Algemeen beleid


 

Visie, strategie, beleid

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, de regie behoudt en zichzelf kan zijn. We gaan uit van eigen mogelijkheden, wensen en behoeften en sluiten daarop aan met onze ondersteuning in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties. Familie en mantelzorgers zijn daarbij gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt. De Posten is maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. Wij staan open voor vernieuwingen en nemen daarin graag het voortouw.

Omdat we mee willen blijven (kunnen) bewegen in de veranderende wereld van de ouderenzorg en de toenemende dynamiek in de externe omgeving (versterkt door de Covid-19 pandemie), heeft de Posten midden 2020 haar huidige koers aangescherpt. De Posten staat namelijk aan de vooravond van haar eigen transformatie. 
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de ontwikkeling van Woonpark de Posten, met de realisatie van onze nieuwbouw maar ook onze aangescherpte visie op gastvrijheid, samenwerking en bijbehorende veranderingen in onze (werk)processen. Daarnaast willen we ook op de juiste manier mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen binnen de Zorgschakel Enschede en de rol die we hierin vervullen.

Het resultaat is een herijkte strategie samengevat in drie routes en onze basis op orde, die we al vanaf de vorige meerjarenstrategie kennen. Deze routes geven richting aan ons handelen in de komende periode en vormen in samenhang een antwoord op de kansen en uitdagingen waar de Posten in de komende planningsperiode mee wordt geconfronteerd, het betreft:
 • Basis op orde: "Goed geregeld" de basis op orde houden en brengen van de  eigen organisatie (de Posten) 
  "Goed geregeld" is gericht op het op orde brengen én houden van een gezonde basis en gaat in op de stappen die de Posten als organisatie nog wil zetten in de komende planningsperiode om de organisatie toekomstbestendig te maken. Onderdeel van deze route is het project ‘Samen Sturen’, bedoeld om de omslag van het zelf sturen naar het samen sturen te realiseren. Daarnaast gaat "Goed geregeld" ook in op het verder optimaliseren van het kwaliteitsbeleid en de (financiële)bedrijfsvoering, o.a. door verbeteren van rapportages, budgetten en de introductie van een rolling forecast. Ook gaat "Goed geregeld" over het verder ontwikkelen van business intelligence (BI) en stuurinformatie binnen de Posten, evenals zaken als de optimalisatie van leiderschap, management en good governance.
 • Route 1: we werken aan welzijn, zorg en behandeling in een inclusieve wijk
  Het is de ambitie van de Posten om als zorgorganisatie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen, met een focus op ouderen
 • Route 2: we werken aan werkgeluk; met competente en bevlogen medewerkers
  Deze route is gericht op de verbetering van het werkgeluk van de medewerkers door te werken aan competente en bevlogen medewerkers door het uitvoeren van onze HR-visie en de inzet van het nieuwe werken
 • Route 3: we bouwen aan Woonpark de Posten
  Route 3 staat in het teken van het bouwen aan Woonpark de Posten. Op vrijwel dezelfde plek als de huidige oudbouw zal een modern woonpark verrijzen waarin een groot deel van de huidige klanten opnieuw zal worden gehuisvest 

De ontwikkelingen in 2020 waren:
 • In 2020 vond de jaarlijkse evaluatie van de meerjarenstrategie plaats. Deze heeft geleid tot een herijkte meerjarenstrategie en herijkt jaarplan, waaraan de doelstellingen van de meerjarenstrategie van Zorgschakel Enschede zijn verbonden. Vanaf 2021 zal hierop worden gestuurd
 • Omdat de corona-situatie in 2020 impact heeft gehad op de activiteiten in het Jaarplan, ziet de Posten verbeterkansen in het behalen van de doelstellingen. In 2021 zal daarom de vergaderstructuur voor het Kernteam worden herijkt, de teamplannen worden verbonden met het Jaarplan en zal de overlegstructuur worden door-ontwikkeld
 • In 2020 is het Kwaliteits- en Jaarverslag 2019 goedgekeurd, vastgesteld en opgenomen op de website Kwaliteit in Beeld

