Onze basis

De Posten biedt in Enschede zorg, woonbegeleiding (verzorging, verpleging, dementiezorg, revalidatiezorg), behandeling en aanvullende welzijnsdiensten, waarbij elke klant binnen de mogelijkheden van de Posten en de indicatie zijn eigen zorgpakket kan samenstellen naar gelang zijn vragen en behoeften. Het dienstenpakket van de Posten omvat tevens ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder heeft de Posten voor haar klanten en voor wijkbewoners een rijk aanbod aan activiteiten die het leven plezierig en zinvol maken.

Missie en visie

De missie en visie van de Posten luiden als volgt:

Missie: Samen met u en uw naasten zet de Posten zich in voor uw woon- en leefplezier. Wij zijn naast zorgverlener ook ondersteuner, gids en goede buur.

Visie: Wij vormen het hart van stadsdeel Zuid. We leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen (met focus op ouderen) in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties. Als ketenregisseur met een wijkgerichte instelling bieden we passende preventie, diagnostiek en behandeling in de wijk, op basis van samenwerking tussen verschillende disciplines. Dit doen wij met competente en bevlogen medewerkers en vanuit een personeelssamenstelling die past bij deze koers.

Besturingsfilosofie en kernwaarden

De uitgangspunten van de besturingsfilosofie van de organisatie zijn:
 • De eigen regie van onze klant staat centraal
 • De in- en externe klantbehoefte is leidend in onze dagelijkse organisatie
 • We organiseren onze zorg- en dienstverlening dichtbij onze klant/bewoner. Op onderdelen waar expertise of efficiency van meerwaarde is, organiseren we zaken centraal
 • Het management en leidinggevenden zijn integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar op afgesproken resultaten
 • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap is situationeel bepaald, bij voorkeur coachend en faciliterend. De transformatie van de zorg vraagt nadrukkelijk om sturing en leiderschap. Wij hebben maximaal twee managementlagen onder de Raad van Bestuur met een hanteerbare span of control en complexiteit
 • Een multidisciplinair team is samen verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de klant, geen zelfsturing, maar zelforganisatie
 • We organiseren op basis van onze kernwaarden: hartelijk, huiselijk en hulpvaardig
 • We zijn wendbaar en flexibel en bewegen soepel mee met dat wat klantgerichte onderdelen nodig hebben
Samen met onze Kernwaarden: “Hartelijk, Huiselijk, Hulpvaardig” vormen onze missie, visie en besturingsfilosofie de basis voor de keuzes die de Posten de komende jaren maakt. 

Hartelijk: wij groeten elkaar en respecteren elkaar. We hebben positieve en alerte aandacht voor de klant en zijn woon- en leefplezier. We voeren een dialoog met de klant, familie en mantelzorgers over onze samenwerking. Als het mogelijk is komen we tegemoet aan de wensen en behoeften van de klant. Afspraak is afspraak. We zijn gastvrij en onze deur staat open voor wijkbewoners.
 • Ik groet u
 • Ik maak oogcontact
 • Ik wijs u de weg
 • Ik heb aandacht voor u en uw naaste
 • Ik draag een naambadge
Huiselijk: we zijn discreet en respecteren de privacy van de klant. We kloppen of bellen aan voordat we binnenkomen. We ondersteunen de klant zodat hij/zij zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden, dat hij/zij gewend is. Wij creëren een veilige, geborgen en levendige sfeer.
 • Ik ben te gast in uw huis
 • Ik klop of bel bij u aan voordat ik binnenkom
 • Ik ken uw verhaal
 • Ik creëer een geborgen omgeving
 • Ik bied ruimte voor ontmoeting
Hulpvaardig: we gaan uit van de mogelijkheden van de klant en zijn/haar naasten. De klant houdt zelf de regie. We werken persoonsgericht en streven naar maximale bewegingsvrijheid. Wij stimuleren de klant zoveel mogelijk zelf te doen en sluiten daarop aan met onze ondersteuning. We hebben een professionele, open en lerende houding. Wij streven naar voortdurende verbetering van ons werk. We werken samen met partners in het werkveld die onze ambities delen.
 • Ik zet mijn kennis en kunde in om samen met u een passend antwoord te vinden op uw vragen
 • Mijn ondersteuning sluit aan op wat u zelf kunt
 • Samen maken we duidelijke afspraken en daar houd ik mij aan
 • Ik ben duidelijk over wat u van mij kunt verwachten
 • Ik hoor graag wat u van onze dienstverlening vindt

