Algemeen beleid


 

Visie, strategie, beleid

In onze visie gaat het erom dat de klant, ondanks fysieke, sociale en emotionele uitdagingen, zichzelf kan zijn. Kwaliteit van bestaan met zoveel mogelijk eigen regie en zelfstandigheid is daarbij het vertrekpunt. We gaan uit van eigen mogelijkheden, wensen en behoeften en sluiten daarop aan met onze ondersteuning in de vorm van zorg, welzijn, behandeling en hierbij passende woonlocaties met hieraan voorliggend, waar dit kan, inzet van technologie. Familie en mantelzorgers zijn daarbij gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen vinden wij van essentieel belang om te zorgen dat de klant zich veilig en thuis voelt. 
De Posten is maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. Wij staan open voor vernieuwingen en nemen daarin graag het voortouw. Om deze  visie waar te kunnen blijven maken, bewegen wij daarom continue mee met de landelijke ontwikkelingen.

“Anders kijken, anders denken, anders doen”! Dit was de titel van de speciale show van de Waardenladers voor De Posten op 8 november 2023. Want we zullen het ook echt anders moeten doen.

De toekomst van de ouderenzorg staat namelijk onder grote druk. De Nederlandse samenleving vergrijst in rap tempo en doet een steeds groter beroep op de zorg terwijl het aantal medewerkers in de zorg niet meegroeit. Er komen een miljoen extra 85+’ers bij en tegelijkertijd gaat een derde van de zorgmedewerkers in de ouderenzorg de komende tien jaar met pensioen. De demografische vraagstukken die voorliggen zijn bij uitstek samenlevingsvraagstukken en niet exclusief zorgvraagstukken. Het gaat erom hoe we als land ouder willen worden en wat ervoor nodig is om dat op een prettige en passende manier te doen.

De ouderenzorg zelf raakt vele vraagstukken, zoals wonen, werken, samenwerken en passende zorg vooral vanuit eigen regie. We moeten daarom met elkaar, de politiek en samenleving, blijven investeren in een toekomstbestendige ouderenzorg. Dit vraagt om lef en scherpe keuzes, ook van de Posten. We staan samen voor de opgave om de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden voor mensen die zorg nodig hebben in het woonpark en in de ons omliggende buurt. Tegelijkertijd is een tijd van verandering ook een tijd van kansen voor onze klanten, medewerkers en verwanten. Want belangrijke onderwerpen als eigen regie, zelfredzaamheid, naasten, buurt en vrijwilligers, de inzet van hulpmiddelen en technologie en het anders organiseren van de verschillende werkprocessen staan hoog op de agenda en bieden mogelijkheden als we het hebben over de zorg van morgen. 
Om binnen de Posten passende (persoonsgerichte en betaalbare) zorg te kunnen blijven leveren is transitie noodzakelijk. Aangezien er geen pasklaar antwoord bestaat op de ontwikkelingen die op ons af komen, vraagt deze transitie dat we gaan exploreren en experimenteren. Een fase die mogelijk zal leiden tot de vraag om tegennatuurlijk te gaan handelen. Het oude “zorgen voor” zal moeten veranderen in “zorgen dat” en “zorgen met”.  

Ondersteund met onze besturingsfilosofie en 10 uitgangspunten hebben we vorig jaar al een stevige ambitie met elkaar afgesproken. Het was een eerste aanzet voor de benodigde beweging naar de toekomst waarin de landelijke norm: “zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan” centraal staat. Een beweging waarin we het afgelopen jaar al veel hebben gerealiseerd. Maar er is fundamenteel meer nodig. 

