Leren en ontwikkelen

Lerende organisaties

De Posten werkt continu aan haar kwaliteit van zorg- en dienstverlening. We actualiseren doorlopend ons kwaliteitsmanagementsysteem dat onze medewerkers ondersteunt in hun dagelijks werk, we organiseren intercollegiale toetsingen met ons lerend netwerk, we dragen zorg voor interne audits, we inventariseren (bijna) incidenten binnen onze incidentencommissie en we geven onze professionals voldoende ruimte en tijd bij het vormgeven van de kwaliteit van hun werk waarin leren en ontwikkelen een grote rol spelen. Daarnaast vindt één keer per maand een overleg plaats met de stuurgroep Kwaliteit in Beeld waarin de kwaliteit en veiligheid binnen de Posten wordt besproken, bewaakt en geborgd en waaraan een brede vertegenwoordiging van de Posten (de zorgmanagers, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, de beleidsadviseur, afvaardigingen van de VAR, HR en leidinggevenden, de adviseur directie en de directeur-bestuurder) deelneemt. Deze overlegvorm is gekoppeld aan de beleidscyclus zodat de hieruit besproken onderwerpen ook op beleidsniveau worden gevolgd en bewaakt. Binnen deze overlegvorm wordt op reguliere basis verbinding gelegd met de commissies en werkgroepen (die deel uit maken van de kwaliteitsstructuur van de Posten (zie Kwaliteitsstructuur).


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • In 2022 vindt in april de 1e opvolgaudit (ISO-certificering) van ons kwaliteitsmanagementsysteem plaats
 • In 2022 evalueren we de jaarplannen en de samenwerking van de teams
 • We borduren voort op de (kennis-) ontwikkelingen en samenwerking met ons Lerend Netwerk
 • We bewaken de in 2021 herijkte interne auditplanning en volgen en bewaken de resultaten binnen onze overlegstructuur
 • In 2021 zijn we gestart met een verbeterslag van de documentatie binnen het huidige systeem. Hiermee gaan we in 2022 verder. Daarnaast borduren we in 2022 voort op het onderzoek naar een beter beheersbaar en efficiënter systeem, passend bij de beleidscyclus en de huidige ontwikkelingen van de Posten
 • In 2022 besteden we specifiek aandacht aan kwaliteit door dit onderwerp niet alléén schriftelijk maar ook mondeling bespreekbaar te maken door het uitwisselen van ervaringen van medewerkers en leidinggevenden tijdens kwartaalrapportage-bijeenkomsten en middels interviews in ons Magazine
 • In samenwerking met onze partners, werken we in 2022 toe naar het bieden van integrale behandeling binnen stadsdeel Zuid, op de juiste plek en op het juiste moment. Hierbinnen zal een verschuiving plaatsvinden van medewerkers naar de eerste-lijn en de buurt én gaan we experimenteren met nieuwe vormen van bekostiging
 • In 2022 starten we met de transformatie van de Ronde Vleugel
 • Nu de definitiefase eind 2021 is afgerond, starten we in 2022 met het realiseren van de voorlopige ontwerpfase van onze nieuwbouw Woonpark de Posten waarbij we in 2022 de effecten van gefaseerd bouwen gaan vertalen naar schuifplannen voor verschillende functies

 • Het onderwerp Kwaliteit is als vast agendapunt opgenomen op de agenda’s van de overlegstructuur van de Posten en wordt ook regulier mondeling toegelicht door onze professionals tijdens de vergaderingen
 • Op intranet besteden we regulier aandacht aan de ontwikkelingen van onze Commissies en Werkgroepen om ook hen een podium te bieden en om informatie en ervaringen uit te wisselen op het gebied van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening
 • Op 20 en 21 april 2021 vond de externe audit ten behoeve van onze ISO-hercertificering plaats. In verband met de corona-situatie vond deze digitaal plaats. Het bezoek heeft geresulteerd in het behoud van ons ISO-certificaat. In april 2022 vond de opvolgaudit plaats. De geconstateerde punten pakken we op en nemen we mee in het Kwaliteits- en Jaarverslag 2022
 • Onze driejarige interne auditplanning hebben we eind 2021 geëvalueerd en waar mogelijk aangepast. Dit omdat in 2021 vele audits geen doorgang konden vinden vanwege de corona-situatie. Per kwartaal evalueren we de uitgevoerde audits in het Kernteam

