Leren en werken aan kwaliteit

De Posten werkt continu aan haar kwaliteit van zorg- en dienstverlening. We actualiseren doorlopend ons kwaliteitsmanagementsysteem dat onze medewerkers ondersteunt in hun dagelijks werk, we organiseren intercollegiale toetsingen met ons lerend netwerk, we dragen zorg voor interne audits, we inventariseren (bijna) incidenten binnen onze incidentencommissie en we geven onze professionals voldoende ruimte en tijd bij het vormgeven van de kwaliteit van hun werk waarin leren en ontwikkelen een grote rol spelen. Daarnaast vindt één keer per maand een overleg plaats met de stuurgroep Kwaliteit in Beeld waarin de kwaliteit en veiligheid binnen de Posten wordt besproken, bewaakt en geborgd en waaraan een brede vertegenwoordiging van de Posten (de zorgmanagers, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, de beleidsadviseur, afvaardigingen van de VAR, HR en leidinggevenden, de adviseur directie en de directeur-bestuurder) deelneemt. Deze overlegvorm is gekoppeld aan de beleidscyclus zodat de hieruit besproken onderwerpen ook op beleidsniveau worden gevolgd en bewaakt. Binnen deze overlegvorm wordt op reguliere basis verbinding gelegd met de commissies en werkgroepen (die deel uit maken van de kwaliteitsstructuur van de Posten (zie Kwaliteitsstructuur).


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Om ons verder te ontwikkelen naar een klantgerichte organisatie met oog voor de ontwikkeling van onze medewerkers, vindt in 2021 een ISO her-certificering plaats
 • We borduren voort op de ontwikkeling van het overzicht verbeteracties, onderdeel van onze beleidscyclus. Dit om de opvolging van verbeterpunten van in- en externe audits inzichtelijk te krijgen, te bewaken en om hiervan te leren en verbeteren
 • We bouwen voort op de (kennis-) ontwikkelingen en samenwerking met ons Lerend Netwerk
 • We gaan in 2021 verder met het ontwikkeltraject voor onze leidinggevenden

De ontwikkelingen in 2020 waren:
 • In 2020 hebben we ons voorbereid op de externe her-certificering van ons kwaliteitsmanagementsysteem (ISO-certificering) dat op 20 en 21 april 2021 plaatsvond
 • We hebben voortgeborduurd op de ontwikkeling van het overzicht verbeteracties, onderdeel van onze beleidscyclus. Dit om de opvolging van verbeterpunten van in- en externe audits inzichtelijk te krijgen, te bewaken en om hiervan te leren en verbeteren. We nemen het mee in ons Kwaliteitsplan 2021
 • De mogelijkheid om medewerkers Welzijn en Zorg een “kijkje in elkaars keuken” te laten nemen, is in 2020 niet gerealiseerd. Omdat we het wel belangrijk vinden om te blijven leren en ontwikkelen, nemen we het mee in onze reguliere bedrijfsvoering
 • We hebben voortgeborduurd op de (kennis-) ontwikkelingen en samenwerking met ons Lerend Netwerk
 • De beoordeling van de PDCA-cyclus van de Beleidscyclus is in 2020 gerealiseerd. Het is een continu proces, dat is geborgd in ons Jaarplan. We nemen het niet meer mee in ons Kwaliteitsplan 2021
 • Het ontwikkeltraject leidinggevenden is in 2020 gerealiseerd. We gaan hier in 2021 mee verder
 • Eind 2020 is ons Kwaliteitsplan 2020 opgeleverd en toegevoegd aan de website Kwaliteit in Beeld
 • In 2020 hebben we hernieuwde scherpe focus op ons kwaliteitsmanagementsysteem. Op korte termijn vindt een verbeterslag plaats van de documentatie binnen het huidige systeem. Op lange termijn doen we onderzoek naar een beter beheersbaar en efficiënter systeem, passend bij de beleidscyclus en huidige ontwikkelingen van de Posten


Kwaliteitsstructuur (commissies en werkgroepen)

Binnen de Posten functioneert een kwaliteitsstructuur met commissies en werkgroepen, die met elkaar zijn verbonden en structureel onderdeel uitmaken van de beleidscyclus. Deze wijze van multidisciplinair borgen zorgt voor optimaal gebruik van kennis en kunde op de betreffende prestatie(s), bevordering van het cyclisch werken en borging en verbetering van het beleid. Dit voor een goede waarborging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de klanten van de Posten.Afbeelding: de kwaliteitsstructuur van de Posten

