Algemeen beleid


 

Visie, strategie, beleid

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, zichzelf kan zijn. Kwaliteit van bestaan met zoveel mogelijk eigen regie en zelfstandigheid is daarbij het vertrekpunt. We gaan uit van eigen mogelijkheden, wensen en behoeften en sluiten daarop aan met onze ondersteuning in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties met hieraan voorliggend, waar dit kan, inzet van technologie. Familie en mantelzorgers zijn daarbij gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt. 
De Posten is maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. Wij staan open voor vernieuwingen en nemen daarin graag het voortouw. Om deze  visie waar te kunnen blijven maken, bewegen wij daarom continue mee met de landelijke ontwikkelingen.

De grote toename van ouderen in combinatie met onvoldoende beschikbare professionele zorg door de krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat we als samenleving niet alle zorgvragen op kunnen vangen. We zullen daarom anders moeten gaan kijken naar ouder worden en naar de zorg. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we in Nederland daarom alle zeilen moeten bijzetten. Dit vraagt een transformatie van de zorg. Het gaat hierbij niet om het veranderen van een organisatie naar een nieuwe situatie, het gaat om het bouwen van een organisatie die continue in verandering kan zijn.

Deze transformatie heeft de Posten al ingezet vanuit onze missie, visie en strategische routes waarin de afgelopen jaren al veel is bereikt. Maar er is méér nodig. Want als wij kijken naar de laatste ontwikkelingen vanuit de verschillende (woon-) programma’s en agenda’s zoals Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het Integraal Zorgakkoord (IZA), Ouder Worden 2040 en de Nationale Woon- en Bouwagenda, die de komende jaren van invloed zijn op de ontwikkeling van de Posten, zullen wij sneller en krachtiger moeten gaan meebewegen. Duidelijk is wel dat onze Leidende Principes van Woonpark de Posten nog steeds passend zijn bij de laatste ontwikkelingen. Ook in 2023 zullen we hier vervolgstappen in zetten. Dit alles vraagt om zorgvuldige sturing en vooral leiderschap.

Dit betekent dat de Posten nog een aantal stappen heeft te zetten waarin de maatschappelijk opgave: “we willen anders, we moeten anders, we kunnen anders” centraal staat. In samenwerking met partners willen we bereiken dat de zorg- en dienstverlening zich aanpast aan de voorkeur van onze klanten om zo lang mogelijk de regie op het eigen leven te behouden. Hierdoor kunnen zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. Voor klanten met de meest complexe zorgvragen blijft waar nodig een plek in ons verpleeghuis beschikbaar waar zij integrale zorg- en dienstverlening kunnen ontvangen en waar het zorgaanbod samenhangt met de fysieke locatie.


Tegelijkertijd is landelijk een nieuwe norm gesteld. Deze norm is: “zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan”. Hierbij gaat het altijd om “samen”: samen met naasten, mantelzorgers met de samenleving, met de informele zorgverleners, met andere professionals (over de domeinen heen), ondersteund met digitale toepassingen. Dit betekent ook bureaucratie verminderen, behoud van voldoende medewerkers, verwachtingen managen, innovatie aanjagen en het vakmanschap van onze zorgprofessionals faciliteren en beschermen. De context van de zorg moet worden opgerekt.
Naast de benodigde professionele zorg is het een verantwoordelijkheid van de ouderen zelf en ook de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ouderen een goede dag te bieden. Realistische en haalbare maatschappelijke verwachtingen rondom de zorg voor ouderen moeten leiden tot de juiste discussie over de kwaliteit van zorg.

