Leren en ontwikkelen

Lerende organisaties

De Posten werkt continu aan haar kwaliteit van zorg- en dienstverlening. We actualiseren doorlopend ons kwaliteitsmanagementsysteem dat onze medewerkers ondersteunt in hun dagelijks werk, we organiseren intercollegiale toetsingen met ons lerend netwerk, we dragen zorg voor interne audits, we inventariseren (bijna) incidenten binnen onze incidentencommissie en we geven onze professionals voldoende ruimte en tijd bij het vormgeven van de kwaliteit van hun werk waarin leren en ontwikkelen een grote rol spelen. Daarnaast staat het onderwerp Kwaliteit standaard geagendeerd voor elk Kernteam-overleg zodat, mede door de koppeling met de Beleidscyclus, dit onderwerp ook op beleidsniveau gevolgd en bewaakt wordt. Binnen deze overlegvorm wordt op reguliere basis verbinding gelegd met de commissies en thema's (die deel uit maken van de kwaliteitsstructuur van de Posten (zie Kwaliteitsstructuur).

Naast deze kwaliteitsstructuur functioneert sinds 2022 ons Professioneel Platform de Posten (PPP). Deze  overlegvorm is erop gericht om onze professionals meer te betrekken bij het beleid en hen meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid te geven bij de vorming en uitvoering hiervan. De hierin te bespreken onderwerpen worden aangedragen door de professionals zelf. Onze VAR vervult hierin een nadrukkelijke rol. Het PPP houdt verbinding met het Kernteam die de verantwoordelijkheid heeft voor de bewaking en borging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en bedrijfsprocessen.

Daarnaast nemen we regelmatig deel aan bijvoorbeeld congressen, workshops en  samenwerkingsverbanden. Niet alléén om ideeën en inspiratie op te doen maar vooral ook om zelf door te (blijven) ontwikkelen. • In mei 2023 vindt de externe audit (ISO-certificering) van ons kwaliteitsmanagementsysteem plaats
 • We borduren voort op de in 2022 doorgezette verbeterslag van de documentatie binnen het huidige kwaliteitsmanagementsysteem (“Kwaliteitskompas”) en ontwikkelen in 2023 op ons eigen platform een beter beheersbaar en efficiënter systeem, passend bij de beleidscyclus en de huidige ontwikkelingen van De Posten
 • In 2023 worden het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van de nieuwbouw als ook van de transformatie van de Ronde Vleugel opgeleverd
 • In 2023 vertalen we de effecten van gefaseerd bouwen naar schuifplannen voor verschillende functies

 • Begin 2022 is onze stuurgroep Kwaliteit in Beeld opgeheven en hebben we, in samenspraak met deelnemers van deze stuurgroep, een nieuwe overlegvorm georganiseerd: het Professioneel Platform de Posten (PPP?
 • In 2022 is doorgezet op de verbeterslag van de documentatie binnen het huidige kwaliteitsmanagementsysteem (“Kwaliteitskompas”). Dit ter voorbereiding op een nieuw, beter beheersbaar en efficiënter systeem (zie ook ons Kwaliteitsplan 2023)
 • In 2022 hebben wij een keuze gemaakt voor een interieurarchitect voor onze nieuwbouw, die ervoor zorg zal dragen dat onze vier welzijnsthema’s een vertaling gaan vinden in onze nieuwbouw
 • In april 2022 vond de opvolgaudit van onze ISO-certificering plaats. In diverse interviews spraken de auditoren met professionals uit allerlei vakgebieden, teams, managers en directie over diverse werkprocessen en aspecten van kwaliteit. De auditoren waren onder de indruk van de energie en het enthousiasme waarmee iedereen over zijn of haar werk vertelde. Het resultaat van deze dag: we hebben ons ISO-certificaat behouden en daar zijn we best trots op!
 • Sinds 2022 beschikken we weer over een volledig intern auditteam. Het auditteam heeft in 2022 training gehad en pakt het auditprogramma weer op
 • In december ontvingen wij de subsidie Zeggenschap en Veerkracht. Doel van het project voor deze subsidieaanvraag is gericht op meer zeggenschap en veerkracht van onze zorgmedewerkers waarbij, vanuit kennis van de medewerker en wensen van de klant, gekeken wordt hoe de zorg anders georganiseerd kan worden. De proeftuinen zijn hier onderdeel van. Door dagelijks tijd te creëren voor verbeterideeën en de wijze waarop deze in praktijk (kunnen) worden gebracht, wordt de inspraak en de zeggenschap op de werkvloer gestimuleerd en wordt het een integraal onderdeel van het dagelijks werk
 • In mei 2022 was een delegatie van De Posten aanwezig bij het congres Thuis in de Wijk. Een inspirerende dag die o.a. in het teken stond van de visie op toekomstbestendige ouderenzorg en de relatie met de woonopgave voor senioren en waarin o.a. Conny Helder als spreker optrad
 • In mei was onze directeur-bestuurder met een beperkt aantal collega’s uit Twente, Noord Holland en Friesland in gesprek met onze minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder en de hoogste ambtenaren van VWS. De reden voor deze uitnodiging was dat de minister en VWS nieuwsgierig zijn naar de goede initiatieven in het land, en dus ook die van De Posten. De minister was erg geïnteresseerd in Onze Buurt de Posten en de ontwikkelingen
 • In april nam onze directeur-bestuurder deel aan een tweedaagse studiereis naar Düsseldorf. Doel van deze studiereis was om kennis en inspiratie op te doen van lokale initiatieven en sociale innovatie in Duitsland. Want ook in Duitsland staat de ouderenzorg voor enorme uitdagingen. Tijdens dit bezoek werden verschillende projecten bezocht, van burgerinitiatieven tot intergenerationele woonconcepten van een non-profit zorginstellingen in samenwerking met een commerciële ontwikkelaar
 • Eind 2022 hebben we de pilot “samen indiceren” afgerond en wordt er gewerkt aan voortzetting. De pilot is onderdeel van de Twentse Koers, een strategische samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten, GGD Twente, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis en provincie Overijssel. Vanuit diverse organisaties en programma’s zijn en worden we nu nog gevraagd om over deze pilot uitleg te komen geven, onder andere aan VWS en NZa. Leest u hierover ook het artikel in het landelijk Maatwerk Magazine van het programma sociaal domein en leest u hierover ook in dit artikel of dit artikel
 • In september namen medewerkers van onze organisatie deel aan het Kennisfestival Twente Beter, een netwerk van zorgorganisaties, gemeenten, burgerinitiatieven en Menzis, die bij willen dragen aan de veranderingen in de zorg. Door gezamenlijk op te trekken en verbindingen te leggen, inspiratie te bieden en verandering aan te jagen geven we dit gezamenlijk vorm. Dit festival is bedoeld om te leren van elkaar, trots te delen of aan de slag te gaan met vernieuwing in de zorg van de toekomst

