Algemeen beleid


 

Visie, strategie, beleid

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie behoudt en zichzelf kan zijn. We gaan uit van eigen mogelijkheden, wensen en behoeften en sluiten daarop aan met onze ondersteuning in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties. Familie en mantelzorgers zijn daarbij gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt. De Posten is maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. Wij staan open voor vernieuwingen en nemen daarin graag het voortouw.

Omdat we mee willen blijven (kunnen) bewegen in de veranderende wereld van de ouderenzorg en de toenemende dynamiek in de externe omgeving (versterkt door de Covid-19 pandemie), evalueert de Posten jaarlijks haar strategie. De Posten staat namelijk aan de vooravond van haar eigen transformatie. 
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de ontwikkeling van Woonpark de Posten, met de realisatie van onze nieuwbouw maar ook onze aangescherpte visie op gastvrijheid, samenwerking en bijbehorende veranderingen in onze (werk)processen. Daarnaast willen we ook op de juiste manier mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen binnen de Zorgschakel Enschede en de rol die we hierin vervullen.

De meerjarenstrategie van de Posten bestaat uit drie routes en een basis op orde. Ze geven richting aan ons handelen in de komende periode en vormen in samenhang een antwoord op de kansen en uitdagingen waar de Posten in de komende planningsperiode mee wordt geconfronteerd, het betreft:
 • Basis op orde: "Goed geregeld" de basis op orde houden en brengen van de  eigen organisatie (de Posten) 
  "Goed geregeld" is gericht op het op orde brengen én houden van een gezonde basis en gaat in op de stappen die de Posten als organisatie nog wil zetten in de komende planningsperiode om de organisatie toekomstbestendig te maken. Daarnaast gaat "Goed geregeld" ook in op het verder optimaliseren van het kwaliteitsbeleid en de (financiële)bedrijfsvoering, o.a. door verbeteren van rapportages, budgetten en de introductie van een rolling forecast. Ook gaat "Goed geregeld" over het verder ontwikkelen van business intelligence (BI) en stuurinformatie binnen de Posten, evenals zaken als de optimalisatie van leiderschap, management en good governance.
 • Route 1: we werken aan welzijn, zorg en behandeling in een inclusieve wijk
  Het is de ambitie van de Posten om als zorgorganisatie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen, met een focus op ouderen
 • Route 2: we werken aan werkgeluk; met competente en bevlogen medewerkers
  Deze route is gericht op de verbetering van het werkgeluk van de medewerkers door te werken aan competente en bevlogen medewerkers door het uitvoeren van onze HR-visie en de inzet van het nieuwe werken
 • Route 3: we bouwen aan Woonpark de Posten
  Route 3 staat in het teken van het bouwen aan Woonpark de Posten. Op vrijwel dezelfde plek als de huidige oudbouw zal een modern woonpark verrijzen waarin een groot deel van de huidige klanten opnieuw zal worden gehuisvest 

 • In januari 2022 is de Meerjarenstrategie 2021 – 2024 en het bijbehorend Jaarplan 2022 vastgesteld
 • In 2021 heeft de Posten veel stappen gezet op het gebied van de ontwikkeling naar Woonpark de Posten. Met de door de Raad van Toezicht gedragen documenten en besluiten (zie het Verslag van de Raad van Toezicht onder deze link) hebben we in 2021 de ontwerpfase bereikt waarin we stappen zetten om te komen tot een structuurontwerp dat past binnen de Businesscase. Dit krijgt in 2022 zijn vervolg
 • Vanuit de strategische koers van de Posten richten we ons op de route welzijn, zorg en behandeling in stadsdeel Zuid. Vanuit deze route zijn we, in samenspraak met de thuiszorgteams, in 2021 gestart met onze plannen voor het toekomstbestendig organiseren van de thuiszorg. Dit om te reageren op de toenemende zorgvragen, zorgzwaarte en personeelstekorten die vragen om een duurzame oplossing. Ondanks de andere wijze van werken, blijft voor onze klanten veel hetzelfde: zij blijven de medewerkers van onze wijkverpleging tegenkomen en de zorgverlening gaat door op de wijze waarop zij dit gewend zijn

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De Posten besteedt veel aandacht aan haar omgeving. We werken met een gescheiden afvalinzamelings-systeem waardoor de af te voeren goederen, zoals glas, papier, oliën en vetten ook hergebruikt kunnen worden. Verder maakt de Posten afspraken over (verpakkings-)materialen en producten die, daar waar mogelijk, niet milieubelastend zijn en bijdragen aan het verlagen van de exploitatiekosten. Bij vervanging van verlichting door verbouwingen en het opknappen van het gebouw wordt structureel gewerkt met LED-verlichting. Dit type licht geeft een hogere lichtopbrengst en verbruikt veel minder elektriciteit. Bij de vervanging van apparatuur en machines wordt bij de keuze nadrukkelijk gekeken naar hergebruik en het energieverbruik. Daarnaast draagt de voortgang in digitaliseren van informatiestromen, o.a. door het gebruik van het Elektronisch Zorgdossier, bij aan het verminderen van het papierverbruik. Veel leverancierscontracten zijn afgesloten door inkoopcombinaties (Lucrum, FST en Intrakoop). Naast de afspraken over het gezamenlijk op locatie afleveren (Cross-doc systeem), vragen wij leveranciers of, hoe en in welke mate zij invulling geven aan hun sociaal- en milieubeleid en hun maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen. Dat geldt ook voor leveranciers waarmee de Posten zelfstandig contracten afsluit.
Zoals in ‘Besturing gericht op maatschappelijke doelstelling’ aangegeven, biedt de Posten werkervaringsplaatsen en werkplekken aan mensen die verder van de reguliere arbeidsmarkt af staan. Zo dragen cliënten van Aveleijn zorg voor een groot deel van de vuilinzameling en verspreiden zij wekelijks kantoorartikelen over de afdelingen. Daarnaast biedt de Posten onderdak aan studenten en kwetsbare jongeren. Dit om een brug te slaan tussen de eenzaamheid onder ouderen en studenten die moeite hebben om een (betaalbare) kamer te vinden. Zij zetten zich binnen de huiskamers van de Posten in bij activiteiten die bijdragen aan het welzijn van onze klanten (zie Zinvolle Daginvulling).
De Posten beschikt daarnaast over een Werkpakt-keurmerk waarmee wij ons onderscheiden door sociaal ondernemerschap: we onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente verstrekt het Werkpakt-keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.