Op basis van deze voorliggende opgave hebben wij eind 2022 10 uitgangspunten ontwikkeld, die zijn besproken met het Kernteam, de Raad van Toezicht, een delegatie van de Cliëntenraad, de VAR, de Ondernemingsraad, leidinggevenden, de wijkverpleegkundigen en de behandelaren.
Uitgangspunten die samen met onze besturingsfilosofie (zie deze link) als basis dienen voor de aangescherpte richting die de Posten de komende jaren op wil gaan. • 1. De Posten doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat het werk effectief georganiseerd wordt. Hierbij wordt de inzet van informele zorg intra- als extramuraal opgezocht
 • 2. De Posten zet zich in op het behoud van medewerkers, het werkgeluk van medewerkers en variatie in teamsamenstellingen
 • 3. De Posten richt zich op het versterken van de betrokkenheid, zeggenschap en veerkracht van onze medewerkers door hen uit te nodigen mee te denken, praten en (eind-)beslissen over en op inhoudelijke thema’s en te maken beleidskeuzes. Ook het bewaken en vergroten van de professionele autonomie staat voorop, door opleiden, innoveren en het faciliteren van anders werken
 • 4. De Posten zorgt dat (zorg) technologie en inzet van ondersteunende middelen altijd voorliggend zijn aan professionele zorg
 • 5. De Posten doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat ouderen thuis kunnen (blijven) wonen, primair ondersteund door het eigen sociaal netwerk (als erkend partner) aangevuld met voldoende en adequate zorg, ondersteuning en expertise thuis, met meer inzet op preventie (waaronder welzijn) en vroeg signalering. Hierbij is het versterken van zelf- en samenredzaamheid de basis
 • 6. De Posten versterkt de samenwerking met haar partners en breidt deze waar mogelijk uit om passende zorg en ondersteuning mogelijk te maken
 • 7. De Posten zet met haar zorg, welzijn en behandeling in op verschuiving naar welzijnsmodel en de beweging naar de 1e lijn. Ook hier wordt de inzet van de informele zorg opgezocht en krijgt Doen & Ontmoeten vanuit Onze Buurt de Posten een plaats
 • 8. De Posten zorgt voor de beschikbaarheid van behandeling voor mensen met een complexe zorgvraag in het verpleeghuis en/of thuis. De juiste arts op het juiste moment
 • 9. De Posten zet in op transformatie van de facilitaire dienst om werkprocessen beter te laten aansluiten bij de behoefte van de klant en de organisatie in Woonpark de Posten
 • 10. De Posten levert een bijdrage aan de opgave om onze samenleving duurzaam te maken. Het gaat hier om bewustwording rondom duurzaamheid en een gezonde werk- en leefomgeving
Onze drie routes en onze basis op orde “Goed Geregeld” vanuit onze meerjarenstrategie blijven hierin onze leidraad. Ze geven richting aan ons handelen in de komende periode en vormen in samenhang een antwoord op de kansen en uitdagingen waar de Posten in de komende planningsperiode mee wordt geconfronteerd. Het betreft:
 • Basis op orde: “Goed geregeld” de basis op orde houden en brengen van de eigen organisatie (de Posten)
  “Goed Geregeld”  is gericht op het op orde brengen én houden van een gezonde basis en gaat in op de stappen die de Posten als organisatie nog wil zetten in de komende planningsperiode om de organisatie toekomstbestendig te maken. Daarnaast gaat Goed Geregeld ook in op het verder optimaliseren van het kwaliteitsbeleid en de (financiële)bedrijfsvoering, o.a. door verbeteren van rapportages, budgetten en de introductie van een rolling forecast. Ook gaat ‘Goed Geregeld ’ over het verder ontwikkelen van business intelligence (BI) en stuurinformatie binnen de Posten, evenals zaken als de optimalisatie van leiderschap, management en good governance.
 • Route 1: we werken aan welzijn, zorg en behandeling in een inclusieve wijk
  Het is de ambitie van de Posten om als zorgorganisatie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen, met een focus op ouderen
 • Route 2: we werken aan werkgeluk; met competente en bevlogen medewerkers
  Deze route is gericht op de verbetering van het werkgeluk van de medewerkers door te werken aan competente en bevlogen medewerkers door het uitvoeren van onze HR-visie en de inzet van het nieuwe werken
 • Route 3: we bouwen aan Woonpark de Posten
  Route 3 staat in het teken van het bouwen aan Woonpark de Posten. Op vrijwel dezelfde plek als de huidige oudbouw zal een modern woonpark verrijzen waarin een groot deel van de huidige klanten opnieuw zal worden gehuisvest en dat ondersteunend is aan de inwoners in de wijk 

 • In 2023 evalueren we onze strategie om toe te werken naar onze nieuwe Meerjarenstrategie 2023 – 2027 waarin ook de evaluatie van onze missie en visie plaatsvindt
 • In het eerste kwartaal van 2023 wordt een besluit genomen over de nieuwbouw van Woonpark de Posten waarmee we de benodigde transitie voor de organisatie kunnen versnellen

