure, muziektherapie

De Posten levert ook diensten die niet binnen de Wlz of de WMO vallen, zoals bijvoorbeeld: maaltijd-verzorging en catering, wasverzorging, ontspanningsactiviteiten, kapper, personenalarmering, eigen reisbureau voor klanten, pedicure (valt gedeeltelijk onder de WLZ), manicure en schoonheidssalon, administratieve ondersteuning. Verder heeft de Posten voor haar klanten en voor wijkbewoners een rijk aanbod aan activiteiten die het leven plezierig en zinvol maken. 

De belangrijkste doelgroepen waaraan de Posten zorg levert waarbij de focus op ouderen ligt, zijn:

 • Mensen met dementie
 • Mensen met een intensieve zorgvraag vanwege lichamelijke aandoeningen
 • Mensen met een complexe zorgvraag vanwege een combinatie van lichamelijke aandoeningen, handicaps en dementie
 • Mensen met een combinatie van ouderdoms- en uitbehandelde psychiatrische problematiek
 • Mensen met een tijdelijke zorgvraag. Hierbij kan het gaan om vragen die variëren van tijdelijk verblijf of revalidatie in het verpleeghuis tot intensieve zorg thuis

Toelatingen

De Posten heeft de volgende toelatingen in het kader van de WTZi (wet toelating zorginstellingen):
Functie(s): Persoonlijke verzorging, Verpleging, Behandeling, Verblijf, Begeleiding

Vanuit de toelating zijn de volgende klanten/bewoners in de Posten aanwezig:

 • Klanten met een somatische e/o psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen
 • Klanten met een psychogeriatrische aandoening of beperking
 • Klanten met een somatische aandoening of beperking

Aantal klanten per doelgroep en leeftijdsverdeling

31-12-2021
Klanten Wlz Totaal 0-70 71-80 81-90 91-100 100+
Aantal klanten op basis van
een ZZP/zorgprofiel
286 25 67 133 60 1
Aantal klanten op basis van
Volledig Pakket Thuis
1 0 0 0 1 0
Aantal klanten op basis van
een Modulair Pakket Thuis
31 5 8 13 5 0
Aantal klanten met een
persoonsgebonden budget
4 0 1 3 0 0
Aantal klanten extramurale
behandeling
9 0 3 4 2 0
Klanten Zvw
Aantal klanten wijkverpleging 280 38 76 131 35 0
Aantal klanten geriatrische
evalidatiezorg (op basis van DBC)
14 2 7 4 1 0
Aantal klanten eerstelijnsverblijf 8 2 3 2 1 0
Aantal klantenGZSP 6 0 1 5 0 0
Klanten Wmo
Aantal Wmo-klanten op 1 januari 2021 (a) 331 63 106 130 31 1
Aantal nieuw ingeschreven
Wmo-klanten in 2021 (b)
59 8 6 33 12 1
Totaal aantal Wmo-klanten in
zorg/behandeling in 2021 (c=a+b)
390 71 112 163 43 1
Aantal uitgeschreven Wmo-klanten 
in verslagjaar (d)
94 18 21 36 18 1
Aantal Wmo-klanten op 31 december van
verslagjaar (e=c-d)
296 53 91 127 25 0
 

Juridische structuur

De Posten is een stichting met één (directeur-)bestuurder en een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden.

Interne organisatiestructuur

In de organisatiestructuur van de Posten vormt de directeur-bestuurder samen met de facilitair manager en twee zorgmanagers (als integraal verantwoordelijken) een kernteam dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse (tactische en operationele) besturing van de Posten.
Daarnaast kent de structuur ook een aantal onafhankelijke rollen: een eerste geneeskundige, eerste verantwoordelijken voor HR en financiën en daarnaast de adviseur directie, de controller, de programmamanager en de beleidsadviseur die de organisatie scannen en de directeur-bestuurder informeren en adviseren.
Tot slot kent de Posten uiteraard een aantal medezeggenschapsorganen zoals de Ondernemingsraad (OR), Cliëntenraad (CR) en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) die een adviesrol vervullen. Met deze organen bestaan afspraken over de thema’s die besproken en gedeeld worden (zie Leiderschap, Governance, medezeggenschap en management).