Werkgebied

De Posten kiest voor een scherper afgebakend werkgebied waarin zij voor haar klanten de beste zorg en ondersteuning biedt. Dit ook met het oog op de noodzakelijke innovatie op het vlak van de inhoud van de zorg zodat de Posten de klant van de toekomst de gewenste persoonsgerichte zorg kan blijven bieden. De kern van het werkgebied van de Posten ligt in stadsdeel Zuid van Enschede: Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden. Dit gebied is op de kaart rechts aangegeven binnen de rode lijn. Net ten noorden van haar primaire werkgebied – de wijken tussen de snelweg en de spoorlijn – biedt  de Posten haar klanten zorg indien deze voldoet aan een aantal criteria. Dit betreffende werkgebied bevindt zich binnen de blauwe lijn.

Doel, doelgroepen en huidige dienstverlening

De Posten richt zich op kwetsbare mensen met de focus op ouderen en biedt zorg vanuit haar kernexpertises zorg, behandeling, diagnostiek, preventie en welzijn. Dit doen wij op basis van samenwerking tussen verschillende disciplines en partijen.  

De Posten biedt de volgende typen zorg:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Verblijf intramuraal met verzorging, verpleging en/of behandeling *1)
  • Volledig Pakket Thuis met of zonder behandeling en/of dagbesteding/logé
  • Crisisopvang
  • Modulair Pakket Thuis (Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, dagopvang)
  • PGB (Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, dagopvang)
  • Extramurale behandeling door specialist ouderengeneeskunde
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wijkverpleging
  • Geriatrische Revalidatiezorg
  • Eerstelijns verblijf (ELV)
  • Eerstelijns behandeling (dieet, ergo, fysiotherapie en logopedie)
  • Casemanagement dementie
  • PGB (persoonlijke verzorging en verpleging)
  • GZPS (Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroep)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Dagbesteding (maatwerkvoorziening)
  • Begeleiding (maatwerkvoorziening)
  • Huishoudelijke ondersteuning (HO)
  • PGB (begeleiding, huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding)
  • Logeren/respijtzorg
 • Overig
  • Ondersteuning ouderen met een lichte vorm van dementie/Noabers (algemene voorziening)
  • Lichte ondersteuning en dagbesteding (Suryoye) ouderen/Bsyano (algemene voorziening)
  • Lichte ondersteuning en dagbesteding (Indische) ouderen/Mampir Sadja (algemene voorziening)
  • Pedicure zorg
*1) Onder behandeling wordt verstaan: dieetadvisering, ergotherapie, fysiotherapie, (GZ)-psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, logopedie, maatschappelijk werk, medische pedicure, muziektherapie

De Posten levert ook diensten die niet binnen de Wlz of de WMO vallen, zoals bijvoorbeeld: maaltijd-verzorging en catering, wasverzorging, ontspanningsactiviteiten, kapper, personenalarmering, eigen reisbureau voor klanten, pedicure (valt gedeeltelijk onder de WLZ) en schoonheidssalon. Verder heeft de Posten voor haar klanten en voor wijkbewoners een rijk aanbod aan activiteiten die het leven plezierig en zinvol maken. 

De belangrijkste doelgroepen waaraan de Posten zorg levert waarbij de focus op ouderen ligt, zijn:

 • Mensen met dementie
 • Mensen met een intensieve zorgvraag vanwege lichamelijke aandoeningen
 • Mensen met een complexe zorgvraag vanwege een combinatie van lichamelijke aandoeningen, handicaps en dementie
 • Mensen met een combinatie van ouderdoms- en uitbehandelde psychiatrische problematiek
 • Mensen met een tijdelijke zorgvraag. Hierbij kan het gaan om vragen die variëren van tijdelijk verblijf of revalidatie in het verpleeghuis tot intensieve zorg thuis

Toelatingen

De Posten heeft de volgende toelatingen in het kader van de WTZa (wet toelating zorgaanbieders):
Functie(s): Persoonlijke verzorging, Verpleging, Behandeling, Verblijf, Begeleiding