Dit betekent een herziening in onze aanpak. In 2024 starten we met meerjarige programma's waarin alle bedrijfsonderdelen van de Posten een rol in spelen. Dit zijn de programma's Wonen bij de Posten (Schijf van vijf), Wijkgericht werken, Onze buurt De Posten en Woonpark de Posten aangevuld met “de basis op orde”. De doelstellingen vanuit onze huidige routes integreren we in de programma’s. 
Deze programmatische aanpak brengt een heldere (programma)organisatie binnen de Posten, met duidelijke rollen voor opdrachtgever, opdrachtnemer, projectleiders en andere betrokkenen bij de uitvoering van de programma’s en daartoe behorende projecten. De programmatische aanpak is bedoeld om de transitie doelgericht vorm te geven. De programma’s brengen verandering in de dagelijkse 
operatie / het primaire proces dat in de lijnorganisatie is belegd. 

Onze missie, visie, kernwaarden en de beleidscyclus (van meerjarenstrategie tot jaarlijkse kaderbrief en jaarplan) zijn uitgangspunt van de programma’s. Het hoofdprogramma Wonen bij de Posten (Schijf van vijf) dient in 2024 als werkmethode en zal in de meerjarenstrategie als richtinggevend gedachtegoed gaan landen. 

Inhoudelijk sterk verbonden met dit hoofdprogramma zijn de programma's Wijkgericht Werken en Onze buurt De Posten die zich ook vanuit de Schijf van Vijf richten op herkenbare wijkverpleging door integraal werken en samenwerken in de keten en de ontwikkeling van zorgzame buurten met onze coalitiepartners gemeente Enschede, woningbouwcoöperatie Domijn en onze partners van Zorgschakel Enschede. 

Naast bovengenoemde programma’s is het realiseren van Woonpark de Posten ook één van onze grote trajecten op weg naar een nieuwe toekomst van de Posten. Op vrijwel dezelfde plek als de huidige oudbouw zal een modern woonpark verrijzen waarin een groot deel van onze huidige klanten opnieuw wordt gehuisvest. In 2024 starten we hiervan de eerste fase: de verbouw van de Ronde Vleugel. Het gebouw zal zowel van binnen als buiten wordt opgeknapt. In het gebouw komen ontmoetingsruimten waar bewoners samen kunnen genieten van de maaltijden en van welzijnsactiviteiten. Na de oplevering van de Ronde Vleugel starten we naar verwachting in 2025 met onze nieuwbouw, fase twee van Woonpark de Posten. 
De nieuwbouw en verbouw van het huidige complex naar losse woongebouwen leveren een verschuiving op in de huidige inrichting waarbij alle bestaande werkprocessen aangepast worden. Een uitdagende opdracht die met betrokkenheid van medewerkers en medezeggenschap georganiseerd en gerealiseerd gaan worden.

De inhoudelijke uitdagingen en veranderingen zullen hand in hand moeten gaan met een goede basis op orde. Dit betekent een goede financiële bedrijfsvoering en vanuit kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan onze klanten. Met de komst van het nieuwe Kwaliteitskompas per 1 januari 2024 gaan wij op zoek naar een passende wijze van verantwoording afleggen. In 2024 worden er concrete stappen gezet in de vermindering van administratieve handelingen. 

Om deze nieuwe experimentele beweging samen mogelijk te maken, te doorleven en hieraan samen invulling te geven vinden we het belangrijk om hierbij continu onze zorgprofessionals, medezeggenschap en Raad van Toezicht te betrekken. Op de verschillende tafels zal deze beweging daarom onderwerp van gesprek zijn. 
Om focus en overzicht te blijven houden op de opgave die voor ons ligt, vertalen we de doelstellingen vanuit de programma’s en onze basis op orde in ons (digitale) Jaarplan en ons Kwaliteitsplan voor 2024. Daarnaast plannen we begin 2024 met onze medezeggenschap Jaarplan-bijeenkomsten om tijdig de instemmings- en adviesonderwerpen vanuit de doelstellingen voor het komende jaar met elkaar te bespreken en zullen we tijdens de Beleidsdagen ook onze leidinggevenden, adviseurs en coördinatoren hierbij betrekken.Onze 10 uitgangspunten