Kwaliteitsstructuur (commissies en werkgroepen)

Binnen de Posten functioneert een kwaliteitsstructuur met commissies en werkgroepen, die met elkaar zijn verbonden en structureel onderdeel uitmaken van de beleidscyclus. Deze wijze van multidisciplinair borgen zorgt voor optimaal gebruik van kennis en kunde op de betreffende prestatie(s), bevordering van het cyclisch werken en borging en verbetering van het beleid. Dit voor een goede waarborging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de klanten van de Posten.Afbeelding: de kwaliteitsstructuur van de Posten

De structuur bestaat uit de commissies: Vrijheid en Veiligheid, Incidenten, Geneesmiddelen, Wondzorg en Incontinentie en de Arbo-commissie. De verschillende commissies zijn gekoppeld aan aandachtsvelders binnen de teams. Op deze wijze worden strategie, tactiek en operatie met elkaar verbonden (zie afbeeldingen).Afbeelding: de verbinding tussen de Commissies, aandachtsvelders en teams

De keuze voor de commissies komt voort uit de basisthema's van het kwaliteitskader en de wet- en regelgeving. Ook werkt de Posten met een aantal werkgroepen waarvoor geen verplichting is vanuit wet- en regelgeving maar waarvan wij het belangrijk vinden dat er structurele aandacht voor is. Het gaat om de werkgroepen Leren en Ontwikkelen, Bevoegd en Bekwaam, Hulpmiddelen, Mondzorg, Intimiteit, Ethiek, Palliatieve zorg, Eten en Drinken en Ouderenmishandeling.
De commissies en werkgroepen ondersteunen met deze geformuleerde doelstellingen de organisatie en medewerkers in de juiste uitvoering van de wet- en regelgeving en dragen zorg voor evaluatie, verbetering  en borging in de praktijk. Ze werken met een jaarplan en aan de hand daarvan rapporteren zij aan de stuurgroep Kwaliteit in Beeld. Vanuit Kwaliteit in Beeld wordt deze informatie gebruikt voor de directiebeoordeling, de kaderbrief, het Kwaliteitsplan, het opleidingsplan en het Kwaliteits- en Jaarverslag.
De stuurgroep Kwaliteit in Beeld heeft als belangrijkste taak het bewaken van de kwaliteitsdoelstellingen, de voortgang en het bewaken van de werking / effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem (het “Kwaliteitskompas”) en daarmee van de commissies en werkgroepen. In de stuurgroep Kwaliteit in Beeld komen alle voorgestelde adviezen t.a.v. besluitvorming vanuit de commissies en werkgroepen bijeen.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
 • In Q1 2022 stellen de commissies en werkgroepen een jaarverslag op en rapporteren hiermee aan de stuurgroep Kwaliteit in Beeld. De informatie wordt gebruikt om te leren en ontwikkelen
 • Omdat we het belangrijk vinden onze professionals steeds meer te betrekken bij ons beleid, evalueren we 2 x per jaar onze kwaliteitsstructuur met de voorzitters van de commissies en werkgroepen. In 2021 heeft evaluatie met de voorzitters van de werkgroepen plaatsgevonden, in Q1 vindt de evaluatie met de voorzitters van de commissies plaats
 • In het kader van leren en ontwikkelen en inbedding van onze kwaliteitsstructuur in de organisatie, informeren wij onze medewerkers regulier via intranet over de ontwikkelingen van de commissies en werkgroepen. In 2022 krijgt dit vervolg