Vanuit de toelating zijn de volgende klanten/bewoners in de Posten aanwezig:

 • Klanten met een somatische e/o psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen
 • Klanten met een psychogeriatrische aandoening of beperking
 • Klanten met een somatische aandoening of beperking

Aantal klanten per doelgroep en leeftijdsverdeling

31-12-2023
Klanten Wlz Totaal 0-70 71-80 81-90 91-100 100+
Aantal klanten op basis van
een ZZP/zorgprofiel
301 22 68 144 66 1
Aantal klanten op basis van
Volledig Pakket Thuis
7 0 0 4 3 0
Aantal klanten op basis van
een Modulair Pakket Thuis
30 4 5 15 6 0
Aantal klanten met een
persoonsgebonden budget
0 0 0 0 0 0
Aantal klanten extramurale
behandeling
3 0 0 3 0 0
Klanten Zvw

Aantal klanten wijkverpleging 229 22 63 118 26 0
Aantal klanten geriatrische
evalidatiezorg (op basis van DBC)
16 2 9 4 1 0
Aantal klanten eerstelijnsverblijf 5 0 3 1 1 0
Aantal klanten GZSP 6 0 1 4 1 0
Klanten Wmo

Aantal Wmo-klanten op 1 januari 2023 (a) 275 34 81 132 28 0
Aantal nieuw ingeschreven
Wmo-klanten in 2023 (b)
21 4 9 5 3 0
Totaal aantal Wmo-klanten in
zorg/behandeling in 2023 (c=a+b)
296 38 90 137 31 0
Aantal uitgeschreven Wmo-klanten 
in verslagjaar (d)
58 6 12 24 16 0
Aantal Wmo-klanten op 31 december van
verslagjaar (e=c-d)
238 32 78 113 15 0
 

Juridische structuur

De Posten is een stichting met één (directeur-)bestuurder en een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden.

Interne organisatiestructuur

In de organisatiestructuur van de Posten is de directeur-bestuurder samen met de manager Services en Vastgoed en de manager Wonen en Zorg (als integraal verantwoordelijken) verantwoordelijk voor de dagelijkse (tactische en operationele) besturing van de Posten. 
Daarnaast kent de structuur ook een aantal onafhankelijke rollen: een eerste geneeskundige, de manager Financiën en administratie, de manager Mens en Organisatie en daarnaast de bestuurssecretaris, de controller, de programmamanager en de beleidsadviseurs die de organisatie scannen en de directeur-bestuurder informeren en adviseren. 

De directeur-bestuurder stuurt de manager Wonen en Zorg en de manager Services en Vastgoed aan. Tevens stuurt de directeur-bestuurder de bestuurssecretaris, de controller, de programmamanager, de manager Financiën en administratie en de manager Mens en Organisatie aan. Met aanvulling van de voorzitter van de VAR vormen zij gezamenlijk het Kernteam. Door deze brede samenstelling van dit team worden onderwerpen vanuit diverse perspectieven beoordeeld om te komen tot breed gedragen besluiten.
Ook stuurt de directeur-bestuurder het secretariaat Raad van Bestuur aan en wordt de directeur-bestuurder geïnformeerd en geadviseerd door de beleidsadviseurs. 
De managers sturen hun resultaatverantwoordelijke eenheden aan waarin de leidinggevenden van de verschillende teams een belangrijke rol hebben.

Tot slot kent de Posten een aantal medezeggenschapsorganen zoals de Ondernemingsraad (OR), Cliëntenraad (CR) en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) die een adviesrol vervullen. Met deze organen bestaan afspraken over de thema’s die besproken en gedeeld worden (zie Leiderschap, Governance, medezeggenschap en management). 

De Posten werkt met kleine zorgteams, die zelforganiserend zijn. Ze hebben heldere, vooral klantgebonden taken en worden begeleid en aangestuurd door een leidinggevende. 
Voor de ondersteunende en meer randvoorwaardelijke taken zijn andere teams en professionals binnen de Posten verantwoordelijk. Zo kunnen de zorgprofessionals zich concentreren op hun vakmanschap.
:


Afbeelding: de organisatie-inrichting van de Posten

Locaties

De Posten is statutair gevestigd in Enschede.