De structuur bestaat uit de commissies: Vrijheid en Veiligheid, Incidenten, Geneesmiddelen, Wondzorg en Incontinentie en de Arbo-commissie. De verschillende commissies zijn gekoppeld aan aandachtsvelders binnen de teams. Op deze wijze worden strategie, tactiek en operatie met elkaar verbonden (zie afbeeldingen).Afbeelding: de verbinding tussen de Commissies, aandachtsvelders en teams

De keuze voor de commissies komt voort uit de basisthema's van het kwaliteitskader en de wet- en regelgeving. Ook werkt de Posten met een aantal werkgroepen waarvoor geen verplichting is vanuit wet- en regelgeving maar waarvan wij het belangrijk vinden dat er structurele aandacht voor is. Het gaat om de werkgroepen Leren en Ontwikkelen, Bevoegd en Bekwaam, Hulpmiddelen, Mondzorg, Intimiteit, Ethiek, Palliatieve zorg, Eten en Drinken en Ouderenmishandeling.
De commissies en werkgroepen ondersteunen met deze geformuleerde doelstellingen de organisatie en medewerkers in de juiste uitvoering van de wet- en regelgeving en dragen zorg voor evaluatie, verbetering  en borging in de praktijk. Ze werken met een jaarplan en aan de hand daarvan rapporteren zij aan de stuurgroep Kwaliteit in Beeld. Vanuit Kwaliteit in Beeld wordt deze informatie gebruikt voor de directiebeoordeling, de kaderbrief, het Kwaliteitsplan, het opleidingsplan en het Kwaliteits- en Jaarverslag.
De stuurgroep Kwaliteit in Beeld heeft als belangrijkste taak het bewaken van de kwaliteitsdoelstellingen, de voortgang en het bewaken van de werking / effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem (het “Kwaliteitskompas”) en daarmee van de commissies en werkgroepen. In de stuurgroep Kwaliteit in Beeld komen alle voorgestelde adviezen t.a.v. besluitvorming vanuit de commissies en werkgroepen bijeen.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Ook in 2021 stellen de commissies en werkgroepen voor een Jaar- en/of actieplan en een Jaarverslag op en rapporteren hiermee aan de stuurgroep KIB
 • In het voorjaar 2021 evalueren we de kwaliteitsstructuur met alle voorzitters van de commissies en werkgroepen en de stuurgroep Kwaliteit in Beeld
 • We investeren in gespecialiseerde verpleegkundigen met taken op het gebied van de thema’s binnen de kwaliteitsstructuur en de bewaking van de kwaliteit van zorg. We nemen dit mee in het FWG-traject en het traject Samen Sturen

De ontwikkelingen in 2020 waren:
 • Eind 2020 hebben de commissies voor het eerst hun Jaarplan met doelstellingen voor 2021 ingeleverd. In 2021 volgen ook de Jaarplannen van de werkgroepen én de Jaarverslagen van alle commissies en werkgroepen. Deze worden besproken in de stuurgroep KIB
 • Vanwege de corona-situatie heeft de evaluatie van de kwaliteitsstructuur in 2020 niet plaatsgevonden. Deze is gepland in 2021
 • Omdat we het belangrijk vinden onze professionals steeds meer te betrekken bij ons beleid, evalueren we continu onze kwaliteitsstructuur en hebben we deze in augustus 2020 herijkt
 • De in 2020 gestarte investering in gespecialiseerde verpleegkundigen met taken op het gebied van de thema’s binnen de kwaliteitsstructuur en de bewaking van de kwaliteit van zorg, is in ontwikkeling. We gaan hiermee in 2021 verder en nemen dit mee in het FWG-traject en het traject Samen Sturen
 • In het kader van leren en ontwikkelen en inbedding van onze kwaliteitsstructuur in de organisatie, informeren wij onze medewerkers regulier via intranet over de ontwikkelingen van de commissies en werkgroepen. In 2020 hebben enkele commissies en werkgroepen zich ook middels een intranetbericht aan de organisatie voorgesteld. In 2021 krijgt dit vervolg