Algemeen beleid


 

Visie, strategie, beleid

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie behoudt en zichzelf kan zijn. We gaan uit van eigen mogelijkheden, wensen en behoeften en sluiten daarop aan met onze ondersteuning in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties. Familie en mantelzorgers zijn daarbij gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt. De Posten is maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. Wij staan open voor vernieuwingen en nemen daarin graag het voortouw.

Omdat we mee willen blijven (kunnen) bewegen in de veranderende wereld van de ouderenzorg en de toenemende dynamiek in de externe omgeving (versterkt door de Covid-19 pandemie), heeft de Posten midden 2020 haar huidige koers aangescherpt. De Posten staat namelijk aan de vooravond van haar eigen transformatie. 
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de ontwikkeling van Woonpark de Posten, met de realisatie van onze nieuwbouw maar ook onze aangescherpte visie op gastvrijheid, samenwerking en bijbehorende veranderingen in onze (werk)processen. Daarnaast willen we ook op de juiste manier mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen binnen de Zorgschakel Enschede en de rol die we hierin vervullen.

Het resultaat is een herijkte strategie samengevat in vier routes, die we al vanaf de vorige meerjarenstrategie kennen. Deze routes geven richting aan ons handelen in de komende periode en vormen in samenhang een antwoord op de kansen en uitdagingen waar de Posten in de komende planningsperiode mee wordt geconfronteerd, het betreft:
 • Route 0: goed geregeld: de basis op orde houden en brengen van de  eigen organisatie (de Posten) 
  Deze route is gericht op het op orde brengen én houden van een gezonde basis en gaat in op de stappen die de Posten als organisatie nog wil zetten in de komende planningsperiode om de organisatie toekomstbestendig te maken. Onderdeel van deze route is het project ‘Samen Sturen’, bedoeld om de omslag van het zelf sturen naar het samen sturen te realiseren. Daarnaast gaat route 0 ook in op het verder optimaliseren van het kwaliteitsbeleid en de (financiële)bedrijfsvoering, o.a. door verbeteren van rapportages, budgetten en de introductie van een rolling forecast. Ook gaat ‘route 0’ over het verder ontwikkelen van business intelligence (BI) en stuurinformatie binnen de Posten, evenals zaken als de optimalisatie van leiderschap, management en good governance.
 • Route 1: we werken aan welzijn, zorg en behandeling in een inclusieve wijk
  Het is de ambitie van de Posten om als zorgorganisatie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen, met een focus op ouderen
 • Route 2: we werken aan werkgeluk; met competente en bevlogen medewerkers
  Deze route is gericht op de verbetering van het werkgeluk van de medewerkers door te werken aan competente en bevlogen medewerkers door het uitvoeren van onze HR-visie en de inzet van het nieuwe werken
 • Route 3: we bouwen aan Woonpark de Posten
  Route 3 staat in het teken van het bouwen aan Woonpark de Posten. Op vrijwel dezelfde plek als de huidige oudbouw zal een modern woonpark verrijzen waarin een groot deel van de huidige klanten opnieuw zal worden gehuisvest 