Onze 10 uitgangspunten zijn: 
 • 1. De Posten doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat het werk effectief georganiseerd wordt. Hierbij wordt de inzet van informele zorg intra- als extramuraal opgezocht.
 •  2. De Posten zet zich in op het behoud van medewerkers, het werkgeluk van medewerkers en variatie in teamsamenstellingen. 
 •  3. De Posten richt zich op het versterken van de betrokkenheid, zeggenschap en veerkracht van onze medewerkers door hen uit te nodigen mee te denken, praten en (eind-)beslissen over en op inhoudelijke thema’s en te maken beleidskeuzes. Ook het bewaken en vergroten van de professionele autonomie staat voorop, door opleiden, innoveren en het faciliteren van anders werken. 
 •  4. De Posten zorgt dat (zorg) technologie en inzet van ondersteunende middelen altijd voorliggend zijn aan professionele zorg.
 •  5. De Posten doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat ouderen thuis kunnen (blijven) wonen, primair ondersteund door het eigen sociaal netwerk (als erkend partner) aangevuld met voldoende en adequate zorg, ondersteuning en expertise thuis, met meer inzet op preventie (waaronder welzijn) en vroeg signalering. Hierbij is het versterken van zelf- en samenredzaamheid de basis.
 •  6. De Posten versterkt de samenwerking met haar partners en breidt deze waar mogelijk uit om passende zorg en ondersteuning mogelijk te maken
 •  7. De Posten zet met haar zorg, welzijn en behandeling in op verschuiving naar welzijnsmodel en de beweging naar de 1e lijn. Ook hier wordt de inzet van de informele zorg opgezocht en krijgt Doen & Ontmoeten vanuit Onze Buurt de Posten een plaats.
 •  8. De Posten zorgt voor de beschikbaarheid van behandeling voor mensen met een complexe zorgvraag in het verpleeghuis en/of thuis. De juiste arts op het juiste moment.
 •  9. De Posten zet in op transformatie van de facilitaire dienst om werkprocessen beter te laten aansluiten bij de behoefte van de klant en de organisatie in Woonpark de Posten.
 •  10. De Posten levert een bijdrage aan de opgave om onze samenleving duurzaam te maken. Het gaat hier om bewustwording rondom duurzaamheid en een gezonde werk- en leefomgeving.

 • In 2024 werken we toe naar uitwerking en implementatie van het nieuwe programma (Schijf van Vijf)
 • In 2024 gaan we op weg naar onze Meerjarenstrategie 2024 – 2017. Tijdens dit proces herijken we ook onze missie en visie op basis van de in 2022 vastgestelde nieuwe statuten en de weg die wij de komende jaren gaan inslaan
 • Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw, vervolgen we in 2024 onze weg naar het definitief ontwerp
 • In 2024 starten we fase 1 van Woonpark de Posten door het starten van de uitvoering van de verbouwing van de Ronde Vleugel