De verschillende rollen in het kernteam van de Posten worden hieronder kort toegelicht:
De directeur-bestuurder stuurt de twee zorgmanagers en de facilitair manager aan. Tevens stuurt de directeur-bestuurder de adviseur directie, de controller, de programmamanager, de beleidsadviseur, communicatie, de senior adviseurs binnen HR en financiën en het directiesecretariaat aan.
De zorgmanagers zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen taken, die logisch verdeeld zijn op basis van de ambitie als benoemd in de meerjarenstrategie. De zorgmanagers sturen  beiden een eigen groep leidinggevenden Welzijn en Zorg en één leidinggevende Flexpool en Huishoudelijke hulp aan.
De facilitair manager geeft leiding aan de facilitaire diensten en de leidinggevende Eten & Drinken, die de keukenbrigade en het team van De Brink onder zijn hoede heeft.

De Posten werkt met kleine zorgteams, die zelforganiserend zijn. Ze hebben heldere, vooral klantgebonden taken en worden begeleid en aangestuurd door een leidinggevende. Voor de ondersteunende en meer randvoorwaardelijke taken zijn andere teams en professionals binnen de Posten verantwoordelijk. Zo kunnen de zorgprofessionals zich concentreren op hun vakmanschap.
 
De organisatie-inrichting ziet er als volgt uit:


Afbeelding: de organisatie-inrichting van de Posten

Locaties

De Posten is statutair gevestigd in Enschede.

Stichting de Posten (hoofdlocatie)
Adres:
De Posten 135
Postcode:
7544 LR
Plaats:
Enschede
Telefoonnummer:
053 - 4753753
Faxnummer:
053 - 4753777
Identificatienummer KvK:  
41028000
E-mailadres:
info@deposten.nl
Internetpagina
www.deposten.nl

Erve Leppink (nevenvestiging)
Adres:
Geessinkbraakweg 27-31
Postcode:
7544 LR
Plaats:
Enschede
Telefoonnummer:
053 - 4753753
Faxnummer:
053 - 4753777
Identificatienummer KvK:  
41028000
E-mailadres:
info@deposten.nl
Internetpagina
www.deposten.nl
 

Financiële informatie

Het boekjaar 2021 is voor de Posten afgesloten met een resultaat van de Posten € 1.986.681 over 2021 (2020: € 716.485).

De totale omzet van de Posten bedraagt voor 2021 € 40,1 miljoen. Dit is een stijging van € 383.669 ten opzichte van 2020. De opbrengsten zijn niet één op één vergelijkbaar doordat het voor een deel kosten financiering betreft en de kosten over deze jaren ten gevolge van corona zeer verschillende waren. We doelen hierbij dan op de volgende bijzondere posten:
 • de doorwerking in de opbrengsten van de gevolgen van de Corona crisis; dit zijn grotendeels kostenfinancieringen
 • de financiering van de zorgbonus (verwerkt onder Ruissubsidies van het ministerie VWS)
 • de toevoeging van de kwaliteitsgelden
Gecorrigeerd met bovengenoemde posten blijft er een stijging in de opbrengsten over binnen de WLZ. Deze is ontstaan door de verhoging van de WLZ productie in plaats van vrije verhuur van appartementen.

In 2021 blijft de Wlz de grootste inkomstenbron voor de Posten (gecorrigeerd voor corona-effect is dit 79%), de zorgverzekeraars genereren een omzet van 15%, de WMO 4% en de overige 2% komt uit andere inkomstenbronnen.  
 
De personeelslasten bedragen in 2021 75% van de omzet en komen uit op € 28,7 miljoen. Dit is een daling van 198.418€ ten opzichte van 2020. Deze daling kan worden verklaard door lagere zorgbonus in 2021 ten opzichte van 2020 ad 1.012.502€. Gecorrigeerd hiermee zijn de personeelskosten hoger dan in 2020. Dit is onder andere het gevolg van de doorwerking van de CAO. Andere effecten zijn: extra inzet van zorgmedewerkers als gevolg van corona, hoog percentage ziekteverzuim als gevolg van Corona.

De ratio’s zijn als volgt:
Ratio 2021 2020 (Interne) Norm
Rendement (Nettoresultaat/opbrengsten) 4,9% 1,8% > 1,5% van de zorgopbrengsten
Solvabiliteit (Eigenvermogen/totaal vermogen) 71% 58% > 25%
Loan to value (Langlopende schulden/MVA) - 70% < 70%
Vermogensniveau (Eigenvermogen/opbrengsten) 43% 39% > 15%
Current ratio (Vlottende activa/kortlopende schulden) 3,6 3,1 > 1,0
ICR (EBIT/rentelasten) 4,8 5,3 > 2,0

Alle ratio’s voldoen aan de (intern) gestelde normen. De rendements- en de vermogensratio stijgen door de verbetering en van het rendement alsmede de aflossing van het lang vreemd vermogen dat heeft plaats gevonden. Voor de verklaring van de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting hierboven.  
 
Voor uitgebreide financiële informatie verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2021.