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • De Posten heeft koers uitgezet voor de komende jaren en deze vastgelegd in een meerjarenstrategie 2019 – 2021
 • Ten behoeve van een goede sturing op het behalen van de doelstellingen van de ambities van onze meerjarenstrategie zijn deze vastgelegd in jaarwerkplannen binnen een nieuw digitaal Jaarplan. Dit Jaarplan wordt gevolgd middels de beleidscyclus
 • De hieruit afgeleide strategie voor 2020, de uitgangspunten van de begroting en de vertaling van de jaarwerkplannen zijn in september 2019 vastgelegd in de kaderbrief 2020
 • In 2019 is gewerkt aan het aanscherpen van de PDCA-cyclus van de beleidscyclus door de hierin verbonden onderdelen en processen te herijken. Dit om uiteindelijk te komen tot een goede borging en bewaking van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening
 • Op basis van de nieuwe koers heeft de Posten in 2019 de organisatie-inrichting gewijzigd (zie hiervoor Interne organisatiestructuur onder Onze Basis)
 • De kaders van het traject Samen Sturen zijn met het OOT besproken en in 2019 vastgesteld
 • Gericht en volgend op de in 2018 ingezette cultuurverandering, hebben de sleutelfunctionarissen in 2019 evaluatiegesprekken gehad en hebben de individueel gewenste opleidingen en (ontwikkel-) trajecten vervolg gekregen
 • Om te komen tot Woonpark de Posten, hebben zich in 2019 veel ontwikkelingen voorgedaan:
  • De Posten is in zee gegaan met IAA architecten voor de nieuwbouw van de Posten
  • Met de gemeente Enschede, Woonzorg Nederland en Woningcorporatie Domijn (hierna te noemen “Domijn”) vormt de Posten een coalitie. Vanuit deze coalitie wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de buurt De Posten. Vanuit de vastgestelde visie “Onze Buurt de Posten” (www.onzebuurtdeposten.nl) is hiervoor, met inbreng van de bewoners, een programmaplan met vier programma’s ontwikkeld: Sociaal (Talentontwikkeling, Begripvol Samenleven), Zorg (Dichtbij Zelfstandig), Wonen (Duurzaam Passend Bewonen) en Leefomgeving (Groen, Grijs, Gelukkig). Deze programma’s worden in 2020 verder uitgewerkt en ingebracht bij de nieuwbouw van de Posten om zo te werken aan een inclusieve wijk. Zie hiervoor dit filmpje
  • Met de hierboven genoemde coalitie en het programmaplan neemt de Posten sinds 2019 deel aan het Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk, dat door Platform 31 wordt gedragen. Voor dit programma werkt Platform 31 samen met het G40- Stedennetwerk. Dit programma duurt 2 jaar en richt zich op 12 bestaande en 12 nieuwe wijken. Het wordt mede gefinancierd door de ministeries van VWS en BZK. Doel is het bijdragen aan kennisontwikkeling en innovatie en het toepassen daarvan in het eigen gebied rond vraagstukken als: hoe maken we de wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, ook de kwetsbare groepen, en hoe bevorderen we het goed wonen in de wijk voor deze groepen. Zie hiervoor: Op 29 januari is de coalitie de Posten een nadrukkelijke spreker geweest op het congres “Thuis in de Wijk. Zie hiervoor: https://www.linkedin.com/posts/actiz_onze-buurt-de-posten-durf-het-als-wijk-ook-activity-6628179769215201280-wkRn.
  • De Posten heeft met Woonzorg Nederland een intentieverklaring ondertekend inzake de ontwikkelingen van de Ronde Vleugel
  • De Posten heeft stappen gezet op het gebied van het diagnostiek, behandeling en preventie in de wijk. Dit door onder andere taakherschikking, meer samenwerking met de huisartsen in de wijk en inzet van onze specialisten ouderengeneeskunde in de wijk. Naast de gesprekken met de huisartsen, hebben we ook overleg gevoerd met het MST, de gemeente en de zorgverzekeraars om tot een gezamenlijke integrale aanpak te komen. In 2020 zal dit verder worden uitgewerkt

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De Posten besteedt veel aandacht aan haar omgeving. We werken met een gescheiden afvalinzamelings-systeem waardoor de af te voeren goederen, zoals glas, papier, oliën en vetten ook hergebruikt kunnen worden. Verder maakt de Posten afspraken over (verpakkings-)materialen en producten die, daar waar mogelijk, niet milieubelastend zijn en bijdragen aan het verlagen van de exploitatiekosten. Bij vervanging van verlichting door verbouwingen en het opknappen van het gebouw wordt structureel gewerkt met LED-verlichting. Dit type licht geeft een hogere lichtopbrengst en verbruikt veel minder elektriciteit. Bij de vervanging van apparatuur en machines wordt bij de keuze nadrukkelijk gekeken naar hergebruik en het energieverbruik. Daarnaast draagt de voortgang in digitaliseren van informatiestromen, o.a. door het gebruik van het Elektronisch Zorgdossier, bij aan het verminderen van het papierverbruik. Veel leverancierscontracten zijn afgesloten door inkoopcombinaties (Lucrum, FST en Intrakoop). Naast de afspraken over het gezamenlijk op locatie afleveren (Cross-doc systeem), vragen wij leveranciers of, hoe en in welke mate zij invulling geven aan hun sociaal- en milieubeleid en hun maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen. Dat geldt ook voor leveranciers waarmee de Posten zelfstandig contracten afsluit.
Zoals in ‘Besturing gericht op maatschappelijke doelstelling’ aangegeven, biedt de Posten werkervaringsplaatsen en werkplekken aan mensen die verder van de reguliere arbeidsmarkt af staan. Zo dragen cliënten van Aveleijn zorg voor een groot deel van de vuilinzameling en verspreiden zij wekelijks kantoorartikelen over de afdelingen. Daarnaast biedt de Posten onderdak aan studenten en kwetsbare jongeren. Dit om een brug te slaan tussen de eenzaamheid onder ouderen en studenten die moeite hebben om een (betaalbare) kamer te vinden. Zij zetten zich binnen de huiskamers van de Posten in bij activiteiten die bijdragen aan het welzijn van onze klanten (zie Zinvolle Daginvulling).
De Posten beschikt daarnaast over een Werkpakt-keurmerk waarmee wij ons onderscheiden door sociaal ondernemerschap: we onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente verstrekt het Werkpakt-keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.

Naleving gedragscodes

De Posten hanteert een gedragscode waarin de afspraken zijn omschreven die op basis van de visie van de Posten gelden voor de omgang tussen professionals, vrijwilligers, klanten, familieleden en bezoekers. Daarnaast hanteert de Posten gedragsregels met betrekking tot computergebruik, privacy en social media. De Posten voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving en laat zich in dit kader ondersteunen door een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG-er) en een interne privacy officer. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied nemen we actief deel aan het netwerk Zorgnet Oost.


