Leren en werken aan kwaliteit

De Posten werkt continu aan haar kwaliteit van zorg- en dienstverlening. We actualiseren doorlopend ons kwaliteitsmanagementsysteem dat onze medewerkers ondersteunt in hun dagelijks werk, we organiseren intercollegiale toetsingen met ons lerend netwerk, we dragen zorg voor interne audits, we inventariseren (bijna) incidenten binnen onze incidentencommissie en we geven onze professionals voldoende ruimte en tijd bij het vormgeven van de kwaliteit van hun werk waarin leren en ontwikkelen een grote rol spelen. Daarnaast vindt één keer per maand een overleg plaats met de stuurgroep Kwaliteit in Beeld waarin de kwaliteit en veiligheid binnen de Posten wordt besproken, bewaakt en geborgd en waaraan een brede vertegenwoordiging van de Posten (de zorgmanagers, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, de beleidsadviseur, afvaardigingen van de VAR, HR en leidinggevenden, de adviseur directie en de directeur-bestuurder) deelneemt. Deze overlegvorm is gekoppeld aan de beleidscyclus zodat de hieruit besproken onderwerpen ook op beleidsniveau worden gevolgd en bewaakt. Binnen deze overlegvorm wordt op reguliere basis verbinding gelegd met de commissies en werkgroepen (die deel uit maken van de kwaliteitsstructuur van de Posten (zie Kwaliteitsstructuur).


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Om ons verder te ontwikkelen naar een klantgerichte organisatie met oog voor de ontwikkeling van onze medewerkers, vindt in 2021 een ISO her-certificering plaats
 • We borduren voort op de ontwikkeling van het overzicht verbeteracties, onderdeel van onze beleidscyclus. Dit om de opvolging van verbeterpunten van in- en externe audits inzichtelijk te krijgen, te bewaken en om hiervan te leren en verbeteren
 • We bouwen voort op de (kennis-) ontwikkelingen en samenwerking met ons Lerend Netwerk
 • We gaan in 2021 verder met het ontwikkeltraject voor onze leidinggevenden

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • Om te toetsen of de ingeslagen weg de goede is en om onszelf blijvend te verbeteren, heeft de Posten gekozen voor ISO-certificering. Hiervoor heeft in januari 2019 een tweedaags bezoek van een extern certificeringsbureau plaatsgevonden. De uitkomsten van dit bezoek hebben geresulteerd in een ISO-certificaat voor de Posten. Een resultaat waar wij erg trots op zijn!
 • We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument voor klanttevredenheid (zie ook “klanttevredenheidsonderzoeken”)
 • We zijn verder gegaan met de ontwikkeling van het overzicht verbeteracties naar aanleiding van audits. Dit om de opvolging van verbeterpunten van in- en externe audits inzichtelijk te krijgen, te bewaken en om hiervan te leren en verbeteren
 • Ook in 2019 boden wij onze medewerkers (o.a. e-Learning) trainingen, cursussen en workshops aan om hun kennis en kwaliteit van hun werk te vergroten
 • Er heeft een interne audit op de ISO-thema’s door Liberein plaatsgevonden. De resultaten en verbeteracties worden besproken in Kwaliteit in Beeld
 • De jaarverslagen van de commissies en werkgroepen over de plannen en acties in 2019 worden in het tweede kwartaal van 2020 besproken in Kwaliteit in Beeld


Kwaliteitsstructuur (commissies en werkgroepen)

Binnen de Posten functioneert een kwaliteitsstructuur met commissies en werkgroepen, die met elkaar zijn verbonden en structureel onderdeel uitmaken van de beleidscyclus. Deze wijze van multidisciplinair borgen zorgt voor optimaal gebruik van kennis en kunde op de betreffende prestatie(s), bevordering van het cyclisch werken en borging en verbetering van het beleid. Dit voor een goede waarborging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de klanten van de Posten.Afbeelding: de kwaliteitsstructuur van de Posten

De structuur bestaat uit de commissies: Zorg en Dwang, Incidenten, Geneesmiddelen, Wondzorg en Incontinentie en de Arbo-commissie. De verschillende commissies zijn gekoppeld aan aandachtsvelders binnen de teams. Op deze wijze worden strategie, tactiek en operatie met elkaar verbonden (zie afbeeldingen).Afbeelding: de verbinding tussen de Commissies, aandachtsvelders en teams

De keuze voor de commissies is voortgekomen uit de basisthema's van het kwaliteitskader en de wet- en regelgeving. Ook werkt de Posten met een aantal werkgroepen waarvoor geen verplichting is vanuit wet- en regelgeving maar waarvan wij het belangrijk vinden dat er structurele aandacht voor moet zijn. Het gaat om de werkgroepen opleiden, hulpmiddelen, mondzorg, intimiteit, ethiek, palliatieve zorg, eten en drinken en ouderenmishandeling. 
De commissies en werkgroepen gaan met de geformuleerde doelstellingen de organisatie en medewerkers ondersteunen in de juiste uitvoering van de wet- en regelgeving, het evalueren, het verbeteren en het borgen in de praktijk. Ze werken met een jaarplan en aan de hand daarvan rapporteren zij aan de stuurgroep Kwaliteit in Beeld. Vanuit Kwaliteit in Beeld wordt deze informatie gebruikt voor de directiebeoordeling, de kaderbrief, het Kwaliteitsplan, het opleidingsplan en het Kwaliteits- en Jaarverslag.
De stuurgroep Kwaliteit in Beeld heeft als belangrijkste taak het bewaken van de kwaliteitsdoelstellingen, de voortgang en het bewaken van de werking / effectiviteit van het Kwaliteitskompas en daarmee van de commissies en werkgroepen. In de stuurgroep Kwaliteit in Beeld komen alle voorgestelde adviezen t.a.v. besluitvorming vanuit de commissies en werkgroepen bijeen.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
 • Ook in 2021 stellen de commissies en werkgroepen voor een Jaar- en/of actieplan en een Jaarverslag op en rapporteren hiermee aan de stuurgroep KIB
 • In het voorjaar 2021 evalueren we de kwaliteitsstructuur met alle voorzitters van de commissies en werkgroepen en de stuurgroep Kwaliteit in Beeld
 • We investeren in gespecialiseerde verpleegkundigen met taken op het gebied van de thema’s binnen de kwaliteitsstructuur en de bewaking van de kwaliteit van zorg. We nemen dit mee in het FWG-traject en het traject Samen Sturen

De ontwikkelingen in 2019 waren:
 • De kwaliteitsstructuur is in 2019 definitief ingericht, vastgesteld en in werking gegaan
 • Voor een goede start en uitleg over de werking van deze structuur hebben in oktober 2019 bijeenkomsten met alle leden binnen deze structuur plaatsgevonden. In 2020 verwachten we de eerste Jaar- en/of actieplannen en Jaarverslagen