 • In 2021 zijn we gestart met het toewerken naar een rookvrije generatie, gebaseerd op de richting die de rijksoverheid hierin neemt en die wij als De Posten omarmen. Het hiervoor ontwikkelde beleid, dat is onderschreven door onze Cliëntenraad en Ondernemingsraad, zal stapsgewijs in 2022 worden geïmplementeerd
 • Ziet u voor een korte video over de werkzaamheden van de cliënten van Aveleijn bij de Posten, deze link en voor een samenvatting van gesprekken met medewerkers van de Posten die samenwerken met studenten bij de Posten en cliënten van Aveleijn: deze link

Informatieveiligheid en naleving gedragscodes

De Posten hanteert een gedragscode waarin de afspraken zijn omschreven die op basis van de visie van de Posten gelden voor de omgang tussen professionals, vrijwilligers, klanten, familieleden en bezoekers. Daarnaast hanteert de Posten gedragsregels met betrekking tot computergebruik, privacy en social media. De Posten voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving en laat zich in dit kader ondersteunen door een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG-er) en een interne privacy officer. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied nemen we actief deel aan het netwerk Zorgnet Oost.
De wijze waarop de AVG binnen de Posten is georganiseerd, kunt u lezen en zien in dit filmpje.

 • In 2021 is de gedragscode herijkt en opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Het maakt onderdeel uit van het onboardingsprogramma van De Posten (de “Startbaan”)
 • De komende twee jaar laat de Posten weer een nieuwe reeks van DPIA’s (data protection impact assessment) uitvoeren, met eerste aandacht voor de kwetsbare processen. Dit omdat de Posten het belangrijk vindt om op een zorgvuldige wijze met privacy-informatie binnen de organisatie te blijven omgaan

Toekomstparagraaf

Het jaar 2021 was een bewogen en intensief jaar. Een jaar dat voornamelijk in het teken stond van het corona-virus. Ondanks de impact hiervan op de organisatie, hebben we toch ook veel resultaten geboekt. Resultaten die u in dit kwaliteits- en jaarverslag verslag kunt teruglezen.

Eén van deze belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar is het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Een doelstelling waaraan hard is gewerkt en wat zijn vruchten heeft afgeworpen. Want de Posten wil graag financieel gezond zijn en in de toekomst blijven. Om voor een resultaatgerichte en doelmatige bedrijfsvoering te blijven gaan, zullen we hierop continu onze aandacht blijven vestigen.
Daarnaast kregen ook verzuimreductie en aandacht voor de teams het afgelopen jaar volop de aandacht. Onderwerpen waaraan we ook in 2022 verder zullen werken.
Het verzuim is namelijk hoog en de specifieke aandacht voor de individuele medewerker vraagt om verbetering. In ons Jaarplan 2022 zijn deze elementen terug te vinden, maar waar het echt om gaat is om die relatie nadrukkelijker te herstellen.
Het jaar 2022 zal zich daarom moeten laten zien als een jaar waarin we de contacten met onze medewerkers nieuw leven in blazen. Op die wijze zullen we de brug naar vernieuwing en nieuwbouw samen gaan vormgeven. Het komende jaar zullen we onze medewerkers nadrukkelijker gaan bevragen of zij dit ook zo ervaren.
Deze brug naar vernieuwing en nieuwbouw vordert namelijk gestaag. In 2022 zet de Posten hierin intensieve stappen. In de komende maanden gaan wij met de Raad van Toezicht in gesprek voor het definitief akkoord voor het voor- en technisch ontwerp en de businesscase van Woonpark de Posten. Wij zullen het ook hebben over de mogelijke risico's op het gebied van bouwkosten, NHC- vergoeding, duurzaamheid en scheiden van wonen en zorg op de businesscase van Woonpark de Posten. Na positieve besluitvorming verwachten we in februari 2023 met de bouwvoorbereidingen- en uitvoering te kunnen starten en hopen we in het najaar 2024 het woonpark te hebben gerealiseerd.
Ook richten we ons het komende jaar op vernieuwing en verandering. Dit om de uitdagingen in de veranderende wereld van de ouderenzorg en de toenemende dynamiek in de externe omgeving die voor ons staan, te kunnen opvangen.
Hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? Hoe kunnen we mensen helpen gezond te blijven en hoe draagt dat bij aan hun zelfredzaamheid? Hoe zorgen we voor passende zorg en ondersteuning als deze nodig is? En hoe houden we de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid in balans? Vraagstukken die gerelateerd zijn aan een ouder wordende samenleving en waarin ook wij als de Posten zullen moeten meebewegen.
In de paragraaf visie, strategie en beleid kunt u lezen hoe deze ontwikkelingen richting geven aan ons handelen in de komende periode.