De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • De Posten heeft de acties, voortvloeiende uit de in 2018 uitgevoerde DPIA’s, opgepakt. Om de daarin geconstateerde risico’s te blijven beheersen, besteedt de Posten hieraan, middels een plan van aanpak, continu aandacht. De wijze waarop de Posten hiermee omgaat en welke maatregelen zijn genomen, zijn geborgd en worden bewaakt in ons Kwaliteitskompas en de Directiebeoordeling
 • In 2019 zijn we gestart met kennisdeling en samenwerking met diverse zorgorganisaties op het gebied van automatisering
 • De wijze waarop de AVG binnen de Posten is georganiseerd, kunt u lezen en zien in het artikel en de promotiefilm, die de Posten in samenwerking met ICT Spirit in 2019 heeft gemaakt: https://ictspirit.nl/referenties/bij-de-posten-is-privacy-een-continu-proces

Toekomstparagraaf

De Posten is financieel gezond en wil in de toekomst graag gezond blijven. Dit betekent dat we voor een resultaatgerichte en doelmatige bedrijfsvoering gaan.
Tijdens het schijven van dit jaardocument heeft de uitbraak van Covid-19 de zorgsector hard geraakt. Voor de Posten betekent dat vanwege het besmettingsgevaar de dagbesteding voor ouderen, net als bij andere zorgaanbieders is stilgelegd. Wijkverpleegkundigen van de Posten beperken waar mogelijk de klantcontacten. Ondanks een bezoekverbod raken ouderen ook in de Posten besmet. Afdelingen met een corona-uitbraak worden geïsoleerd, wat de opnamecapaciteit en daarmee de zorgverlening beperkt.
Aan de aanbodkant zorgt het coronavirus bij de Posten voor meer verzuim en personeelskrapte. Bovendien zijn er minder plaatsen beschikbaar en wordt vanwege besmettingsgevaar planbare zorg uitgesteld. Enerzijds zorgt dit op termijn voor een inhaalvraag en langere wachttijden, anderzijds leidt het ook tot tijdelijke onderbenutting en afstel. Aan de vraagkant is sprake van twee tegengestelde effecten: de zorgbehoefte neemt toe door de golf aan coronapatiënten, tegelijkertijd stellen mensen geplande behandelingen uit om besmetting te voorkomen. Per saldo verwacht de Posten dat de totale zorgverlening in 2020 minder omvangrijk zal zijn dan verwacht.
Toch verwacht de Posten door de coronacrisis een (beperkte) omzetdaling. Dit is vooral te danken aan de, naar verwachting, omvangrijke compensatie voor extra kosten van coronazorg en zorgbrede compensatie voor omzetverlies die zorgaanbieders ontvangen van zorgverzekeraars, zorgkantoren, VWS en gemeenten.

In kwartaal 2 2020 wordt voor de Posten duidelijk wat de genoemde zorgbrede compensatie voor omzet verlies en extra kosten voor het jaar 2020 gaan betekenen. De Posten anticipeert hier nadrukkelijk op door strak bedrijfsmatig te sturen en discussie te voeren over de wijze waarop haar medewerkers op de beste passende wijze in de (nabije) toekomst kunnen worden ingezet. Ondanks deze onzekerheden kiest de Posten er voor om op de ingeslagen weg door te gaan en haar “koers” te blijven volgen.
Dit betekent onder andere voortgang in de nieuwbouw van de Posten en de samenwerking in “Onze buurt de Posten” met de partners Domijn, Gemeente Enschede en Woonzorg Nederland, de strategie-ontwikkeling van Zorgschakel Enschede; onze samenwerking met Saxion, UT, ROC van Twente en TZA op de gebieden Zorgtechnologie en bewegen en de ontwikkelingen rondom ons traject Samen Sturen.
En uiteraard blijven wij ons, mede versterkt door ons nieuwe team van leidinggevenden, focussen op onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening waarin de Posten de afgelopen jaren veel goede ontwikkelingen in gang heeft gezet die hebben geresulteerd in continue verbetering. Deze te varen koers, mede ontwikkeld met betrokkenheid van de Cliëntenraad en de zorgteams, staat beschreven in de Verbeterdoelen in ons Kwaliteitsplan 2020 op onze website https://kwaliteitinbeeld.deposten.nl/ . 


De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • In december 2019 hebben de 4 bestuurders van de moederorganisaties van Zorgschakel Enschede (Livio, Manna, Liberein en de Posten) een aanzet tot een strategische visie gemaakt. Zorgschakel Enschede wil zorgdragen voor een naadloze overgang van de een naar de andere zorgsoort. Dit over de grenzen van de 4 organisaties en het MST heen en gericht op passende preventie, diagnostiek, en (specialistische) behandeling. In 2020 volgt een tweede sessie waarin taakverdeling en meerjaren doelstellingen worden vastgesteld