 • Na een uitgebreide heroriëntatie op het product Huishoudelijke Ondersteuning, hebben wij in nauw overleg met onze medezeggenschap en Raad van Toezicht, besloten af te zien van de aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning 2024. Begin december vond een afscheidsreceptie plaats voor de huishoudelijk medewerkers WMO die per 1 januari bij ons uit dienst zijn gegaan en per deze datum in dienst zijn getreden bij collega zorgorganisatie Manna
 • Op 15 mei vond de bijeenkomst “Loslaten, ombuigen en stoppen” plaats met externe spreker Marije van den Berg. Een mooie bijeenkomst met het Kernteam, leidinggevenden, medezeggenschap, Raad van Toezicht en professionals waarin onze eigen collega’s hun praktische ervaringen met “stoppen” ons deelden
 • Vanwege de financiële uitdagingen in de ouderenzorg en de impact hiervan op alle zorgorganisaties in Nederland en daarmee ook De Posten hebben wij in 2023 samen met 9 andere Twentse VVT-instellingen een nadrukkelijke oproep gedaan aan Menzis Zorgkantoor om samen de transitie in de ouderenzorg adequaat vorm te geven en te realiseren. Door de aangekondigde tariefkortingen en de inhoud van het nieuwe inkoopbeleid dreigt er stagnatie om de veranderopgave te realiseren en komt de zorg aan onze klanten onverantwoord onder druk te staan. Deze brief is breed verspreid, ook naar VWS en de gemeenten in Twente. Naar aanleiding van deze brief heeft een gesprek met Menzis plaatsgevonden en is een interview hierover verschenen in Tubantia
 • In april hebben we samen met onze Zorgschakel Enschede (ZSE-)partners projectplannen opgesteld voor de Transitiemiddelen. De beweging in deze plannen alsook de inzet van de Transitiemiddelen, die in samenhang staan met de visie van ZSE, geven de urgentie aan die de partners ervaren om de organisatie van de zorg in de regio op onderdelen anders te organiseren. Met de plannen van deze Transitiemiddelen is Menzis akkoord gegaan. Per kwartaal informeren wij Menzis over de voortgang
 • In juni en september vonden meerdere Beleidsdagen plaats met het Kernteam, de leidinggevenden, adviseurs en coördinatoren. Deze dagen stonden in het teken van de dynamiek rondom de ouderenzorg, de uitdagingen waar we voor staan en de noodzakelijke beweging die we hierin samen moeten maken. Kortom: vandaag vraagt Anders kijken, anders denken en anders doen. Tijdens interactieve sessies is hierover actief meegedacht. Op basis van alle input zijn we aan de slag gegaan om, samen met de organisatie, de benodigde concretiseringsslag te kunnen gaan maken
 • In december vond een strategiesessie plaats met het bestuur van Zorgschakel Enschede en deels met de managers. Doelstelling van deze bijeenkomst was evaluatie van de werkagenda 2023, het benoemen van de speerpunten voor 2024 en het hernieuwen van de visie ZSE voor 2024 e.v. De bijeenkomst was georganiseerd, voorbereid en begeleid door de bestuurssecretarissen van de vier organisaties i.s.m. de manager ZSE
 • In 2023 hebben we veel stappen gezet om te komen tot realisatie van de Dynamische OntmoetingsPlek (DOP) Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en er hebben gesprekken plaatsgevonden met een maatschappelijk ondernemer over het vormen van een concept en exploitatiemodel
 • In 2023 vonden afzonderlijke dagen voor de Wijkverpleging en Behandeling plaats. Dagen waarin we met de betrokken collega’s hebben stilgestaan bij de koers van de Posten en de urgentie om hierin verder door te ontwikkelen. Met de input vanuit deze dagen zijn toekomstbeelden geschetst en is een jaarplan Wijkverpleging 2023 opgesteld. In 2024 werken we aan de acties die hieruit voortkomen
 • Begin oktober vond de opening plaats van “het Noaberhuus” en is onder applaus van alle bezoekers is deze nieuwe naam onthuld. De Indische en Syrische ontmoetingsgroepen hebben hierin inmiddels hun intrek genomen