Kwaliteitsstructuur (commissies en thema's)

Binnen de Posten functioneert een kwaliteitsstructuur met commissies en thema’s, die met elkaar zijn verbonden en structureel onderdeel uitmaken van de beleidscyclus. Deze wijze van multidisciplinair borgen zorgt voor optimaal gebruik van kennis en kunde op de betreffende prestatie(s), bevordering van het cyclisch werken en borging en verbetering van het beleid. Dit voor een goede waarborging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de klanten van de Posten.Afbeelding: de kwaliteitsstructuur van de Posten

De structuur bestaat uit de commissies: Vrijheid en Veiligheid, Incidenten, Geneesmiddelen, Wondzorg en incontinentie en de Arbo-commissie. De verschillende commissies zijn gekoppeld aan aandachtsvelders binnen de teams. Op deze wijze worden strategie, tactiek en operatie met elkaar verbonden (zie afbeeldingen).Afbeelding: de verbinding tussen de Commissies, aandachtsvelders en teams

De keuze voor de commissies komt voort uit de basisthema’s van het kwaliteitskader en de wet- en regelgeving. Ook werkt de Posten met een aantal thema’s waarvoor geen verplichting is vanuit wet- en regelgeving maar waarvan wij het belangrijk vinden dat er structurele aandacht voor is. Het gaat om de thema’s Leren en Ontwikkelen, Bevoegd en Bekwaam, Hulpmiddelen, Mondzorg, Intimiteit, Ethiek, Palliatieve zorg, Eten en Drinken en Ouderenmishandeling.
De commissies en de verantwoordelijken voor deze thema’s ondersteunen met deze geformuleerde doelstellingen de organisatie en medewerkers in de juiste uitvoering van de wet- en regelgeving en dragen zorg voor evaluatie, verbetering en borging in de praktijk. De commissies werken met een jaarplan en aan de hand daarvan rapporteren zij aan het Kernteam. Vanuit het Kernteam wordt deze informatie gebruikt voor de directiebeoordeling, de kaderbrief, het Kwaliteitsplan, het opleidingsplan en het Kwaliteits- en Jaarverslag. Het Kernteam bewaakt de kwaliteitsdoelstellingen, de voortgang en het bewaken van de werking/effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem (het “Kwaliteitskompas”) en daarmee van de commissies en thema’s. In het Kernteam komen alle voorgestelde adviezen t.a.v. besluitvorming vanuit de commissies en thema’s bijeen.
Omdat we het belangrijk vinden onze professionals te betrekken bij het beleid, evalueren we twee keer per jaar deze kwaliteitsstructuur met de voorzitters van de commissies en verantwoordelijken van de thema’s.
In het kader van leren en ontwikkelen en inbedding van onze kwaliteitsstructuur in de organisatie, informeren wij onze medewerkers regulier via intranet over de ontwikkelingen van de commissies en thema’s.


 • In Q1 2023 stellen de commissies een jaarverslag op en rapporteren hiermee aan het Kernteam. De informatie wordt gebruikt om te leren en ontwikkelen
 • In 2023 gaan we de gehele kwaliteitsstructuur evalueren en waar nodig herzien om de kwaliteit van zorg goed te kunnen blijven waarborgen

 • In 2022 stelden de commissies een jaarverslag op en rapporteren hiermee aan het Kernteam. De informatie wordt gebruikt om te leren en ontwikkelen
 • In oktober vond een bijeenkomst plaats met de voorzitters van de Werkgroepen binnen onze kwaliteitsstructuur. Hierbij was een delegatie van de CR aanwezig. Tijdens dit overleg spraken we over de ervaringen en resultaten van de afgelopen periode. Na evaluatie van de werking van deze overlegvorm is afgesproken deze voortaan praktischer in te richten. Dit betekent dat deze groepen niet meer als volledig bezette werkgroepen gaan functioneren, maar de onderwerpen als thema’s in de organisatie zullen worden opgepakt. Om focus te blijven houden op deze thema’s vindt nog wel jaarlijks een overleg plaats met de, voor deze thema’s, verantwoordelijk medewerker, zal hierover regulier gesprek met CR plaatsvinden en komen de thema’s ook terug tijdens de reguliere kwartaalrapportage-bijeenkomsten