Stichting de Posten (hoofdlocatie)
Adres:
De Posten 135
Postcode:
7544 LR
Plaats:
Enschede
Telefoonnummer:
053 - 4753753
Faxnummer:
053 - 4753777
Identificatienummer KvK:  
41028000
E-mailadres:
info@deposten.nl
Internetpagina
www.deposten.nl

Erve Leppink (nevenvestiging)
Adres:
Geessinkbraakweg 27-31
Postcode:
7544 LR
Plaats:
Enschede
Telefoonnummer:
053 - 4753753
Faxnummer:
053 - 4753777
Identificatienummer KvK:  
41028000
E-mailadres:
info@deposten.nl
Internetpagina
www.deposten.nl
 

Financiële informatie

Het boekjaar 2023 is voor de Posten afgesloten met een resultaat van de Posten € 2.904.235
(2022: € 3.312.685). Hierbij wordt opgemerkt dat in het resultaat over 2023 een terugname van de bijzondere waardevermindering is verwerkt van € 691.532 ( in 2022 € 1.320.233 ).
De reden hiervan is de langere termijn waarop de huidige afschrijving van het eigen pand moet plaatsvinden doordat de nieuwbouw wat langer op zich laat wachten dan waar tot en met boekjaar 2022 rekening mee was gehouden. In de ratio's die hier verder staan beschreven zijn deze  boekingen buiten beschouwing gebleven (voor een goede vergelijkbaarheid van de cijfers).

De totale omzet van de Posten bedraagt voor 2023 € 43,6 mln. Dit is een stijging van € 3,76 mln. ten opzichte van 2022. De opbrengsten zijn niet helemaal één op één vergelijkbaar doordat de opbrengsten ter dekking van coronakosten in 2022 nog een klein onderdeel zijn van deze omzet. De kosten die gemaakt zijn en gedekt worden door regelingen zijn fors afgenomen in 2023 ten opzichte van 2022. Omdat de opbrengsten door regelingen in 2023 in het kader van Corona zeer laag zijn, en in 2022 relatief hoger zijn de opbrengsten niet helemaal goed te vergelijken met elkaar (in 2022 betroffen de compensaties en omzetdervingvergoedingen ruim 400k en in 2023 43k). Gecorrigeerd met bovengenoemde posten blijft er een stijging in de opbrengsten over binnen de WLZ. Deze is ontstaan door de verhoging van de WLZ productie in plaats van vrije verhuur van appartementen.

In 2023 blijft de Wlz de grootste inkomstenbron voor de Posten, te weten 81,5%, de zorgverzekeraars genereren een omzet van 12,85%, de WMO 3,85 % en de overige 1,80% komt uit andere inkomstenbronnen.  
 
De personeelslasten bedragen in 2023 70,50 % van de omzet en komen uit op € 30,8 miljoen. Dit is een stijging van 2,3 mln ten opzichte van 2022 (7,8%) Deze stijging wordt deels verklaard door de CAO stijgingen in 2023 (4,1%). Andere effecten zijn een stijging inzet personeel bij de extra appartementen in de Ronde Vleugel, extra inzet van de PNIL en een stijging van de opleidingskosten.

De ratio’s zijn als volgt:
Ratio 2023 2022 (Interne) Norm
Rendement (Nettoresultaat/opbrengsten) 5,07% 4,99% > 1,5% van de zorgopbrengsten
Solvabiliteit (Eigenvermogen/totaal vermogen) 72% 72% > 25%
Vermogensniveau (Eigenvermogen/opbrengsten) 55% 52% > 15%
Current ratio (Vlottende activa/kortlopende schulden) 3,9 3,7 > 1,0

Alle ratio’s voldoen aan de (intern) gestelde normen. De rendementsratio in de bovenstaande tabel is gecorrigeerd weergegeven voor de terugname bijzondere waardevermindering die heeft plaatsgevonden in 2023. Dit vanwege en betere vergelijkbaarheid in de cijfers met het voorgaande jaar. Het rendement is toegenomen ten opzichte van 2022. 

In 2024 start de renovatie van de Ronde Vleugel. Hier zullen investeringen uit voortvloeien.  De begrote investeringen liggen daarom hoger dan de investeringen in voorgaande jaren. Dit (in combinatie met de gunstige liquiditeitspositie) maakt dat geen externe financiering hoeft te worden aangetrokken in het komende boekjaar