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De Posten besteedt veel aandacht aan haar omgeving. We werken met een gescheiden afvalinzamelings-systeem waardoor de af te voeren goederen, zoals glas, papier, oliën en vetten ook hergebruikt kunnen worden. Verder maakt de Posten afspraken over (verpakkings-)materialen en producten die, daar waar mogelijk, niet milieubelastend zijn en bijdragen aan het verlagen van de exploitatiekosten. Bij vervanging van verlichting door verbouwingen en het opknappen van het gebouw wordt structureel gewerkt met LED-verlichting. Dit type licht geeft een hogere lichtopbrengst en verbruikt veel minder elektriciteit. Bij de vervanging van apparatuur en machines wordt bij de keuze nadrukkelijk gekeken naar hergebruik en het energieverbruik. Daarnaast draagt de voortgang in digitaliseren van informatiestromen, o.a. door het gebruik van het Elektronisch Zorgdossier, bij aan het verminderen van het papierverbruik. Veel leverancierscontracten zijn afgesloten door inkoopcombinaties (Lucrum, FST en Intrakoop). Naast de afspraken over het gezamenlijk op locatie afleveren (Cross-doc systeem), vragen wij leveranciers of, hoe en in welke mate zij invulling geven aan hun sociaal- en milieubeleid en hun maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen. Dat geldt ook voor leveranciers waarmee de Posten zelfstandig contracten afsluit.
Zoals in ‘Besturing gericht op maatschappelijke doelstelling’ aangegeven, biedt de Posten werkervaringsplaatsen en werkplekken aan mensen die verder van de reguliere arbeidsmarkt af staan. Zo dragen cliënten van Aveleijn zorg voor een groot deel van de vuilinzameling en verspreiden zij wekelijks kantoorartikelen over de afdelingen. Zie voor een impressie van hun werkzaamheden, dit filmpje
Daarnaast biedt de Posten onderdak aan studenten en kwetsbare jongeren. Dit om een brug te slaan tussen de eenzaamheid onder ouderen en studenten die moeite hebben om een (betaalbare) kamer te vinden. Zij zetten zich binnen de huiskamers van de Posten in bij activiteiten die bijdragen aan het welzijn van onze klanten (zie Zinvolle Daginvulling).
De Posten beschikt daarnaast over een Werkpakt-keurmerk waarmee wij ons onderscheiden door sociaal ondernemerschap: we onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente verstrekt het Werkpakt-keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.
De Posten is aangesloten bij de Green Deal. Door deelname aan de Green Deal kijken we samen waar we efficiëntere en duurzamere keuzes kunnen maken. Regulier besteden wij aandacht aan de bewustwording van het energieverbruik bij onze medewerkers. Dit om zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te werken.

 • Vanuit de in 2023 opgestelde Kansenkaart volgt in 2024 verdere uitwerking op de daarin genoemde vier thema’s energieverbruik, vastgoed, mobiliteit, afval & circulariteit

 • In het kader van de Green Deal (waarbij De Posten is aangesloten, gefaciliteerd door Lucrum en Provincie Overijssel) hebben wij in 2023 een 0-meting laten uitvoeren op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in een kansenkaart waaruit blijkt dat de Posten in praktijk al veel stappen heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Met de verbeterpunten gaan we in 2024 aan de slag

Cultuur en gedrag

De Posten werkt volgens de Landelijke Governancecode Zorg 2022. Naast algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, maar ook doelgerichtheid en doelmatigheid, werken wij volgens onze besturingsfilosofie en kernwaarden Hartelijk Huiselijk en Hulpvaardig (zie Onze Basis). Deze waarden zijn zichtbaar in onze cultuur en ons gedrag.

Soft controls
De afspraken die op basis van de visie van de Posten gelden voor de omgang tussen professionals, vrijwilligers, klanten, familieleden en bezoeken liggen vast in een gedragscode. Naast omgangsregels staan hierin ook ons rook-, alcohol- en drugsbeleid, het beleid omtrent omgang met bedrijfsmiddelen en ons beleid rondom belangenverstrengeling, integriteit en zorgvuldige omgang met informatie beschreven.
De gedragscode ontvangen onze medewerkers bij in dienst treding. Regulier besteden we hieraan aandacht in de organisatie. 

Voor ondersteuning op het gebied van integriteit en het bieden van een sociale veilige werkplek is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Deze is belast met de eerste opvang en advisering bij ongewenst gedrag, problemen of klachten. Ook kan de vertrouwenspersoon begeleiden bij het indienen van klachten, het signaleren van misstanden en het adviseren inzake sociale veiligheid en klachtenbeleid. De functie behelst naast de taken als VPOO (Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen) ook taken als VPI (Vertrouwenspersoon Integriteit). De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan de organisatie. 