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De Posten besteedt veel aandacht aan haar omgeving. We werken met een gescheiden afvalinzamelings-systeem waardoor de af te voeren goederen, zoals glas, papier, oliën en vetten ook hergebruikt kunnen worden. Verder maakt de Posten afspraken over (verpakkings-)materialen en producten die, daar waar mogelijk, niet milieubelastend zijn en bijdragen aan het verlagen van de exploitatiekosten. Bij vervanging van verlichting door verbouwingen en het opknappen van het gebouw wordt structureel gewerkt met LED-verlichting. Dit type licht geeft een hogere lichtopbrengst en verbruikt veel minder elektriciteit. Bij de vervanging van apparatuur en machines wordt bij de keuze nadrukkelijk gekeken naar hergebruik en het energieverbruik. Daarnaast draagt de voortgang in digitaliseren van informatiestromen, o.a. door het gebruik van het Elektronisch Zorgdossier, bij aan het verminderen van het papierverbruik. Veel leverancierscontracten zijn afgesloten door inkoopcombinaties (Lucrum, FST en Intrakoop). Naast de afspraken over het gezamenlijk op locatie afleveren (Cross-doc systeem), vragen wij leveranciers of, hoe en in welke mate zij invulling geven aan hun sociaal- en milieubeleid en hun maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen. Dat geldt ook voor leveranciers waarmee de Posten zelfstandig contracten afsluit.
Zoals in ‘Besturing gericht op maatschappelijke doelstelling’ aangegeven, biedt de Posten werkervaringsplaatsen en werkplekken aan mensen die verder van de reguliere arbeidsmarkt af staan. Zo dragen cliënten van Aveleijn zorg voor een groot deel van de vuilinzameling en verspreiden zij wekelijks kantoorartikelen over de afdelingen. Daarnaast biedt de Posten onderdak aan studenten en kwetsbare jongeren. Dit om een brug te slaan tussen de eenzaamheid onder ouderen en studenten die moeite hebben om een (betaalbare) kamer te vinden. Zij zetten zich binnen de huiskamers van de Posten in bij activiteiten die bijdragen aan het welzijn van onze klanten (zie Zinvolle Daginvulling).
De Posten beschikt daarnaast over een Werkpakt-keurmerk waarmee wij ons onderscheiden door sociaal ondernemerschap: we onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente verstrekt het Werkpakt-keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.

Naleving gedragscodes

De Posten hanteert een gedragscode waarin de afspraken zijn omschreven die op basis van de visie van de Posten gelden voor de omgang tussen professionals, vrijwilligers, klanten, familieleden en bezoekers. Daarnaast hanteert de Posten gedragsregels met betrekking tot computergebruik, privacy en social media. De Posten voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving en laat zich in dit kader ondersteunen door een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG-er) en een interne privacy officer. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied nemen we actief deel aan het netwerk Zorgnet Oost.
De wijze waarop de AVG binnen de Posten is georganiseerd, kunt u lezen en zien in dit filmpje.


De ontwikkelingen in 2020 waren:
 • De rol van interne privacy-officer is in 2020 officieel vastgelegd
 • Over 2020 is een Verantwoordingsrapportage opgesteld. Uit deze jaarlijkse evaluatie blijkt dat de resultaten vanuit de DPIA’s ondernomen acties op de geconstateerde risico’s rondom de veiligheid van privacy-informatie goed is geborgd en wordt bewaakt. In 2021 en 2022 volgt weer een nieuwe DPIA-gesprekkenreeks
 • In 2020 heeft de Posten het privacy-reglement herijkt en gepubliceerd op de website. Tevens hebben wij onze klanten en medewerkers geïnformeerd over de wijze waarop wij als verwerker omgaan met persoonsgegevens
 • In 2020 hebben we, met betrokkenheid en na instemming van de OR, onze Gedragscode herijkt en vastgesteld. Om onze medewerkers zo goed en snel mogelijk te kunnen ondersteunen, hebben we direct daarna stroomschema’s Agressie en Veiligheid opgesteld. Deze stroomschema’s zijn onderdeel van het protocol agressie, dat in 2021 zal worden afgerond en opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem