Leren en ontwikkelen

Lerende organisaties

Leren en ontwikkelen staat bij De Posten hoog in het vaandel. De Posten werkt daarom continu aan haar kwaliteit van zorg- en dienstverlening. We actualiseren doorlopend ons kwaliteitsmanagementsysteem dat onze medewerkers ondersteunt in hun dagelijks werk, we organiseren intercollegiale toetsingen met ons lerend netwerk, we dragen zorg voor interne audits middels ons intern auditteam,  Fwe inventariseren (bijna) incidenten binnen onze incidentencommissie en we geven onze professionals voldoende ruimte en tijd bij het vormgeven van de kwaliteit van hun werk waarin leren en ontwikkelen een grote rol spelen. Daarnaast staat het onderwerp Kwaliteit standaard geagendeerd voor elk Kernteam-overleg zodat, mede door de koppeling met de Beleidscyclus, dit onderwerp ook op beleidsniveau gevolgd en bewaakt wordt. Binnen deze overlegvorm wordt op reguliere basis verbinding gelegd met de commissies en thema's (die deel uit maken van de kwaliteitsstructuur van de Posten (zie Kwaliteitsstructuur).

Naast deze kwaliteitsstructuur functioneert ons Professioneel Platform de Posten (PPP). Deze  overlegvorm is erop gericht om onze professionals meer te betrekken bij het beleid en hen meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid te geven bij de vorming en uitvoering hiervan. De hierin te bespreken onderwerpen worden aangedragen door de professionals zelf. Onze VAR vervult hierin een nadrukkelijke rol. Het PPP houdt verbinding met het Kernteam die de verantwoordelijkheid heeft voor de bewaking en borging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en bedrijfsprocessen.

Daarnaast nemen we regelmatig deel aan bijvoorbeeld congressen, workshops en  samenwerkingsverbanden en gaan we op werkbezoek bij andere organisaties. Niet alléén om ideeën en inspiratie op te doen maar vooral ook om zelf door te (blijven) ontwikkelen. • Het behalen van de ISO 9001:2015 certificering van ons kwaliteitsmanagementsysteem in maart 2024
 • Daarnaast zullen we in 2024, met de komst van het nieuwe landelijke Kwaliteitskompas, deze externe certificering overwegen
 • We zetten ons onderzoek naar een goed werkend kwaliteitsmanagement voort en leveren een herijkt of nieuw systeem op

 • Dankzij een subsidie voor zeggenschap en veerkracht hebben we ons traject met de Proeftuinen kunnen voortzetten voor alle teams. Een traject waarin onze professionals de ruimte krijgen om met elkaar te onderzoeken en experimenteren hoe we de zorg anders kunnen organiseren. Om de resultaten van de Proeftuinen continu te delen met de teams om hiervan verder te leren en ontwikkelen hebben wij hiervoor op ons intranet een speciale pagina ontwikkeld. Eind 2024 is een borgingsdocument opgesteld waarin de successen en de aanbevelingen zijn opgenomen, die worden meegenomen in de ontwikkeling van de programma’s voor 2024. Dit borgingsdocument is opgenomen in ons Kwaliteitskompas. Een uitgebreide analyse over de werking van de Proeftuinen staat beschreven in de Kwaliteitsrapportage die is op te vragen bij de adviseur Kwaliteit & Innovatie
 • De betrokkenheid van onze professionals door middel van het Professioneel Platform heeft in 2023 zijn vruchten afgeworpen: het advies rondom het afschaffen van de verplichte dubbele controle bij risicovolle medicatie is, met inachtneming van een aantal uitzonderingen, aangenomen en opgepakt. Een mooi behaald succes! Daarnaast vond in 2023 een bijeenkomst plaats over het zorgplan. Doelstelling is om het Zorgplan anders, beter een eenvoudiger te maken. Na een positief besluit van het Kernteam op het gegeven advies, is de projectgroep in 2023 aan de slag gegaan met het ontwerp
 • In 2023 is de werkwijze van ons intern auditteam aangepast. Een analyse van de uitgevoerde audits en de plannen voor 2024 staan geschreven in de Kwaliteitsrapportage en de 3-jarige interne auditplanning
 • In april vond door Verenso een visitatie plaats van de vakgroep van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO). De SO, de Cliëntenraad, bestuur en management hebben met Verenso gesproken over het bestaande beeld van de medische vakgroep het gebied van inhoud en ontwikkeling. Met de uitkomsten van het rapport is de vakgroep aan de slag gegaan. Er is een verbeterplan opgesteld dat is goedgekeurd door Verenso. Het Jaarverslag en de doelstellingen voor het komende jaar zijn geborgd in het Jaarplan van de medische vakgroep, het Jaarplan van de organisatie en in Kwaliteitskompas. De voortgang van het Jaarplan van de vakgroep is opgenomen in de Kwartaalrapportage(s). Daarnaast hebben wij in 2023 de eerste stappen gezet om samen met onze specialisten ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialisten te komen tot een Professioneel Statuut, een medische staf- en vakgroep. In 2024 zullen we dit afronden en in de organisatie installeren
 • Op 8 en 9 mei vond de externe audit van onze ISO-certificering plaats. Tijdens deze dagen sprak de auditor met professionals uit allerlei vakgebieden en teams over diverse werkprocessen en aspecten van kwaliteit. Ze was onder de indruk van de energie en het enthousiasme waarmee iedereen over zijn of haar werk vertelde en heeft daardoor een goed beeld gekregen van de organisatie. We zijn blij en trots dat dat de Posten het ISO-certificaat behoudt
 • In 2023 vonden externe audits plaats op gebied van HACCP. De rapporten hiervan zijn beschikbaar in ons Kwaliteitskompas en de analyse is te lezen in de Kwaliteitsrapportage
 • In mei stuurden wij een brief naar het Zorginstituut Nederland waarin wij we ons besluit hebben aangegeven om de indicatoren basisveiligheid niet meer aan te leveren. Vanuit de maatschappelijke opgave en strategie van de Posten zijn we steeds kritischer in alleen dat doen wat waarde toevoegt. In de gehele zorgketen zullen we anders moeten gaan werken. De Posten innoveert en stimuleert de beweging “Zelf als het kan, digitaal als het kan, thuis als het kan” op alle mogelijke manieren. Stoppen met handelingen, gewoonten en registraties die onvoldoende waarde toevoegen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ook andere organisaties (binnen de landelijke beweging Radicale Vernieuwing zorg) hadden deze actie opgepakt. Net als ons vragen velen zich af of de aanlevering leidt tot het beoogde doel. Op basis van onze brief zijn we samen met deze andere organisaties, eind augustus met het Zorginstituut (ZIN) in gesprek gegaan. Dit omdat het ZIN samen willen verkennen hoe het verder kan. Zie in deze link het verslag van dit gesprek. Omdat het ZIN graag samen wil verkennen hoe het verder kan, heeft het ZIN voorgesteld verder in gesprek te gaan met de voorzitter van het proces om te komen tot het nieuwe Kwaliteitskompas. Zodat de vernieuwers als een soort “buitenboordmotor” kunnen fungeren bij de uitwerking hiervan om de vernieuwing die daarbij noodzakelijk is aan te jagen en te kunnen experimenteren. Ondertussen hebben wij na een dwingende brief van het de NZa alsnog en onder protest de indicatoren aangeleverd. Dit om te voorkomen dat maatschappelijk geld wordt besteed aan boetes
 • In 2023 is onze adviseur Kwaliteit en Innovatie gestart, die zich richt op de kwaliteit van zorg in de teams en o.a. de inbedding van de kwaliteitsstructuur in de organisatie
 • In mei is een herstart gemaakt met de ontwikkeling van ons kwaliteitsmanagementsysteem, het Kwaliteitskompas. Het systeem is aan een update toe: het onderhoud vergt veel tijd van alle betrokkenen en eigenaren en theorie en praktijk stroken niet geheel met elkaar: praktisch zijn processen (bijna) ingeregeld, theoretisch staan deze processen nog niet allemaal (actueel) beschreven in het systeem.
  Doelstelling is daarom om toe te gaan werken naar een smaller, optimaal werkend en duurzaam systeem dat snel, makkelijk toegankelijk, beheersbaar en visueel herkenbaar en aantrekkelijk is, dat strookt met de ISO-norm en de website Kwaliteit in Beeld, het nieuwe Kwaliteitskader en de huidige organisatieontwikkelingen. In 2024 zal dit worden opgeleverd
 • In mei brachten we een werkbezoek aan “Wij zijn Zuiderschans”. Deze organisatie gaat uit van sociale benadering voor dementie dat geldt als basis voor de verdere uitwerking van de visie. De opgedane indrukken nemen we mee in onze ideeën en uitwerkingen voor Woonpark de Posten
 • In 2023 is de Posten (hoofdlocatie en Erve Leppink) bezocht door de Brandweer Twente voor de periodieke controle op brandveiligheid. En aantal zaken waren geconstateerd die moesten worden opgepakt om verlenging te krijgen van onze gebruikersvergunning. Hiervoor is een plan van aanpak beschreven dat ook is goedgekeurd door de Brandweer. Inmiddels zijn de tekortkomingen opgepakt en wees de laatste inspectieronde positief uit