Daarnaast beschikt De Posten over een klachtenregeling voor medewerkers en kunnen onze medewerkers terecht bij de klachtencommissie. De klachtenregeling voorziet in de behandeling van klachten van medewerkers over beslissingen, bejegeningen of gedragingen van andere medewerkers van De Posten. De klachtencommissie voor medewerkers heeft als opdracht de toedracht van de klacht te onderzoeken en een uitspraak te doen over de gegrondheid van de klacht. Indien de uitspraak is dat de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond is, kan de klachtencommissie de directeur-bestuurder adviseren over eventueel te treffen maatregelen in het kader van de afwikkeling van de klacht. Van de behandelde klachten wordt een registratie bijgehouden. Jaarlijks rapporteert de klachtencommissie aan de directeur-bestuurder.

Omdat wij het belangrijk vinden zorgvuldig om te gaan met een (vermoeden van een) misstand, beschikken wij over een klokkenluidersregeling. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.
Deze voorziening vinden wij een belangrijk instrument om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur.

Daarnaast voorzien ook onze statuten en reglementen van RvT en directeur-bestuurder in bepalingen ten aanzien van gedrag.

De wijze waarop De Posten omgaat met klachten van klanten leest u in onze paragraaf Klachten klanten onder Gebruik van Informatie. Ook kan de klant steun, advies of therapie ontvangen van onze maatschappelijk werker, onze geestelijk verzorgenden of een psycholoog. Zie hiervoor het Thema Zingeving onder Wonen en Welzijn.

Ten behoeve van transparantie en beschikbaarheid zijn alle reglementen beschikbaar in ons kwaliteitsmanagementsysteem. De klokkenluidersregeling is tevens openbaar op onze website.


 • Beknopte analyses vanuit de jaarlijkse rapportages 2023 van de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon voor medewerkers zijn opgenomen in de Kwaliteitsrapportage die is op te vragen bij de adviseur Kwaliteit en Innovatie

Informatieveiligheid

Daarnaast hanteert de Posten gedragsregels met betrekking tot computergebruik, privacy en social media. De Posten voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving en laat zich in dit kader ondersteunen door een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG-er) en een interne privacy officer. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied nemen we actief deel aan het netwerk Zorgnet Oost. De wijze waarop de AVG binnen de Posten is georganiseerd, kunt u lezen en zien in dit filmpje. Regulier besteedt De Posten aandacht aan het veilig omgaan met data door andere berichtgeving hierover op intranet. Eén per twee jaar voert de Posten een ethische hack uit om de veiligheid van het netwerk te testen en de kwetsbaarheden te achterhalen om deze tijdig te kunnen verhelpen.


 • In 2024 gaan we verder met onze acties om de beveiliging op een gestructureerde wijze te gaan inrichten op basis van de NEN 7510. Dit doen we samen met een externe organisatie en op basis van de in 2023 uitgevoerde 0-meting
 • We starten in 2024 een nieuwe campagne omtrent informatieveiligheid en privacy. Dit om hernieuwd en structureel aandacht te (blijven) vragen aan onze medewerkers omtrent bewustwording op dit onderwerp