 • In 2022 heeft een heroriëntatie plaatsgevonden op het product Huishoudelijke Ondersteuning. Op basis van de resultaten van de definitieve aanbesteding vanuit de gemeente zal De Posten begin 2023 een besluit nemen om hiermee wel of niet door te gaan
 • In 2022 heeft het team Behandeling een voorlopig plan van aanpak 2023 opgesteld m.b.t. de doorontwikkeling van het behandelteam gericht op de toekomstige veranderingen vanuit de bovengenoemde 10 uitgangspunten
 • In april en september vonden beleidsdagen plaats met het Kernteam, de leidinggevenden en de adviseurs. De dagen in april stonden in het teken van rollen en verantwoordelijkheden en versteviging van de samenwerking met elkaar waarbij aangegeven dilemma’s onderwerp van gesprek waren. Ook kwamen het thema Verandering en de werkwijze van de proeftuinen aan bod, waarmee we ook in april binnen de Posten zijn gestart. De dagen in september stonden ook in het teken van samenwerking en transitie waarin tevens het jaarlijkse (beleidscyclus-)proces rondom de Kaderbrief, het Jaarplan en de begroting aan bod kwamen
 • In 2022 heeft een wissel plaatsgevonden in rol van Eerste Geneeskundige van de Posten. De Eerste Geneeskundige zal in deze rol in 2023 het initiatief nemen om te komen tot een professioneel statuut (wijze van samenwerking in de organisatie en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de rol van de op te richten medische staf die rechtstreeks een adviserende functie aan de Raad van Bestuur zal hebben). In 2023 zal ook een medisch beleidsplan worden opgeleverd
 • In 2022 is de structuurschets, basis voor het voorlopig ontwerp, opgeleverd. In 2023 zal het voorlopig ontwerp worden opgeleverd. Het proces om te komen tot een definitief besluit heeft echter vertraging opgelopen. Dit omdat de huidige context om verstandige bouwkeuzes te maken ingewikkeld is. Dit door de verhoging van kosten die gemaakt moeten worden voor de bestaande bebouwing en de prijsstijgingen voor onder andere grondstoffen. Een tegenslag die ook landelijk bij meer nieuwbouwtrajecten speelt. In 2023 beraden we ons, samen met de Raad van Toezicht op de benodigde stappen in dit proces

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De Posten besteedt veel aandacht aan haar omgeving. We werken met een gescheiden afvalinzamelings-systeem waardoor de af te voeren goederen, zoals glas, papier, oliën en vetten ook hergebruikt kunnen worden. Verder maakt de Posten afspraken over (verpakkings-)materialen en producten die, daar waar mogelijk, niet milieubelastend zijn en bijdragen aan het verlagen van de exploitatiekosten. Bij vervanging van verlichting door verbouwingen en het opknappen van het gebouw wordt structureel gewerkt met LED-verlichting. Dit type licht geeft een hogere lichtopbrengst en verbruikt veel minder elektriciteit. Bij de vervanging van apparatuur en machines wordt bij de keuze nadrukkelijk gekeken naar hergebruik en het energieverbruik. Daarnaast draagt de voortgang in digitaliseren van informatiestromen, o.a. door het gebruik van het Elektronisch Zorgdossier, bij aan het verminderen van het papierverbruik. Veel leverancierscontracten zijn afgesloten door inkoopcombinaties (Lucrum, FST en Intrakoop). Naast de afspraken over het gezamenlijk op locatie afleveren (Cross-doc systeem), vragen wij leveranciers of, hoe en in welke mate zij invulling geven aan hun sociaal- en milieubeleid en hun maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen. Dat geldt ook voor leveranciers waarmee de Posten zelfstandig contracten afsluit.
Zoals in ‘Besturing gericht op maatschappelijke doelstelling’ aangegeven, biedt de Posten werkervaringsplaatsen en werkplekken aan mensen die verder van de reguliere arbeidsmarkt af staan. Zo dragen cliënten van Aveleijn zorg voor een groot deel van de vuilinzameling en verspreiden zij wekelijks kantoorartikelen over de afdelingen. Zie voor een impressie van hun werkzaamheden, dit filmpje
Daarnaast biedt de Posten onderdak aan studenten en kwetsbare jongeren. Dit om een brug te slaan tussen de eenzaamheid onder ouderen en studenten die moeite hebben om een (betaalbare) kamer te vinden. Zij zetten zich binnen de huiskamers van de Posten in bij activiteiten die bijdragen aan het welzijn van onze klanten (zie Zinvolle Daginvulling).
De Posten beschikt daarnaast over een Werkpakt-keurmerk waarmee wij ons onderscheiden door sociaal ondernemerschap: we onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente verstrekt het Werkpakt-keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.
Regulier besteden wij aandacht aan de bewustwording van het energieverbruik bij onze medewerkers. Dit om zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te werken.