Kwaliteitsstructuur (commissies en thema's)

Binnen de Posten functioneert een kwaliteitsstructuur met commissies en thema’s, die met elkaar zijn verbonden en structureel onderdeel uitmaken van de beleidscyclus. Deze wijze van multidisciplinair borgen zorgt voor optimaal gebruik van kennis en kunde op de betreffende prestatie(s), bevordering van het cyclisch werken en borging en verbetering van het beleid. Dit voor een goede waarborging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de klanten van de Posten.Afbeelding: de kwaliteitsstructuur van de Posten

De structuur bestaat uit de commissies: Vrijheid en Veiligheid, Incidenten, Geneesmiddelen, Wondzorg en incontinentie en de Arbo-commissie. De verschillende commissies zijn gekoppeld aan aandachtsvelders binnen de teams. Op deze wijze worden strategie, tactiek en operatie met elkaar verbonden (zie afbeeldingen.Afbeelding: de verbinding tussen de Commissies, aandachtsvelders en teams

De keuze voor de commissies komt voort uit de basisthema’s van het kwaliteitskader en de wet- en regelgeving. Ook werkt de Posten met een aantal thema’s waarvoor geen verplichting is vanuit wet- en regelgeving maar waarvan wij het belangrijk vinden dat er structurele aandacht voor is. Het gaat om de thema’s Leren en Ontwikkelen, Bevoegd en Bekwaam, Hulpmiddelen, Mondzorg, Intimiteit, Ethiek, Palliatieve zorg, Eten en Drinken en Ouderenmishandeling.
De commissies en de verantwoordelijken voor deze thema’s ondersteunen met deze geformuleerde doelstellingen de organisatie en medewerkers in de juiste uitvoering van de wet- en regelgeving en dragen zorg voor evaluatie, verbetering en borging in de praktijk. De commissies werken met een jaarplan en aan de hand daarvan rapporteren zij aan het Kernteam. Vanuit het Kernteam wordt deze informatie gebruikt voor de directiebeoordeling, de kaderbrief, het Kwaliteitsplan, het opleidingsplan en het Kwaliteits- en Jaarverslag. Het Kernteam bewaakt de kwaliteitsdoelstellingen, de voortgang en het bewaken van de werking/effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem (het “Kwaliteitskompas”) en daarmee van de commissies en thema’s. In het Kernteam komen alle voorgestelde adviezen t.a.v. besluitvorming vanuit de commissies en thema’s bijeen.
Omdat we het belangrijk vinden onze professionals te betrekken bij het beleid, evalueren we twee keer per jaar deze kwaliteitsstructuur met de voorzitters van de commissies en verantwoordelijken van de thema’s.
In het kader van leren en ontwikkelen en inbedding van onze kwaliteitsstructuur in de organisatie, informeren wij onze medewerkers regulier via intranet over de ontwikkelingen van de commissies en thema’s.


 • In het kader van het verminderen van administratieve lasten en het vergroten van de doeltreffendheid van de kwaliteitsstructuur, zal in 2024 een doorontwikkeling worden gemaakt in de kwaliteitsstructuur (commissies en thema’s). Er zal worden gekeken naar het bestaansrecht, de doelstelling en toegevoegde waarde van de commissies en thema’s. Een vervolgstap is dat de processen en werkwijze van een commissie wordt geëvalueerd

 • Begin 2023 vond een jaarlijkse evaluatie plaats met de voorzitters van de Commissies waarbij ook een delegatie van de Cliëntenraad aanwezig was. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren de voordelen van de samenwerking met onze ZSE-partners, o.a. op het gebied van Wondzorg. Maar ook de uitdagingen van het binden en boeien van de aandachtsvelders binnen de organisatie. Dit is dan ook één van de redenen van de hieronder genoemde evaluatie binnen de kwaliteitsstructuur
 • In het kader van het verminderen van administratieve lasten en het vergroten van de doeltreffendheid van de kwaliteitsstructuur, heeft in 2024 een evaluatie plaatsgevonden in de kwaliteitsstructuur (commissies en thema’s). Er is gekeken naar het bestaansrecht, de doelstelling en toegevoegde waarde van de commissies en thema’s. De resultaten van deze evaluatie staan beschreven in de (interne) Kwaliteitsrapportage Q3-Q4 2023. In 2024 pakken we hieruit de verbeterpunten op