 • In 2023 hebben wij door een externe partij een totale scan (ethische hack) laten uitvoeren op ons externe bedrijfsnetwerk, een zogenaamde pentest. Hiermee is elk risico naar bovengehaald en geclassificeerd in prioriteiten. Met deze informatie weten we wat interessant is voor hackers en hoe we ons als organisatie hiertegen kunnen beveiligen. Dit zodat onze informatie veilig achter gesloten deuren blijft. Uit deze scan zijn geen urgente risico’s gevonden. De aandachtspunten zijn in 2023 opgepakt met de betreffende leveranciers. In 2023 is afgesproken om deze scan voortaan één keer per twee jaar te laten uitvoeren. Het rapport is geborgd in het Kwaliteitskompas en wordt bewaakt bij de privacy-officer
 • In juli 2023 heeft externe partij KIWA deel 1 van 2 van de nulmeting voor de NEN 7510 uitgevoerd. Uit deze meting kwamen een aantal zaken, volgens verwachting, als niet conform naar voren. Ondanks het feit dat we veel beveiligingsmaatregelen hebben genomen, bleek vastlegging hiervan (nog) onvoldoende. Hieraan hebben wij de afgelopen periode hard gewerkt. In 2024 zullen we hier de laatste hand aan leggen zodat de Posten in 2024 aan de norm voldoet
 • In juni werd de jaarlijkse verantwoordingsrapportage van onze FG-er (Functionaris Gegevensbescherming) opgeleverd. Hierin werden we geïnformeerd over de bevindingen en gedane werkzaamheden van de afgelopen periode en een korte vooruitblik voor het komende jaar inzake het veilig omgaan met data. De geconstateerde bevindingen op het gebied van AVG zijn vastgelegd in een totaaloverzicht in ons Kwaliteitskompas en worden door de FG-er en privacy-officer samen met de eigenaren opgepakt en midden 2024
 • Ondanks onze zorgvuldige omgang met data konden we helaas niet voorkomen dat in november een datalek voorkwam tijdens het versturen van 100 brieven van de uitvraag cliënttevredenheid door een extern ingeschakelde partner. Direct na constatering hebben wij melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de benadeelde geadresseerden en hierbij tevens onze excuses aan aangeboden. Door hierin samen met onze FG-er snel gehandeld te hebben, hebben wij de gevolgen van het datalek ten aanzien van de privacy van de benadeelden beperkt en diverse maatregelen genomen om te voorkomen dat het incident zich nogmaals kan voordoen
 • Sinds 2023 werken we met een nieuw digitaal Jaarplan (projectmanagement-systeem). Alle doelstellingen staan hierin opgenomen om de voortgang te kunnen bewaken en borgen

Toekomstparagraaf

De Posten is financieel gezond en wil in de toekomst graag gezond blijven. Dit betekent dat we ook de komende jaren voor een resultaatgerichte en doelmatige bedrijfsvoering gaan.
Het afgelopen jaar heeft de Posten laten zien dat het de bedrijfsvoering goed op orde heeft gekregen. De  begrotingen zijn reëel en het beoogde resultaat op vastgoed alsook op zorg worden behaald. Sturen op inzet is hierbij van belang. De leidinggevenden en het Kernteam pakken hier hun verantwoordelijkheid in. Ook over het verzuim kunnen we optimistisch zijn. De aanpak volgens de gedragsmatige visie op verzuim werkt zijn vruchten af. Het voortschrijdend verzuim laat een daling zien. 

Na de corona-periode van de afgelopen jaren, zijn we vanaf het tweede kwartaal van 2022 weer langzaam bezig gegaan met de onderwerpen vanuit onze strategische routes. Het afgelopen jaar hebben we hierin veel resultaten behaald zoals u ook kunt lezen in dit verslag maar ook op onze website de Posten op Koers. In 2023 borduren we hierop voort. De strategische koers van de Posten wordt ondersteund door de landelijke vastgestelde programma's Wonen en zorg voor Ouderen en IZA vanuit het ministerie van VWS. 
Het komende jaar blijven we ons daarom richten op het behalen van onze strategische doelstellingen zoals u ook kunt lezen in ons Kwaliteitsplan 2023. Belangrijk hierbij is de beweging anders denken, netwerken en verbinden maar ook om loslaten, ombuigen en stoppen. 

De teams worden naast de inzet van leidinggevenden ook steeds beter ondersteund door de facilitaire dienst en ondersteunende diensten. Zo ontvangen teams vanuit HR ondersteuning op het gebied van verzuimreductie, een inwerk- en kennismakingsproces en ontwikkelgesprekken om zo ruimte voor leren en ontwikkeling te creëren. Deze gesprekken vormen de basis in de verdere ontwikkeling van medewerkers. Ook biedt dit ons als organisatie weer input om zelf verder te verbeteren en ontwikkelen. De wisselwerking die ontstaat draagt bij aan groter verandervermogen van de organisatie in zijn geheel wat positief bijdraagt aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

In de paragraaf visie, strategie en beleid kunt u lezen hoe deze ontwikkelingen richting geven aan ons handelen in de komende periode.