 • De Posten is aangesloten bij de Green Deal. Door deelname aan de Green Deal kijken we samen waar we efficiëntere en duurzamere keuzes kunnen maken. We stellen in 2023 een duurzaamheidsverslaggeving op waarin aandacht voor gezondheidsbevordering, vergroting van bewustwording en kennis rondom duurzaamheid, toewerken naar minder directie CO2-uitstoot in 2030, toewerken naar circulaire zorg, toewerken naar verminderen van milieubelasting van medicatie(gebruik)

Cultuur en gedrag

De Posten werkt volgens de Landelijke Governancecode Zorg 2022. Naast algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, maar ook doelgerichtheid en doelmatigheid, werken wij volgens onze besturingsfilosofie en kernwaarden Hartelijk Huiselijk en Hulpvaardig (zie Onze Basis). Deze waarden zijn zichtbaar in onze cultuur en ons gedrag.

Soft controls
De afspraken die op basis van de visie van de Posten gelden voor de omgang tussen professionals, vrijwilligers, klanten, familieleden en bezoeken liggen vast in een gedragscode. Naast omgangsregels staan hierin ook ons rook-, alcohol- en drugsbeleid, het beleid omtrent omgang met bedrijfsmiddelen en ons beleid rondom belangenverstrengeling, integriteit en zorgvuldige omgang met informatie beschreven.
De gedragscode ontvangen onze medewerkers bij in dienst treding. Regulier besteden we hieraan aandacht in de organisatie. 

Voor ondersteuning op het gebied van integriteit en het bieden van een sociale veilige werkplek is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Deze is belast met de eerste opvang en advisering bij ongewenst gedrag, problemen of klachten. Ook kan de vertrouwenspersoon begeleiden bij het indienen van klachten, het signaleren van misstanden en het adviseren inzake sociale veiligheid en klachtenbeleid. De functie behelst naast de taken als VPOO (Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen) ook taken als VPI (Vertrouwenspersoon Integriteit). De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan de organisatie. 

Daarnaast beschikt De Posten over een klachtenregeling voor medewerkers en kunnen onze medewerkers terecht bij de klachtencommissie. De klachtenregeling voorziet in de behandeling van klachten van medewerkers over beslissingen, bejegeningen of gedragingen van andere medewerkers van De Posten. De klachtencommissie voor medewerkers heeft als opdracht de toedracht van de klacht te onderzoeken en een uitspraak te doen over de gegrondheid van de klacht. Indien de uitspraak is dat de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond is, kan de klachtencommissie de directeur-bestuurder adviseren over eventueel te treffen maatregelen in het kader van de afwikkeling van de klacht. Van de behandelde klachten wordt een registratie bijgehouden. Jaarlijks rapporteert de klachtencommissie aan de directeur-bestuurder.

Omdat wij het belangrijk vinden zorgvuldig om te gaan met een (vermoeden van een) misstand, beschikken wij over een klokkenluidersregeling. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.
Deze voorziening vinden wij een belangrijk instrument om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur.

Daarnaast voorzien ook onze statuten en reglementen van RvT en directeur-bestuurder in bepalingen ten aanzien van gedrag.

De wijze waarop De Posten omgaat met klachten van klanten leest u in onze paragraaf Klachten klanten onder Gebruik van Informatie. Ook kan de klant steun, advies of therapie ontvangen van onze maatschappelijk werker, onze geestelijk verzorgenden of een psycholoog. Zie hiervoor het Thema Zingeving onder Wonen en Welzijn.

Ten behoeve van transparantie en beschikbaarheid zijn alle reglementen beschikbaar in ons kwaliteitsmanagementsysteem. De klokkenluidersregeling is tevens openbaar op onze website.


 • Begin januari besteedden we aandacht aan grensoverschrijdend gedrag. Dit naar aanleiding van het nieuws over The Voice of Holland. Ook bij De Posten is dit niet acceptabel. We hebben onze medewerkers geïnformeerd over wat zij eraan kunnen doen als zij hiermee in onze organisatie toch te maken krijgen
 • Ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag is ook aandacht geweest tijdens één van de RvT-vergaderingen in 2022
 • In 2022 heeft De Posten haar weg vervolgd naar een rookvrije organisatie per 2023 en heeft hiervoor beleid opgesteld
 • Sinds 2022 biedt de Posten ook de mogelijkheid tot moreel beraad. Door een moreel beraad leren zorgverleners met elkaar te spreken over wat ze goede zorg vinden en waar de grenzen van goede zorg liggen. Het helpt zorgverleners ook om hun eigen grenzen te onderzoeken en om elkaar beter te begrijpen. Onze geestelijk verzorgenden kunnen hierbij ondersteunen

Informatieveiligheid

Daarnaast hanteert de Posten gedragsregels met betrekking tot computergebruik, privacy en social media. De Posten voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving en laat zich in dit kader ondersteunen door een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG-er) en een interne privacy officer. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied nemen we actief deel aan het netwerk Zorgnet Oost. De wijze waarop de AVG binnen de Posten is georganiseerd, kunt u lezen en zien in dit filmpje. Regulier besteedt De Posten aandacht aan het veilig omgaan met data door andere berichtgeving hierover op intranet.


 • We vervolgen de uitvoering van de reeks DPIA’s (data protection impact assessment) met eerste aandacht voor de kwetsbare processen. Dit omdat de Posten het belangrijk vindt om op een zorgvuldige wijze met privacy-informatie binnen de organisatie te blijven omgaan
 • Op het gebied van ICT- en privacy-veiligheid voeren we in 2023 een veiligheidstest uit en voeren een 0-meting uit op de NEN-norm 7510

 • Jaarlijks besteden we in maart extra aandacht aan informatieveiligheid in het kader van de jaarlijkse regionale campagne #Privacymaart. Ook in 2022 hebben we op een positieve en ludieke manier onder medewerkers hierop geattendeerd. Onderwerpen als identiteitsfraude met ID-kaarten en het zorgen voor opgeruimde werkplekken kwamen hierbij in 2022 aan de orde
 • In 2022 is samen met de Raad van Toezicht gesproken om ons netwerk te laten testen door een ethische hacker. In 2022 hebben wij hiervoor een externe partij aangetrokken. Deze voert begin 2023 een totale scan uit op het externe bedrijfsnetwerk, een zogenaamde pentest. Hiermee wordt elk risico naar bovengehaald en geclassificeerd in prioriteiten. Met deze informatie weten we wat interessant is voor hackers en hoe we ons als organisatie hiertegen kunnen beveiligen. Dit zodat onze informatie veilig achter gesloten deuren blijft

Toekomstparagraaf

De Posten is financieel gezond en wil in de toekomst graag gezond blijven. Dit betekent dat we ook de komende jaren voor een resultaatgerichte en doelmatige bedrijfsvoering gaan.
Het afgelopen jaar heeft de Posten laten zien dat het de bedrijfsvoering goed op orde heeft gekregen. De  begrotingen zijn reëel en het beoogde resultaat op vastgoed alsook op zorg worden behaald. Sturen op inzet is hierbij van belang. De leidinggevenden en het Kernteam pakken hier hun verantwoordelijkheid in. Ook over het verzuim kunnen we optimistisch zijn. De aanpak volgens de gedragsmatige visie op verzuim werkt zijn vruchten af. Het voortschrijdend verzuim laat een daling zien. 

Na de corona-periode van de afgelopen jaren, zijn we vanaf het tweede kwartaal van 2022 weer langzaam bezig gegaan met de onderwerpen vanuit onze strategische routes. Het afgelopen jaar hebben we hierin veel resultaten behaald zoals u ook kunt lezen in dit verslag maar ook op onze website de Posten op Koers. In 2023 borduren we hierop voort. De strategische koers van de Posten wordt ondersteund door de landelijke vastgestelde programma's Wonen en zorg voor Ouderen en IZA vanuit het ministerie van VWS. 
Het komende jaar blijven we ons daarom richten op het behalen van onze strategische doelstellingen zoals u ook kunt lezen in ons Kwaliteitsplan 2023. Belangrijk hierbij is de beweging anders denken, netwerken en verbinden maar ook om loslaten, ombuigen en stoppen. 

De teams worden naast de inzet van leidinggevenden ook steeds beter ondersteund door de facilitaire dienst en ondersteunende diensten. Zo ontvangen teams vanuit HR ondersteuning op het gebied van verzuimreductie, een inwerk- en kennismakingsproces en ontwikkelgesprekken om zo ruimte voor leren en ontwikkeling te creëren. Deze gesprekken vormen de basis in de verdere ontwikkeling van medewerkers. Ook biedt dit ons als organisatie weer input om zelf verder te verbeteren en ontwikkelen. De wisselwerking die ontstaat draagt bij aan groter verandervermogen van de organisatie in zijn geheel wat positief bijdraagt aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

In de paragraaf visie, strategie en beleid kunt u lezen hoe deze ontwikkelingen richting geven aan ons handelen in de komende periode.